Belastingontwijking

Een houdstervennootschap an sich is geen misbruik

3 dec 2021 Opinie Er is veel veranderd in het fiscale. Een grote verandering is dat misbruikbestrijding het nieuwe zwart is. Maar misbruik is in feite een ongrijpbaar begrip; ik ken geen goed onderbouwde algemene definitie. Het is zo’n soort begrip waarvan velen vinden dat het geen uitleg behoeft, omdat iedereen wel zou weten wat het inhoudt. Dat is een gevaarlijk uitgangspunt, zoals bijvoorbeeld in het toeslagenschandaal is gebleken.
Verder lezen...

Extreme Box 3-heffing voorkomen per 1 januari 2021?

11 okt 2020 Kennis Een groot aantal vermogende particulieren heeft last van extreem hoge belastingdruk op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Zij willen risicomijdend beleggen, en bezitten vaak spaarrekeningen of depositorekeningen. Het rendement hierop nadert op dit moment veelal 0% terwijl de box 3-heffing uitgaat van een forfaitair rendement oplopend tot 5,69%. Hierdoor kan de box 3-heffing bij grotere vermogens oplopen tot 1,8% van het vermogen in 2021.
Verder lezen...

Terug van BV naar eenmanszaak bespaart veel belasting; actie voor 1 oktober a.s.

15 jun 2020 Kennis Er kunnen verschillende redenen zijn om de BV-structuur van de onderneming te verlaten en verder te gaan als eenmanszaak dan wel als firma (vennootschap onder firma of maatschap). De belangrijkste reden is meestal van financiële aard: de resultaten van de onderneming zijn dusdanig gedaald dat een BV fiscaal niet meer gunstig is. Ook moet vaak het salaris van de directeur/ groot-aandeelhouder (DGA) worden verlaagd. Daardoor moet bijna het gehele resultaat als salaris worden uitgekeerd. Een tekort voor de privé uitgaven wordt dan in rekening-courant met de BV opgenomen, wat weer leidt tot een te hoge R-C schuld. Dit leidt dan weer tot discussie met de belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon en vanaf 2023 tot mogelijke uitdelingen.
Verder lezen...

Verhuizen naar een zorginstelling: voorkom een forse inkomstenbelastingheffing in box 3 over de woningwaarde en een hoge eigen WLZ-bijdrage voor zorg

16 jan 2020 Kennis De kans is groot dat een hulpbehoevend of hoogbejaard familielid binnen enkele jaren moet verhuizen naar een zorginstelling. De eigen woning komt dan leeg te staan en wordt te koop gezet. Tijdelijke verhuur is een interessante mogelijkheid om nog wat huurinkomsten te verwerven. Vaak wordt echter niet nagedacht over de fiscale consequenties daarvan. Een forse inkomstenbelastingheffing in box 3 en een hogere eigen WLZ-bijdrage voor zorg kan het onbedoelde gevolg daarvan zijn.
Verder lezen...

Recente ontwikkeling Panama Papers leidt tot antimisbruikregelingen en nieuwe opsporingsmogelijkheden

22 nov 2018 Kennis De Panama en Paradise Papers dossiers hebben veel onrust en verwarring gezaaid binnen de gemeenschap van zakelijke en particuliere investeerders. Hoewel de duidelijke opzet was om extremistisch fiscaal gedrag aan de kaak te stellen blijft het onzeker in hoeverre fiscaaltechnisch gefundeerde structuren gevaar lopen.
Verder lezen...
door mr. Hendrik-Jan van Duijn AA / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Voorkom box 3-heffing per 1 januari 2019 op spaargeld & aandelen

12 nov 2018 Kennis Voor 2019 loopt de box 3-heffing op tot 1,68% over de waarde van uw vermogen, ongeacht uw gerealiseerd rendement op spaargeld, aandelen, obligaties en dergelijke. Ondanks dat de spaarrente nog steeds historisch laag is, stijgt het hoge tarief in box 3. In dit artikel besteden wij aandacht aan de heffing per 1 januari 2019 en de mogelijkheden om die heffing te voorkomen.
Verder lezen...

Dividend withholding tax exemption: what are the (regulatory) constraints?

13 sep 2018 Kennis The first of January 2018 was the effective date of expansion of the Dutch dividend tax withholding regime. It was also the date of duty notification being imposed regarding the application of the taxation exemption in respect of dividends paid out to non-Dutch based recipients. This blog discusses said newly introduced duty of notification by elaborating on the following themes: “Dividend withholding tax specification”, “Dividend withholding tax exemption conditions”, “Abuse of dividend withholding tax exemption” and “Artificial construction in connection with dividend withholding tax”.
Verder lezen...

Nieuwe regelgeving over agressieve belastingconstructies voor ‘intermediairs’

13 sep 2018 Kennis Ter uitvoering van recente regelgeving door de Europese Commissie worden met ingang van 1 juli 2020 belastingadviseurs en andere dienstverleners, gedefinieerd als ‘intermediairs’, verplicht om zogeheten aggressieve fiscale grensoverschrijdende constructies aan de lokale belastingdienst te melden. Het betreft grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken. Deze meldingsplicht bestrijkt al de periode vanaf 25 juni 2018.
Verder lezen...

Het Paard van Brussel, een nieuwe mythe of toch werkelijkheid?

