Let bij btw-ondernemers op inlenersaansprakelijkheid en fiscale eenheid

En waar moet u op letten om correctie van BTW-aftrek te voorkomen?
Let bij BTW-ondernemers ook op bij optie voor belaste verhuur, de BTW-aftrek bij een holding-BV en bij verhuur van een werkkamer aan de BV.
5 jan 2021 Laatst gewijzigd: 16 jul 2021 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Voorkom de inlenersaansprakelijkheid

Als een BTW ondernemer personeel inleent van een andere ondernemer,  dan kan de inlenende ondernemer aansprakelijk gesteld worden voor de loonbelasting en BTW die de uitlener verschuldigd is over de aan de inlener geleverde prestaties. Voor een dergelijke aansprakelijkstelling is vereist dat het ingeleende personeel onder toezicht of leiding van de inlener heeft gewerkt. Het risico op aansprakelijkheidsstelling kan worden voorkomen door BTW te storten op een G-rekening.

Tip! De Belastingdienst neemt aan snel aan dat het ingeleende personeel onder toezicht of leiding van de inlener heeft gewerkt, zeker bij relatief eenvoudige werkzaamheden. Regel de werkzaamheden zo dat de inlener geen toezicht of leiding over de ingeleende krachten hoeft uit te oefenen.

Let op de grondslag bij een BTW naheffing

Indien voor geleverde goederen of diensten ten onrechte geen BTW in rekening is gebracht en de verschuldigde BTW niet verhaald kan worden op de afnemer is het goed te weten dat bij het opleggen van een naheffingsaanslag door de Belastingdienst de verschuldigde BTW niet berekend mag worden op 21% (of 9%) van de vergoeding maar op 21/121e (of 9/109e) van de vergoeding.

BTW en fiscale eenheid

Overweeg verbreking fiscale eenheid BTW

Bij een fiscale eenheid BTW zijn alle tot de eenheid behorende vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW schuld. Dreigt één van de vennootschappen het financieel niet te redden, overweeg dan een herstructurering waardoor niet langer aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid BTW wordt voldaan. De verbreking van de fiscale eenheid BTW voor de aansprakelijkheid van BTW gaat in op het moment dat de Belastingdienst een beschikking heeft afgegeven waarin de fiscale eenheid BTW wordt verbroken.

Let op! Door certificering van de aandelen in een dochtervennootschap kan een fiscale eenheid BTW alleen worden verbroken indien de Stichting Administratiekantoor een ander bestuur heeft dan de houdstervennootschap. Overleg met uw BTW adviseur hoe dit het beste vorm kan worden gegeven.

Verbreking fiscale eenheid BTW? Meld het de inspecteur!

Heeft een holding-BV de aandelen in een werk-BV verkocht en is daardoor de fiscale eenheid voor de BTW tussen die twee BV’s verbroken? Vergeet dan niet om dat schriftelijk te melden bij de bevoegde inspecteur.

De wet bepaalt namelijk dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid voor de BTW, natuurlijke personen én lichamen, pas beëindigd wordt als de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Niet melden kan een flink nadeel opleveren: de onderdelen van de fiscale eenheid BTW kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de BTW van de vroegere dochter-BV, zelfs voor de BTW die is ontstaan in de periode ná verkoop van de aandelen in deze BV.

BTW en optie BTW-belaste verhuur

Bij verhuur van onroerende zaken kan geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur. Voorwaarde daarvoor is dat de huurder het gehuurde voor minimaal 90% (voor werkgeversorganisaties, makelaars, reisbureaus, arbodiensten, postvervoersbedrijven en openbare radio- en televisieorganisaties 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. Indien blijkt dat de huurder in enig jaar niet langer voldoet aan deze voorwaarde dan is de verhuur vrijgesteld. Door toepassing van de herzieningsregels kan dit gevolgen hebben voor de eerder afgetrokken BTW. Indien het niet voldoende aftrekgerechtigde gebruik voor de huurder redelijkerwijs niet voorzienbaar en incidenteel was wordt de afgetrokken BTW niet herzien. Het verdient aanbeveling om na te gaan of in 2020 voldaan is aan het 90%/70%-criterium en of de overige van belang zijnde bepalingen in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

BTW-aftrek bij een holding-BV

Een holding-BV kan de aan haar in rekening gebrachte BTW alleen in aftrek brengen indien de holding-BV met BTW belaste prestaties verricht. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de holding-BV een managementvergoeding ontvangt. Ook de holding-BV die bij gebreke van een dochtervennootschap nu geen managementvergoeding ontvangt, maar kan aantonen dat zij bezig is met het verwerven van deelnemingen die zij zal gaan aansturen, heeft recht op aftrek van BTW. Om dit te onderbouwen kan gedacht worden aan een bedrijfsplan, memo’s, getuigenverklaringen, concept-overeenkomsten, enzovoort. Daarnaast geldt voor het doorbelasten van kosten dat deze zonder BTW plaatsvinden.

Let op! Voor de aftrek van BTW moet geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur; de BV moet dan voor 90% of meer recht hebben op aftrek van BTW. Meer informatie?

Verhuur werkkamer aan BV met aftrek BTW

De dga die een werkkamer in zijn woning aan zijn BV verhuurt kan onder voorwaarden bij verhuur vanuit een maatschap met zijn echtgenoot, deze werkruimte BTW belast verhuren. Zo ontstaat recht op BTW-aftrek voor de bouwkosten en andere kosten van de werkruimte. De Hoge Raad heeft namelijk besloten dat de verhuur van een werkkamer aan de eigen BV een economische activiteit is. In deze zaak werd de werkkamer voor ten minste vijf jaar ter beschikking gesteld aan de BV voor eigen gebruik, tegen vergoeding. Let daarbij op dat de verhuur plaatsvindt via een maatschap van de dga en zijn partner. Als de dga de verhuur zelf verzorgt is geen sprake van BTW-ondernemerschap die tot BTW-aftrek leidt omdat de zelfstandigheid ontbreekt.

Tanken nooit contant betalen

Om de aftrek van BTW op brandstof voor een auto van de zaak veilig te stellen moet altijd met een tankpas, pinpas of creditcard worden betaald. Bij een contante betaling zal de Belastingdienst de aftrek weigeren omdat niet kan worden nagegaan wie de betaling heeft verricht.

Bijzonder uitstel van betaling in verband met coronamaatregelen

BTW-ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen in verband met de coronacrisis kunnen dit verlengen tot 1april 2021. De invorderingsrente is tot en met 31 december 2022 tijdelijk verlaagd tot 0,01%.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1