Het verdedigingsbeginsel wint terrein in de BTW-praktijk

Beoordeel of naheffing achterwege moet blijven wegens schending verdedigingsbeginsel
Een Europese grondrecht dat in de fiscale rechtspraktijk steeds vaker wordt ingeroepen is het verdedigingsbeginsel. Het verdedigingsbeginsel is terug te vinden in art. 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Het beginsel houdt onder andere in dat een ieder moet worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (bijvoorbeeld een naheffingsaanslag).
9 okt 2019 Laatst gewijzigd: 2 nov 2019 Kennis mr. Khadija Bozia

De rechtstreekse werking van het Handvest heeft tot gevolg dat de artikelen van het Handvest automatisch onderdeel uitmaken van de Nederlandse rechtsorde. Artikel 51 van het Handvest bepaalt dat lidstaten alleen aan het Handvest zijn gebonden wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Dit artikel impliceert dat de grondrechtsbescherming die uit het Handvest voortvloeit, in dit geval het verdedigingsbeginsel, niet verder gaat dan de sfeer van het Unierecht. Voordat ik inga op de vraag wanneer een beroep op het verdedigingsbeginsel kan worden gedaan, wordt eerst uitgelegd wat het beginsel inhoudt.

Het verdedigingsbeginsel in grote lijnen

Het Europeesrechtelijke algemene beginsel van het recht van de verdediging houdt in dat een belanghebbende in staat wordt gesteld zijn zienswijzen over een voor hem en een aan hem gericht bezwarend besluit kenbaar te maken aan het bestuursorgaan. Hierdoor wordt een betere besluitvorming en rechtsbescherming gewaarborgd. In het Sopropé-arrest (HvJ EU 18 december 2008, ECLI:EU:C:2008:746) formuleert het Hof duidelijk dat er situaties kunnen opspelen waarin het gerechtvaardigd is om het verdedigingsbeginsel niet toe te passen. Of er daadwerkelijk sprake is van een gerechtvaardigd buiten toepassing laten van het verdedigingsbeginsel is geheel afhankelijk van de feiten en omstandigheden. In het voornoemde Sopropé-arrest is eveneens bepaald dat de gevolgen van een schending van het verdedigingsbeginsel door het nationale recht worden bepaald.

Wanneer kan een belastingplichtige een beroep doen op het verdedigingsbeginsel?

Omdat de toepassing van het Handvest beperkt is tot de uitoefening van het Unierecht, speelt het tot op heden vooral een belangrijke rol in zaken waar omzetbelasting, accijnzen en douanerechten in geschil zijn. Met de omzetbelasting wordt immers uiting gegeven aan de in de BTW-Richtlijn 2006 opgelegde regels. Het verdedigingsbeginsel kan ook een rol spelen bij een aansprakelijkstelling voor omzetbelasting op grond van de Invorderingswet 1990  (HR 14 augustus 2015, 13/01940, ECLI:NL:HR:2015:2161). Ook op het gebied van het formele belastingrecht lijkt de invloed van het verdedigingsbeginsel toe te nemen, namelijk bij het opleggen van bestuurlijke boeten (HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åkerberg Fransson).

Vermoedt u dat uw situatie aanleiding geeft om de naheffing geheel of gedeeltelijk achterwege te laten door o.a. een beroep het op verdedigingsbeginsel, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Samen wordt gekeken naar de feiten, omstandigheden en argumenten op grond waarvan beoordeeld kan worden of het verdedigingsbeginsel ten onrechte buiten  toepassing is gelaten.

Auteur

Bozia_Khadija_foto.jpg

mr. Khadija Bozia

BNB Fiscale Advocatuur
Lelystad
Specialisme(n): Fiscaal procesrecht, fiscaal boete- en strafrecht, fiscaal invorderingsrecht, bezwaar- en beroepsprocedures en belastingcontroles
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1