Let op nieuwe meldingsplicht voor buitenlandse werknemers per 1 maart 2020!

Tevens geldt nieuw boetebeleid bij overtreding administratieve verplichtingen
Buitenlandse werkgevers binnen de EER/Zwitserland die werknemers tewerkstellen in Nederland moeten vanaf 1 maart 2020 voldoen aan de nieuwe meldingsplicht met de daarbij behorende administratieve verplichtingen. Er is tevens nieuw beleid om de niet naleving daarvan te beboeten met bijbehorende boetebedragen. Wees daarop alert.
23 feb 2020 Laatst gewijzigd: 13 mrt 2020 Kennis Jacques Raaijmakers

Achtergrond meldingsplicht

Wellicht dat velen het hebben vergeten, maar bij de invoering van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) per 1 juni 2016 is al gesproken over de meldingsplicht voor dienstverrichters uit andere EU-lidstaten ingeval door hen werknemers worden gedetacheerd naar Nederland. De WagwEU is in feite de implementatie van Handhavingsrichtlijn 2014/67/EU. Deze Handhavingsrichtlijn heeft tot doel om tot een betere handhaving te komen van Detacheringsrichtlijn 96/71/EG. In dat kader is onder meer in de WagwEu bepaald dat op de werkplek tenminste de volgende gegevens (digitaal of schriftelijk) beschikbaar moeten zijn:

 • de arbeidsovereenkomst;
 • het loonstrookje;
 • de urenregistratie;
 • bewijsstukken bijdrage sociale zekerheidsregelingen (bijvoorbeeld een A1-verklaring);
 • bewijsstukken inzake de identiteit van de dienstverrichter, de dienstverlener, de gedetacheerde werknemers en de voor de uitbetaling van de lonen verantwoordelijke persoon;
 • bewijsstuk welk loon is betaald.

Bovendien dient er een contactpersoon te worden aangewezen die als aanspreekpunt fungeert. Dat aanwijzen dient te gebeuren vóór de aanvang van de transnationale dienstverrichting.

De meldingsplicht was wel al aangekondigd maar niet in werking getreden omdat er nog geen digitaal functionerend systeem voorhanden was. Vanaf 1 maart 2020 is de meldingsplicht in werking getreden, waarop bij het niet naleven daarvan een boete staat.

Wat houdt meldingsplicht in?

Buitenlandse werkgevers die in het kader van internationale dienstverrichting werknemers uit andere Europese lidstaten en de EER/Zwitserland in Nederland tewerkstellen, verplicht hiervan een melding te doen bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank. De meldingsplicht houdt in dat de dienstverrichter verplicht is om van tevoren een aantal gegevens digitaal door te geven. Conform de informatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet in ieder geval de volgende informatie worden gemeld:

 • de identiteit van de melder;
 • de bedrijfsgegevens;
 • de identiteit van de dienstenontvanger;
 • het adres van de werkplek;
 • de contactpersoon als hiervoor bedoeld;
 • de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • de identiteit van de gedetacheerde werknemers;
 • A1-verklaring.

Van belang is om vast te stellen dat er onder meer afwijkende regelingen zijn. Zo geldt voor bepaalde ondernemingen dat kan worden volstaan met een jaarmelding. Dat betekent dat slechts eenmaal per jaar een dergelijke melding hoeft te geschieden en niet per dienstverrichting. Ook geldt er voor bepaalde categorie werknemers geen meldingsverplichting. Tevens is goed om te onderkennen dat de meldingsverplichting ook geldt voor zelfstandigen die tijdelijk arbeid verrichten in aangewezen sectoren van het beroeps- of bedrijfsleven.

De dienstenontvanger dient een afschrift te ontvangen van die melding. Het is dan aan de dienstenontvanger om die melding te checken en onjuistheden of onregelmatig te melden bij het SVB en wel binnen vijf dagen na de aanvang van de werkzaamheden in Nederland.

Sanctie op niet naleven meldingsplicht

Op het niet naleven van de meldingsplicht staat een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoeveelheid werknemers waarvoor de meldingsplicht is geschonden. Bij minder dan 10 werknemers bedraagt de boete € 1.500, vanaf de 10 tot 20 is de boete € 3.000 en bij 20 of meer werknemers bedraagt de boete € 4.500. Die boete kan afhankelijk van de feiten en omstandigheden worden gematigd. Onder omstandigheden kan een boete ook worden verhoogd en wel met 50%, bijvoorbeeld bij recidive.

Let op! Indien ook nog andere verplichtingen zijn geschonden kunnen daarvoor separate boeten worden opgelegd.

Let op! De dienstenontvanger kan ook een boete belopen indien hij de melding niet controleert en/of  onjuistheden niet binnen vijf dagen na aanvang van de werkzaamheden in Nederland meldt. De boete bedraagt dan € 1.500 ingeval de dienstenontvanger geen natuurlijk persoon is. Voor een natuurlijk persoon bedraagt de boete € 750. Let wel dit is uiteraard per melding!

Van belang is nog te melden dat er geen boeten wordt opgelegd voor het nalaten van een melding voor zover dat voor 1 september 2020 had moeten gebeuren.

Lees meer hierover in het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020, 2020-0000009531, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020).

Conclusie

Bij het inschakelen van een buitenlandse onderneming dient dus niet alleen maar gekeken te worden hoe het zit met de heffing van belasting, welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is, welk arbeidsrecht van toepassing is, of de werknemers wel betaald krijgen waar zij recht op hebben (Wet aanpak schijnconstructies). Vanaf 1 maart 2020 moet dus ook worden nagegaan of een melding heeft plaatsgevonden, of die juist is. Zo niet, dan dient dit binnen vijf dagen te worden gemeld op straffe van een boete.

Kortom, dit betekent een behoorlijke administratieve lastenverzwaring voor de betreffende buitenlandse werkgevers.

Mocht een buitenlandse dienstverrichter overwegen om met zijn werknemers in Nederland te komen werken en heeft u vragen over deze nieuwe meldingsplicht, neem dan gerust contact met mij op.

Auteur

Raaijmakers_Jacques_foto.jpg

Jacques Raaijmakers

Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
Den Haag
Specialisme(n): (Internationale) loonbelasting en sociale verzekering, Invordering en aansprakelijkheid, formeel belastingrecht
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1