Forse stijging gemeentelijke belastingen in 2020

De gemeentelijke belastingen gaan in 2020 fors omhoog. Blijkens onderzoek van de Vereniging Eigen Huis liggen de OZB-tarieven voor eigenaren van woningen in 2020 gemiddeld 4% hoger dan in 2019. Daarmee bedraagt de stijging van de OZB-tarieven meer dan het door het CBS berekende indexcijfer voor inflatiecorrectie (1,3%). Eigenaren van woningen moeten dus rekenen op hogere lasten; overigens komen die hogere lasten niet alleen door gestegen OZB-tarieven.
8 jan 2020 Laatst gewijzigd: 1 feb 2020 Kennis mr. Sjoerd Bosma

Meer OZB als gevolg van hogere WOZ-waarden én hogere OZB-tarieven

Door de ontwikkelingen op de woningmarkt zullen de WOZ-waarden in 2020 (berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2019) zo’n 8% tot 10% hoger zijn dan de WOZ-waarden 2019. Dat is de verwachting van de Waarderingskamer, de toezichthouder op de Wet WOZ. Tel daarbij op de door de Vereniging Eigen Huis berekende stijging van de OZB-tarieven. Eigenaren van woningen gaan – op basis van deze aannames – in 2020 dus fors meer OZB betalen. 

De reden waarom gemeenten de OZB-tarieven verhogen is erg verschillend: er zijn gemeenten die met hogere OZB-tarieven het vervallen van de precariobelasting op gas- en elektriciteitsleidingen willen compenseren; de precariobelasting op nutsnetwerken vervalt immers op 1 januari 2022. Andere gemeenten willen de grote kostenstijgingen van WMO en jeugdzorg met een hogere OZB-opbrengst dekken. 

Ook bedrijven zullen in 2020 tegen hogere OZB-tarieven aanlopen t.o.v. 2019. Ook hier spelen de hiervoor genoemde compensatie voor het vervallen van de precariobelasting op leidingen in 2022 en de hogere kosten voor WMO en jeugdzorg een rol.

Lagere aftrek hypotheekrente

Het was al bekend dat hypotheekrente in 2020 nog maar aftrekbaar is tegen maximaal 46% (dat was in 2019 49%). Doordat het tarief voor het eigenwoningforfait in 2020 iets lager is dan in 2019, zal de bijtelling voor de eigen woning in 2020 nauwelijks afwijken van 2019; het verschil in lasten zal dan ook worden gevoeld door de eigenaren die de hypotheekrente tegen de hoogste IB-schijf kunnen aftrekken. Voor de overige eigenaren zal het verschil in lasten op dit punt beperkt zijn. 

Afvalstoffenheffing stijgt 8%

Ook het in 2020 te betalen bedrag aan afvalstoffenheffing zal in 2020 beduidend hoger zijn dan in 2019. Vereniging Eigen Huis heeft op basis van voornoemde steekproef becijferd dat de stijging gemiddeld 8% is. Ook hier dus een stijging die ver uitgaat boven de inflatiecorrectie.
Hogere kosten zijn ook hier de oorzaak van de tariefstijging. Eén van die kostenposten betreft overigens de door gemeenten aan het Rijk te betalen afvalstoffenbelasting. Het tarief van deze Rijksbelasting is in 2019 aanmerkelijk verhoogd.

Belastingverlichting

Het kabinet heeft beloofd dat nagenoeg iedereen er in 2020 netto op vooruit zal gaan. Bij die berekeningen is geen rekening gehouden met lokale belastingen, dus ook niet met de hiervoor genoemde tariefstijgingen. Het is dus nog maar afwachten wat er uiteindelijk van de beloofde netto lastenverlichting terecht komt als ook de lokale belastingen in aanmerking worden genomen. Ook bedrijven moeten afwachten of gewijzigde belastingtarieven tot lastenverlichting zullen leiden in 2020. Maar wat de uitkomst daarvan ook is, belastingverlichting is bereikbaar: dat is immers de drijfveer van onze adviespraktijk.

Neem gerust contact met mij op om te bespreken wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn. 

Auteur

Bosma_Sjoerd_foto.jpg

mr. Sjoerd Bosma

Bureau Bosma
Den Haag
Specialisme(n): WOZ, lokale belastingen, milieubelastingen
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1