Berekening herzienings-BTW in opfokkosten melk- en jongvee

Vraag BTW terug op basis van afspraak met Belastingdienst
Eerder zijn wij ingegaan op de problematiek rondom de berekening van de herzienings-BTW na de beëindiging van de landbouwregeling in de BTW en het zogenoemde ‘gebruiksvee-arrest’ van de Hoge Raad van 7 juni 2019. Daaruit is gebleken, dat de herzieningsregeling op bedrijfsmiddelen ten onrechte niet is toegepast op in het eigen bedrijf opgefokt jong- en melkvee. De BTW in de opfokkosten diende herzien te worden, wat i.c. tot een extra BTW-teruggaaf leidde. Conform een afspraak met de Belastingdienst is thans een regeling hiervoor uitgewerkt.
21 mei 2020 Laatst gewijzigd: 6 jul 2020 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:863, heeft de Belastingdienst in overleg met de VLB en LTO Nederland een praktische regeling uitgewerkt. Deze regeling geldt zowel voor de groep ondernemers voor wie de landbouwregeling verplicht is beëindigd op 1 januari 2018, als voor ondernemers die het gebruik van de landbouwregeling op een eerder moment vrijwillig hebben beëindigd. Op grond van de nu afgesproken regeling, gepubliceerd op 2 april 2020, kunnen de landbouwondernemers een deel van de herzienings-BTW in de opfokkosten van melk- en jongvee alsnog terugvragen.

Herzien met een suppletieaangifte over 2019

Een ondernemer kan op basis van forfaitaire percentages het herzieningsbedrag in één keer terugvragen. In deze percentages zijn alle herzieningsjaren (verdisconteerd) verwerkt. De herziening wordt teruggevraagd door een suppletieaangifte over 2019 in te dienen. De goedkeuring om in 1 keer te herzien op basis van forfaitaire percentages moet weliswaar nog wel in een beleidsbesluit worden opgenomen, maar daar hoeft niet meer op gewacht te worden.

Herzieningsperiode

De Belastingdienst heeft bij het afspreken van de regeling als uitgangspunt genomen, dat aan de gebruiksvee-arresten geen terugwerkende kracht toekomt. De periode waarover een ondernemer kan herzien hangt daardoor af van het antwoord op de vraag of tijdig in bezwaar en/of beroep is gegaan tegen de voldoening op aangifte over het tijdvak, waarin de herzienings-BTW is teruggevraagd. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken gerekend van de dag, waarop het op aangifte verschuldigde bedrag is betaald. Ondernemers die op tijd waren met hun bezwaar en/of beroep kunnen over een langere periode herzien en krijgen meer BTW terug dan ondernemers die niet op tijd waren, aangezien die ondernemers alleen over 2019 kunnen herzien. Als gevolg van dit standpunt zijn er twee mogelijke uitgangssituaties, waar wij hierna nader op ingaan. De twee situaties zijn:

  1. Er is tijdig bezwaar gemaakt tegen de aangifte, waarin herziening is geclaimd.
  2. Er is niet tijdig bezwaar gemaakt tegen de aangifte, waarin herziening is geclaimd.

Er is tijdig bezwaar tegen aangifte gemaakt

Als er tijdig bezwaar is gemaakt tegen de voldoening op de aangifte over het tijdvak, waarin de herziening is teruggevraagd, dan wordt door de Belastingdienst teruggaaf verleend van de BTW die op 1-1-2018 voor herziening in aanmerking kwam.

Het bedrag, dat door middel van de suppletie over 2019 kan worden teruggevraagd, bedraagt:

  1. 3,7% van de balanswaarde van de melkkoeien op 31 december 2017, verhoogd met
  2. 7,6% van de balanswaarde van al het jongvee op 31 december 2017.

Bezwaar tegen aangifte was niet tijdig

Voor de ondernemer die niet op tijd in bezwaar en/of beroep is gegaan, kan alleen de BTW teruggevraagd worden die:

  1. Vanaf 1 januari 2019 voor herziening in aanmerking komt, mits
  2. Het betreffende tijdvak, waarover om herziening wordt verzocht nog niet definitief is afgewikkeld.

Het bedrag dat door middel van de suppletie over 2019 kan worden teruggevraagd, bedraagt:

  1. 2,4% van de balanswaarde van de melkkoeien op 31 december 2017, verhoogd met
  2. 7,6% van de balanswaarde van het jongvee dat:

a. Op 31 december 2017 jonger was dan 1 jaar, én

b. Als melkkoe in gebruik genomen is in een tijdvak in 2019, dat op 6 juni 2019 nog niet onherroepelijk vaststond.

Ook in roerige tijden staan wij voor u klaar

In deze bijzondere tijd mag u van ons ook 100% BTW advies verwachten. In het belang van de gezondheid hebben wij onze werkwijze aangepast. Wij beperken het aantal fysieke contacten tot een minimum. Daarom  werken wij  vanuit huis en staan voor u klaar via e-mail en telefoon. Vergaderingen en afspraken laten wij telefonisch of via videocall doorgaan. Wij organiseren dit op uw verzoek graag.

Vergaderingen die live moeten plaats vinden plannen wij in overleg met u afhankelijk van het aantal deelnemers en de gezondheid van de deelnemers.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor vragen.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Praktische regeling BTW-herziening opfokkosten melk- en jongvee

3 jul 2020 Landbouwers die zelf jong- of melkvee hebben opgefokt kunnen mogelijk in een BTW-suppletie over 2019 BTW terug krijgen over de jaren 2018 en 2019. Informeer uw cliënten tijdig over de mogelijkheden, waarvoor thans een praktische regeling is uitgewerkt.

Toepassing herzieningsregels bij opfokkosten van jongvee en melkkoeien leidt volgens Hoge Raad tot BTW-teruggaaf voor landbouwer

12 jul 2019 De Hoge Raad heeft op 7 juni 2019 arrest gewezen in een voor onze praktijk zeer belangrijke zaak. De BTW landbouwregeling is per 1 januari 2018 verplicht beëindigd. Bij een juiste toepassing van de herzieningsregels kan dit betekenen dat nog recht bestaat op BTW-aftrek over investeringen die zijn gedaan in de periode dat de landbouwregeling nog gold, aldus de Hoge Raad. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in de opfokkosten van kalveren tot melkvee. Check dus of nog recht bestaat op BTW-aftrek, waaraan u wellicht nog niet heeft gedacht.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1