Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Fiscaalconsult, onderdeel van Fiscalist.tv BV, gevestigd te Leiden.

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Als u problemen ondervindt op onze site, laat het ons dan a.u.b. weten middels het contactformulier. Wij zullen ons best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin een hyperlink naar deze disclaimer wordt geplaatst met de intentie om geldig te zijn voor die specifieke webpagina;

de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

te gebruiken: te laden, in te loggen, te informeren, te raadplegen, te lezen, te luisteren, te bewerken, in te vullen, te versturen, te kopi√ęren, op te slaan, te verspreiden, te gebruiken diensten, handelingen te plegen (kopen of huren);

u: de (vertegenwoordigde) persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en videoclips of fragmenten en andere objecten;

schade: directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zakelijk, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever streeft ernaar de webpagina regelmatig te actualiseren en informatie daaraan toe te voegen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina zoals het is, zonder enige garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan in verband met of als gevolg van het gebruik van de webpagina, de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen of een onjuiste dan wel onvolledige inhoud; een derde partij die de inhoud heeft geleverd kan daarvoor evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit ontstane schade, op welke wijze dan ook.

6. De uitgever mag de webpagina wijzigen of verwijderen van het internet op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de wijzigingen of verwijdering van de webpagina.

7. De inhoud dat wordt geleverd door een derde partij is niet onafhankelijk beoordeeld of getest, in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, en als zodanig geeft de uitgever geen garantie met betrekking tot de inhoud ervan.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten of een onrechtmatige daad zijn in verband met privacy, publicatie, communicatie en andere zaken. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u naar en vanuit de webpagina verzendt.

9. Fiscaalconsult streeft ernaar om de communicatie tussen de specialist en de gebruiker vertrouwelijk te houden , zodat derden geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud van deze  communicatie. De gebruiker vrijwaart Fiscaalconsult voor schade die in verband hiermee of vanwege andere miscommunicatie ontstaat, tenzij Fiscaalconsult evident nalatig is.

10. De uitgever behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de webpagina of tot bepaalde diensten op de webpagina te ontzeggen. De uitgever kan uw (potenti√ęle) toegang tot de webpagina monitoren.

11. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en partners beschermen tegen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor juridische bijstand, die direct of indirect het gevolg zijn van uw gebruik van de webpagina of uw schending van de wet of de rechten van derden.

{{countbasket}}
.