Belastingcontrole

Géén dwang of drang tot Horizontaal Toezicht?

8 okt 2021 Kennis De Belastingdienst heeft het Horizontaal Toezicht (HT) nieuw leven ingeblazen en de ‘doorontwikkeling’ in 2021 vastgelegd in twee lijvige Leidraden. Ze geven uitgebreid inzicht in de gewenste omgang met Horizontaal Toezicht. Wij plaatsen enkele kritische kanttekeningen bij het toezicht op de rechtsbescherming van de gelijke behandeling van belastingplichtigen, invordering en beboeting.
Verder lezen...

Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan…

3 mei 2021 Jurisprudentie De Belastingdienst ontvangt geregeld (anonieme) meldingen van belastingontduiking. Een zogenaamde ‘klikbrief’ is voor rancuneuze ex-echtgenoten en wraakzuchtige ex-werknemers een geliefd middel om hun voormalige partner of werkgever terug te pakken. Niet zelden is een dergelijke klikbrief het startpunt van een controle, bedrijfsbezoek en boekenonderzoek met navorderings- en naheffingsaanslagen en vergrijpboeten als eindresultaat.
Verder lezen...

Help, er is een boekenonderzoek ingesteld door de belastingdienst

18 feb 2021 Jurisprudentie Veelvuldig worden er boekenonderzoeken bij belastingplichtigen ingesteld. Het door de belastingdienst ingestelde onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Controleaanpak Belastingdienst. Een grote rol bij de aan te brengen correcties speelt de brutomarge die aan de hand van de inkoop en verkoop wordt vastgesteld. Met name een ondeugdelijke administratie met bijvoorbeeld negatieve kassen en bankstortingen zonder bron kunnen hierbij een grote rol spelen. Voor het boekenonderzoek dient er een auditfile aan de belastingdienst te worden aangeleverd waarin de bronadministratie is verwerkt. De uitkomst van het boekenonderzoek kan een ongewenste navorderings- of naheffingsaanslag met boete en rente tot gevolg hebben.
Verder lezen...

Controleaanpak Belastingdienst en steekproeven

7 jul 2020 Kennis Statistische steekproeven komen steeds vaker voor bij de belastingdienst als controlemiddel. Uitgangspunt daarbij is het Handboek Controle. Echter de controleaanpak wijzigt nogal eens op basis van interne richtlijnen. Mocht u bij een controle betrokken worden, dan is het goed om te weten wat u vooraf met de Belastingdienst zou moeten bespreken.
Verder lezen...

Belastingdienst zet controlecapaciteit in op sectoren zorg, bouw en hun intermediairs

17 feb 2020 Kennis Alle organisaties in de zorg, bouw en de intermediairs in deze sectoren hebben een verhoogde kans op controle door de Belastingdienst. Dat blijkt uit een Kamerbrief van februari 2020. In dit stadium worden nog ‘aanwijzingen’ gegeven als er onbedoeld toch sprake is van een dienstbetrekking. Strengere handhaving volgt als die ‘aanwijzingen’ niet worden opgevolgd.
Verder lezen...

Hoe data-analyse van uw douane-aangiften leidt tot verbeterslag

13 feb 2020 Kennis Taxsample heeft een no-nonsense analysetool tool ontwikkeld waarmee de GPA (Geautomatiseerde periodieke aangifte) op een efficiënte wijze kan worden gecontroleerd.
Verder lezen...

Het vertrouwensbeginsel: een obstakel voor naheffing!

9 dec 2019 Jurisprudentie Heeft de Belastingdienst in een bepaalde situatie vertrouwen gewekt bij een belastingplichtige, dan moet dat vertrouwen in rechte worden beschermd. Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt dan gehonoreerd, ook als dit tot een besluit leidt dat in strijd is met de wet. Dit is slechts anders indien het gewekte vertrouwen zodanig in strijd is met de wet dat de belanghebbende niet op nakoming door het bestuursorgaan mocht rekenen.
Verder lezen...

