Laat u niet verrassen door een hogere WW-premie in 2020

Neem tijdig, dus voor 1 januari 2020, nog actie
Voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat in 2020 een WW-premie gelden die 5 procentpunt lager ligt dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of oproepovereenkomst. Tijd dus om de bestaande contracten onder de loep te nemen en zo nodig te herzien om WW-premie te besparen. Let daarbij wel goed op de geldende voorwaarden.
1 okt 2019 Laatst gewijzigd: 18 okt 2019 Kennis mr. Ilyas Kayhan

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) in werking. Een maatregel uit deze wet is de inwerkingtreding van de premiedifferentiatie WW naar aard van het contract. Deze maatregel uit de WAB heeft gevolgen voor de WW-premie die werkgevers betalen.

Vanaf 2020 nog slechts 2 WW-premiepercentages

In de huidige systematiek bestaat de WW-premie uit een sectorafhankelijke premie en een uniforme WW-premie (Awf). In de WAB is geregeld dat deze beide premies worden afgeschaft en vervangen door één gedifferentieerde WW-premie ten gunste van het Algemene Werkloosheidsfonds. Met deze nieuwe differentiatievorm is de hoogte van de WW-premie niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin de werkgever actief is, maar van de aard van het contract.

Vanaf 2020 is dus de aard van het contract leidend en zijn er slecht 2 WW-premiepercentages (in plaats van meer dan 70): een lage premie voor vaste contracten (voor onbepaalde tijd) of een hoge premie voor alle andere type contracten.

Werkgevers gaan dus minder WW-premie betalen voor werknemers in vaste dienst en meer WW-premie voor flexibele contracten.

Wanneer geldt nu de lage WW-premie?

De lage WW-premie is van toepassing indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst (heeft aldus een vaste arbeidsomvang).

Voor alle arbeidsovereenkomsten die niet voldoen aan deze voorwaarden geldt de hogere WW-premie. Daarnaast zijn er 3 bijzondere situaties waarin de werkgever altijd de lagere WW-premie mag toepassen:

  1. De arbeidsovereenkomst is gesloten met een werknemer die jonger is dan 21 jaar en de overeengekomen arbeid bedraagt maximaal 12 uur per week;
  2. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg;
  3. De werkgever betaalt een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.

De werkgever is per 2020 op grond van de WAB verplicht om op de loonstrook aan te geven wat de aard van de arbeidsovereenkomst is (vast contract/oproepcontract/bepaalde tijd etc.) en of deze schriftelijk is overeengekomen.

Herziening van lage naar hoge WW-premie!

In een aantal situaties dient de werkgever zelf met terugwerkende kracht de lage WW-premie te herzien naar de hogere WW-premie. Voor 2020 wordt gedacht aan de volgende 2 situaties waarin de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hogere premie dient te betalen:

  1. De arbeidsovereenkomst wordt binnen 2 maanden na aanvang (ongeacht de reden) beëindigd;
  2. De op kalenderjaarbasis verloonde uren is meer dan 30% hoger dan de contractueel overeengekomen uren.

Het is niet uitgesloten dat in meer situaties een herziening plaatsvindt naar een hogere WW-premie.

Hoe hoog bedraagt de hoge en de lage WW-premie in 2020?

Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procentpunt.

Naar verwachting geldt vanaf 1 januari 2020 voor alle contracten voor onbepaalde tijd de lage WW-premie van 2,94% en voor alle overige contracten de hoge WW-premie van 7,94%. De uiteindelijke percentages worden nog definitief bekendgemaakt in de Staatscourant (waarschijnlijk in november 2019).

Indien we de verwachte premiepercentages voor 2020 afzetten tegen de huidige WW-percentages uit 2019 dan zien we een duidelijke stijging van de verschuldigde premies voor de meeste werkgevers (die geen actie ondernemen).

In 2019 bedraagt de sectorpremie voor de meeste bedrijven tussen de 0.00% en 2,19%

In een aantal sectoren (agrarische sector, cultuur-, schilder en uitzendsector) bestaat overigens nu ook al een differentiatie tussen korte contracten (korter dan 1 jaar) en lange contracten (1 jaar en langer). Bij deze sectoren varieert de sectorpremie nu tussen de 0,58% en 3,71%.

Naast de sectorpremie betalen de werkgevers in 2019 nog een uniforme WW-premie (Awf) van 3,60%.

Voor de meeste bedrijven bedraagt de WW-premie in 2019 (inclusief de Awf-premie van 3,60%), dus maximaal tussen de 3,60% en 5,79%. We lichten een aantal sectoren kort uit:

sectornr.

sector

Sectorpremie

Awf-premie

Totaal in 2019

3.

Bouw

0,00%

3,60%

3,60%

6.

Timmerindustrie

0,00%

3,60%

3,60%

17.

Detailhandel

1,43%

3,60%

5,03%

19.

Grootwinkelbedrijf

0,59%

3,60%

4,19%

32.

Goederenvervoer

0,23%

3,60%

3,83%

43.

Zakelijke dienstverlening

0,40%

3,60%

4,00%

51.

Algemene industrie

1,46%

3,60%

5,06%

Indien u niets doet (en u voldoet niet aan de voorwaarden voor een lage premie) kan uw premie dus vanaf 2020 globaal genomen met 2 à 4 procentpunt stijgen.

Wat kunt u doen om verrassingen te voorkomen?

Naast de premiedifferentiatie WW doen met de WAB nog tal van andere maatregelen hun intrede per 2020.

U doet er in ieder geval goed aan de aard van al uw arbeidscontracten te inventariseren en daar waar nodig aan te passen of te herzien.

Ook is het verstandig  om op tijd de contracten met uw partners die uw personeelsdiensten behartigen onder de loep te nemen en in lijn te brengen met deze nieuwe wetgeving.

Mocht u hierover vragen hebben of behoefte hebben aan een scan om uw arbeidspopulatie en arbeidscontracten door te lichten (WAB-proof scan) neem dan gerust contact met mij op.

Auteur

Kayhan_Ilyas_foto.MC1.jpg

mr. Ilyas Kayhan

KSK Tax & Legal Services
Rotterdam
Specialisme(n): Fiscaal procesrecht, belastingcontroles, fiscaal invorderingsrecht, bezwaar- en beroepsprocedures, inkomstenbelasting, loonbelasting en sociale zekerheid, compensation & benefits, internationale vraagstukken, subsidies en fiscale risico- en opportunity scans
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1