Terug van BV naar eenmanszaak bespaart veel belasting; actie voor 1 oktober a.s.

En tegelijk van een oplopende R/C-stand af!
Er kunnen verschillende redenen zijn om de BV-structuur van de onderneming te verlaten en verder te gaan als eenmanszaak dan wel als firma (vennootschap onder firma of maatschap). De belangrijkste reden is meestal van financiële aard: de resultaten van de onderneming zijn dusdanig gedaald dat een BV fiscaal niet meer gunstig is. Ook moet vaak het salaris van de directeur/ groot-aandeelhouder (DGA) worden verlaagd. Daardoor moet bijna het gehele resultaat als salaris worden uitgekeerd. Een tekort voor de privé uitgaven wordt dan in rekening-courant met de BV opgenomen, wat weer leidt tot een te hoge R-C schuld. Dit leidt dan weer tot discussie met de belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon en vanaf 2023 tot mogelijke uitdelingen.
15 jun 2020 Laatst gewijzigd: 3 jan 2022 Kennis mr. André van der Velde

Fiscaal maakt het nogal verschil of een inkomen als salaris wordt belast of als winst uit onderneming. Over een salaris van bijvoorbeeld € 90.000 ben je € 35.700 aan belasting verschuldigd, over een winst van dat bedrag slechts € 26.300, een verschil van € 9.400 per jaar!

In dit artikel behandel ik de mogelijkheden die er zijn voor de DGA om IB-ondernemer te worden.

De geruisloze terugkeer uit BV

In de wet is een goedkeuring opgenomen om zonder belastingheffing de rechtsvorm van de onderneming om te zetten van een BV naar een eenmanszaak of firma. In feite is een dergelijke omzetting een overdracht van de onderneming, waarbij in principe een afrekening volgt met de fiscus.

De geruisloze terugkeer zal derhalve verstandig zijn als er stille reserves zitten in het vermogen van de BV of als er een belastingclaim rust op de aanmerkelijk belang aandelen.

Verliezen van de BV kunnen worden meegenomen naar de nieuwe onderneming. Aan de toepassing zijn wel wat voorwaarden verbonden. Het moet gaan om een materiële onderneming, dus geen beleggings-BV. De BV moet na de overdracht van de onderneming geliquideerd worden, waardoor een pensioenverplichting moet worden overgedragen of afgekocht en een R-C schuld van de DGA moet worden terugbetaald.

Deze voorwaarden zorgen er tegelijk voor dat deze faciliteit weinig toegepast wordt, want er is vaak geen geld beschikbaar om pensioen of R-C af te wikkelen.

De ruisende terugkeer uit de BV

Is er geen sprake van goodwill, stille reserves, pensioen of een R-C, dan kan de BV zonder fiscale problemen geliquideerd worden en kunnen de activiteiten als winst uit onderneming voortgezet worden.

Meestal is dat echter niet het geval, waardoor een andere weg gekozen moet worden. Eén van die wegen is het aangaan van een firma met de eigen BV, waarbij de firma de onderneming voortzet. De BV brengt dan het bedrijf in, en de DGA zijn arbeid, kennis en vlijt. Als de BV een voorbehoud maakt voor de stille reserves, hoeft hierover niet te worden afgerekend. De winstverdeling binnen de firma moet natuurlijk zakelijk worden bepaald. De facturen worden voortaan door de firma verstuurd, de BV stelt het bedrijf ter beschikking.

Door het aangaan van de firma verschuift het inkomen van de DGA van een salaris naar winst uit onderneming, waardoor recht kan ontstaan op de zelfstandigenaftrek (€ 7.030), de startersaftrek (€ 2.123) en MKB-winstvrijstelling (14%).

Een aandachtspunt is wel dat de aandelen in de BV door de belastingdienst tot het ondernemingsvermogen van de DGA kunnen worden gerekend. In dat geval is het AB-regime niet meer van toepassing en volgt een afrekening over de AB-aandelen. Ook zullen dan uitkeringen uit de BV tot de winst van de firma gaan behoren. Ik adviseer dit punt vooraf te overleggen met de belastingdienst, tenzij het resultaat en vermogen van de BV zodanig laag zijn dat het geen problemen zal opleveren.

Van belang is verder dat nu de DGA firmant is, hij met zijn privé-vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de onderneming. Desgewenst kunnen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld om bepaald vermogen veilig te stellen.

Eventuele winst die niet nodig is om in het levensonderhoud te voorzien kan nu zelfs worden gebruikt om de R-C schuld af te lossen. Vaak de omgekeerde situatie dus als bij het ontvangen van een salaris van de BV.

Ruisende terugkeer uit de BV en terugwerkende kracht

Een bijkomend voordeel van de firma met de eigen BV is dat de op basis van een goedkeuring een terugwerkende kracht van maximaal 9 maanden kan worden toegepast. Hierdoor kun je nog lang gedurende het jaar beoordelen of de firma met de eigen BV zinvol is en blijft voor de komende jaren.

Als er vóór 1 oktober  een schriftelijke firma-overeenkomst wordt opgesteld, kan de firma fiscaal terugwerken naar 1 januari van dat jaar. De fiscale faciliteiten zijn dan ook alsnog vanaf 1 januari  van toepassing, zoals zelfstandigen- en startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Het in de tussentijd genoten salaris van de BV wordt achteraf in de aangifte inkomstenbelasting beschouwd als winst uit onderneming. De ingehouden loonheffing op het salaris wordt verrekend met de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.
 

Bent u niet helemaal zeker hoe hiermee om te gaan? U kunt altijd vrijblijvend met mij hierover sparren.

Auteur

Velde_van_der_André_foto.jpg

mr. André van der Velde

Van der Velde fiscaal advies & mediation
Huizen
Specialisme(n): fiscale vrijstelling bedrijfsopvolging , terug uit de BV, fiscale mediation, fiscaal optimale structuur onderneming
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1