Belastingdienst heeft grote belangstelling voor fiscale woonplaats en vestigingsplaats

1 feb 2019 Kennis De Belastingdienst kan vaak pas belasting heffen als de persoon in kwestie in Nederland woont of is gevestigd. Om dit te kunnen bewijzen, worden er vaak gedetailleerde vragen gesteld. Daar zitten echter wel grenzen aan. Er hoeft alleen antwoord gegeven worden op vragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Maar waar heeft de Belastingdienst dan precies recht op?
Verder lezen...
door mr. Priscilla de Haas / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Informatiebeschikking volgens Gerechtshof terecht afgegeven, ondanks omvangrijke vragenbrief

3 jan 2019 Jurisprudentie Aan een oprichting/advisor van een detacheringsbedrijf werden door de inspecteur vragen gesteld over een naar Panamees recht opgerichte Private Foundation en over op Panama en Cyprus gevestigde vennootschappen. Volgens een Hofuitspraak op 22 mei 2018 zijn er onvoldoende inspanningen gedaan om de gevraagde informatie boven water te krijgen. De belastingplichtige krijgt alsnog tijd om aan deze verplichting te voldoen.
Verder lezen...

Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing

2 jan 2019 Kennis Belastingdienst als toezichthouder wil overtuigd worden van de adequate werking van de fiscale beheersing. De controleaanpak Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om zelf de steekproefonderzoeken uit te voeren, mits met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst doet. En dat heeft veel voordelen.
Verder lezen...

Controleaanpak Belastingdienst richt zich op aanvaardbaarheid aangifte

4 dec 2018 Kennis De Belastingdienst voert een boekenonderzoek uit conform de uitgangspunten in haar controleaanpak (CAB). In deze aanpak staat efficiency voorop, wat vergaande gevolgen kan hebben voor de uitkomst van de controle.
Verder lezen...

Al is de leugen nog zo snel, Menno achterhaalt hem wel

3 okt 2018 Opinie Staatssecretaris Menno Snel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer (18 september 2018, 2018-0000158109) dat de aanpak van verhuld vermogen zal worden geïntensiveerd. Het betreft een uitvloeisel van het in 2017 gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Een advocaat kan tijdig ‘schoon schip maken’, voordat strafvervolging wordt ingezet.
Verder lezen...
door mr. Priscilla de Haas / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Een schriftelijke vastlegging is geen vereiste voor de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst

12 jul 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft in het arrest van 8 juni 2018 geoordeeld dat een vaststellingsovereenkomst ook mondeling rechtsgeldig tot stand kan komen. Dat geen ondertekening heeft plaatsgevonden van een schriftelijke vastlegging, acht de Hoge Raad niet van belang.
Verder lezen...

Wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om de omkering en verzwaring van de bewijslast te bewerkstelligen als de vereiste aangifte niet is gedaan?

25 apr 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad moet zich buigen over de vraag of in een concreet geval voldaan is aan alle voorwaarden voor het niet doen van de vereiste aangifte. De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad (hierna: de AG) meent dat één van de cumulatieve eisen voor het niet doen van de vereiste aangifte kan vervallen. Als de Hoge Raad de conclusie van de AG in deze kwestie volgt, wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om een beroep te doen op de omkering en verzwaring van de bewijslast, een bewijspositie waarin je als belastingplichtige niet wilt verkeren.
Verder lezen...

BTW en suppletie; loop geen onnodige BTW risico’s!

21 jun 2017 Kennis Als bij het opmaken van de jaarstukken blijkt dat er te veel of te weinig BTW is afgedragen, dan moet er een BTW-suppletie worden ingediend. Wanneer er te weinig BTW is afgedragen zal er zo snel mogelijk een BTW-suppletie moeten worden ingediend. Wanneer er te veel BTW is afgedragen dan kan dit door het indienen van een BTW-suppletie worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. In dit artikel wordt ingegaan op de situatie waarin en op welke wijze de BTW-suppletie moet worden ingediend.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1