Belastingvrije studietoelage voor het kind van uw werknemer?

Belastingdienst wijst op 3 mogelijkheden om studietoelage onbelast uit te keren
De werkgever kan onder voorwaarden aan een kind van de werknemer onbelast een studietoelage uitkeren. De studietoelage kan als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling vallen of voor een bepaald bedrag rechtstreeks aan het kind worden verstrekt. Het oprichten van een studiefonds kan fiscaal ook interessant zijn.
22 mrt 2019 Laatst gewijzigd: 10 apr 2019 Kennis Jacqueline Nietveld

Belastingdienst verduidelijkt onbelaste verstrekking studietoelage kinderen

In de 4e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (d.d. 15 februari 2019) vestigt de Belastingdienst de aandacht op de mogelijkheid om een belastingvrije studietoelage aan het kind van uw werknemer te verstrekken. Aanleiding hiervoor is de bespreking van dit onderwerp tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2019 en een motie met het verzoek om verduidelijking. Het gaat hier niet om nieuwe regelgeving, maar om een verduidelijking van de bestaande wet- en regelgeving. Op een later tijdstip wordt de verduidelijking ook in het Handboek Loonheffingen 2019 geplaatst.

Is de verstrekking van een studietoelage aan het kind van mijn werknemer belast?

In de Wet LB 1964 staat dat loonbelasting wordt geheven van (onder meer) werknemers. Een werknemer is, kort gezegd, de persoon die tot de werkgever in dienstbetrekking staat, of van die werkgever loon geniet uit een dienstbetrekking van hemzelf of van een ander. Verstrekt u een studietoelage aan het kind van uw werknemer, dan is dat kind werknemer op grond van de dienstbetrekking met uw werknemer (de ouder). De belasting wordt geheven over het loon, dus de verstrekking van een studietoelage aan het kind van uw werknemer is in beginsel belast.

Kunt u de studietoelage aan het kind van de werknemer ook onbelast verstrekken?

U kunt, volgens de Belastingdienst, de studietoelage onder voorwaarden op een aantal manieren onbelast verstrekken. De mogelijkheden zijn:

  1. u wijst de studietoelage aan als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling;
  2. u verstrekt de studietoelage tot een bepaald bedrag rechtstreeks aan het kind;
  3. u richt een studiefonds op.

1. Studietoelage onder de werkkostenregeling

Wanneer u uw werknemer een vergoeding geeft voor het studiegeld voor de studie van het kind van uw werknemer, kunt u de vergoeding aanwijzen als werkkosten. De vergoeding moet wel het gebruikelijkheidscriterium (zie blz. 32 en 33 Handboek Loonheffingen 2019) kunnen doorstaan. Omdat het niet gaat om de vergoeding van studiekosten, maar om de vergoeding van studiegeld voor de studie van het kind van de werknemer waarmee u een arbeidsovereenkomst heeft, is de vergoeding niet gericht vrijgesteld. De vergoeding moet daarom tegen de waarde in het economisch verkeer onder de forfaitaire ruimte worden gebracht van 1,2% (2019) van de totale fiscale loonsom uit kolom 14 van de loonstaat. Blijft u binnen de forfaitaire ruimte, dan bent u geen loonbelasting verschuldigd. Overschrijdt u de grens van 1,2% van de totale loonsom, dan bent u 80% eindheffing verschuldigd.

2. Studietoelage rechtstreeks aan het kind

Indien u de studietoelage rechtstreeks aan het kind van uw werknemer verstrekt, dient u daarover in beginsel loonheffingen in te houden en af te dragen. Het kind kwalificeert immers als werknemer. Op dit loon is de groene loonbelastingtabel van toepassing. U bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de toelage. Betreft het een eenmalige uitkering van de studietoelage aan het kind van uw werknemer, dan hoeft u ook geen bijdrage Zorgverzekeringswet in te houden op de studietoelage. Gaat het om een periodieke studietoelage, dan hoeft u over een bedrag ad € 6.759 geen loonheffing in te houden. U moet dan wel de loonheffingskorting kunnen toepassen op de studietoelage. Let op dat het kind schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoekt om toepassing van de heffingskorting, anders mag u deze niet toepassen.

3. U richt een studiefonds op

U kunt besluiten om een studiefonds op te richten voor studerende kinderen van uw werknemers. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden om de uitkeringen uit dit fonds onbelast te verstrekken:

  • het fonds is niet ook bedoeld voor uitkeringen of verstrekkingen in verband met overlijden, adoptie, ziekte, bevalling of invaliditeit;
  • de aanspraak is in beginsel belast loon van uw werknemers, tenzij het recht op een uitkering ten laste van het fonds niet voldoende concreet is vastgesteld. Om te vermijden dat de aanspraak op een uitkering uit het fonds belast is, is aan te raden dat u niet met uw werknemer afspreekt welk bedrag het recht op uitkering of verstrekking uit het fonds betreft;
  • Bijdragen van werknemers aan het fonds zijn in de laatste vijf jaar gezamenlijk ten minste evenveel als uw bijdragen aan het fonds. Bestaat het fonds nog geen 5 jaar, dan gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds tot aan het jaar waarin de uitkering of verstrekking plaatsvindt.

De uitkeringen uit het studiefonds verstrekt u aan uw werknemer, zodat hij/zij aan de studiekosten van het kind kan bijdragen.

Er is dus onder voorwaarden een aantal interessante mogelijkheden om de studietoelage onbelast te vergoeden.

Heeft u vragen over deze verduidelijking of over andere punten met betrekking tot de studietoelage, de werkkostenregeling of de fondsenvrijstelling, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Auteur

Nietveld_Jacqueline_foto-1.jpg

Jacqueline Nietveld

Nietveldloonheffingen en inkomstenbelasting
Den Helder
Specialisme(n): Loonheffingen, sociale zekerheid, inkomstenbelasting en grensoverschrijdend werken
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1