Loonheffingen: wetsvoorstel ingevolge pensioenakkoord en Belastingpakket 2021

Korte uiteenzetting wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen/verwachte maatregelen loonheffingen in het Belastingpakket 2021
Onlangs is het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. In dit artikel de grote lijnen. Daarnaast een kort overzicht van de onderwerpen met betrekking tot wijzigingen in de loonheffingen voor 2021.
5 sep 2020 Laatst gewijzigd: 19 sep 2020 Kennis mr. Jacqueline Nietveld

Volgend op het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is op 3 september 2020 het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bestaat uit drie onderwerpen: de afkoopmogelijkheid van een deel van de waarde van de aanspraken op het ouderdomspensioen, de tijdelijke versoepeling van RVU en de uitbreiding van de mogelijkheid tot verlofsparen.

Afkoopmogelijkheid deel waarde ouderdomspensioen

Ten eerste kunnen werknemers onder voorwaarden een deel van de waarde van de aanspraken op hun ouderdomspensioen tot uitkering laten komen (afkopen). Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

- de afkoop mag maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen betreffen;

- de gedeeltelijke afkoop dient plaats te vinden op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen;

- de pensioenregeling mag geen hoog-laagpensioen (mogelijkheid om de hoogte van het ouderdomspensioen te laten variëren) bieden;

- de resterende levenslange pensioenuitkering moet na de gedeeltelijke afkoop boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen (tenzij sprake is van een netto pensioen/netto lijfrente);

- de deelnemer mag alleen met toestemming van de begunstigde partner gebruik maken van het recht op gedeeltelijke afkoop.

De tijdelijke versoepeling van de RVU

Ten tweede krijgen werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers in de maximaal 36 maanden voorafgaand aan de AOW-leeftijd een bedrag mee te geven om vervroegd te kunnen uittreden. Het gaat om een bedrag dat na inhouding van loonheffing gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering zonder dat de werkgever daarover pseudo-eindheffing van 52% (RVU-heffing) verschuldigd is. De hoogte van het bedrag blijft gekoppeld aan de hoogte van de AOW-uitkering. De versoepeling is tijdelijk en loopt tot 1 januari 2026 met een overgangsregeling naar 2026 tot en met 2028.

Uitbreiding mogelijkheid verlofsparen

Ten derde wordt het verlofsparen uitgebreid van 50 naar 100 weken zonder dat de aanspraak daarop tot het loon uit dienstbetrekking behoort.

Overzicht verwachte maatregelen loonheffingen Belastingpakket 2021

betrekking tot wijzigingen in de loonheffingen voor 2021 bekendgemaakt. Wat de wijzigingen precies inhouden is nog niet bekend. Toch alvast een overzicht:

- Indien noodzakelijk: opname in het wetsvoorstel van een aantal al bij beleidsbesluit getroffen fiscale coronamaatregelen (te denken valt hierbij aan de verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling);

- Aanpassing van het heffingsmoment over aandelenoptierechten voor startups;

- Aanpassing van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s;

- Verduidelijking van het begrip ‘publieke kennisinstellingen’ die zijn uitgezonderd van toepassing van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk;

- Aanpassing van de overgangsregeling van de levensloopregeling (de overgangsregeling zou na 31 december 2021 eindigen).

Wanneer treden de voorstellen in werking?

Het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is tot 9 december 2019 ter consultatie op internet aangeboden geweest. Bepaalde op- en aanmerkingen zijn in het wetsvoorstel meegenomen. Het is de bedoeling dat de versoepeling RVU en uitbreiding verlofsparen in werking treden op 1 januari 2021 en het ‘bedrag ineens’ op 1 januari 2022.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over andere punten met betrekking tot de loonheffingen dan kunt u altijd contact met mij opnemen om deze te bespreken.

Auteur

Nietveld_Jacqueline_foto-1.jpg

mr. Jacqueline Nietveld

Nietveldloonheffingen en inkomstenbelasting
Den Helder
Specialisme(n): Loonheffingen, sociale zekerheid, inkomstenbelasting en grensoverschrijdend werken
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1