22 jun 2018 Opinie Als groot criticaster van Europese belastingharmonisatie kon ik geen ‘nee’ zeggen tegen een uitnodiging om met o.a. EU-commissaris van fiscale zaken Pierre Moscovici in debat te gaan over wat ‘fair taxation’ betekent binnen een Europese context. Ik was er helaas niet alleen. Aan dat debat namen ook deel Frans Europarlementslid Alain Lamassoure en OESO’s directeur belastingzaken Pascal Saint-Amans. Liever had ik een vol uur alleen met hem gesproken, want ik had veel vragen en punten van kritiek. Moscovici vond dat landen als Nederland nog steeds veel te weinig voortgang maken met het bestrijden van ongewenste fiscale structuren. Hij glom van trots toen hij dit verkondigde.
Verder lezen...

Ik houd mijn hart vast

1 jun 2018 Opinie Ik ben een intermediair. Ik probeer mijn klanten op een fiscaal vriendelijke manier te adviseren hoe ze nog wat geld voor nu en later kunnen overhouden uit hun ondernemende activiteiten. Dit doe ik in Nederland en in het buitenland. Alles binnen de grenzen van de wet uiteraard. En juist over die grensoverschrijdende “constructies” is er op 13 maart 2018 in de EU een akkoord bereikt dat mij bezighoudt.
Verder lezen...

Piloten genieten vrijstelling salaris als luchtvaartmaatschappij is gevestigd in een Golfstaat

20 mei 2018 Kennis Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun leefomgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale omgeving. Reden voor deze wijziging kunnen zijn gelegen in een wijziging in een relevant belastingverdrag en fiscale jurisprudentie Het uitgebrachte Besluit van 7 september 2017 voor werknemers die actief zijn in een Golfstaat kan een in Nederland wonende piloot veel fiscaal voordeel opleveren.
Verder lezen...

Europese Commissie verdenkt Nederlandse fiscus van steun aan Ikea

14 mei 2018 Opinie De Europese Commissie verdenkt de Nederlandse fiscus van steun aan woonwinkel Ikea om belastingen te ontwijken. De mogelijk illegale praktijken bestaan sinds 2006 en zouden de Nederlandse schatkist en de concurrenten van Ikea benadelen. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) kondigde in december 2017 een onderzoek aan naar de Nederlandse belastingconstructies voor Ikea. Staatssecretaris Snel van Financiën zegt in een reactie alle medewerking toe aan het Commissieonderzoek. Ikea stelt dat het zijn belastingen conform de nationale en Europese wetten betaalt.
Verder lezen...

Afkoop oud regime lijfrente onbelast voor niet Nederlands ingezetene

18 okt 2017 Jurisprudentie Nog altijd zijn er veel oud regime (of pré brede herwaardering) lijfrentepolissen in omloop. Veel daarvan expireren op korte termijn. Daarom is het goed nog eens de aandacht te vestigen op een aantrekkelijke mogelijkheid voor mensen die niet (langer) in Nederland wonen. Dat de oud regime lijfrente een hoge mate van flexibiliteit kent in de afwikkeling is vrij breed bekend. Veel minder bekend echter is de mogelijkheid om de oud regime lijfrente onbelast af te kopen. Deze optie staat in beginsel open voor iedereen die ten tijde van de afkoop niet in Nederland woonachtig is.
Verder lezen...

Belastingheffing op box 3-vermogen: naar werkelijk rendement?

5 okt 2017 Kennis > In 2017 is de belastingheffing voor vermogende particulieren behoorlijk omhoog gegaan. Bedroeg het effectieve tarief in 2016 nog 1,2%, in 2017 is dit maximaal 1,62% geworden. Een verhoging van meer dan één derde! Dit effectieve tarief is opgebouwd uit een belastingtarief van 30% over een forfaitair rendement van 5,39%. Hoewel dit rendement wordt berekend op basis van gemiddelde rendementen, daalt het in 2018 slechts naar 5,38% voor het vermogen boven € 1 miljoen. Als het werkelijk rendement een stuk lager ligt, kies dan voor belastingheffing op basis van het werkelijk rendement door onderbrenging van vermogen in een BV, een open fonds voor gemene rekening of een Vrijgestelde Beleggingsinstelling.
Verder lezen...

Remigratie leidt meestal niet tot step-up voor aanmerkelijkbelangaandelen

5 okt 2017 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft in een bepaalde zaak geoordeeld dat de verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandelen op de lagere historische kostprijs moet worden gesteld. De Belastingdienst hoeft geen step-up (opwaardering) te verlenen als de remigrant al buitenlands belastingplichtig was in Nederland. Het ging hier om een remigrerende belastingplichtige die aandelen heeft gekocht tijdens zijn verblijf in België. Eerder kwam de Advocaat-Generaal al tot de conclusie dat er dan geen recht is op een step-up van de aandelen. Onderneem tijdig actie om fiscaal nadeel in box 2 te voorkomen; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om voor remigratie de aandelen aan een ‘eigen’ rechtspersoon over te dragen.
Verder lezen...

Voorkomen dubbele belasting is geen belastingontwijking

3 jul 2017 Opinie

Trustkantoren, brievenbusmaatschappijen, tax rulings, et cetera, staan recent negatief in het nieuws: Panama papers, Football leaks, Lux leaks … Overheden willen steeds meer maatregelen nemen tegen belastingontwijking. Denk aan het OESO BEPS-project, de EU antimisbruikrichtlijnen en de beslissingen van de Europese Commissie om belastingregelingen aan te merken als verboden staatssteun. Belastingontduiking (belastingfraude), belastingontwijking en reguliere belastingplanning worden daarbij makkelijk op een hoop gegooid. Ook wordt er makkelijk een link gelegd tussen corruptie en andere criminaliteit en (vermeende) belastingontwijking.

Verder lezen...

30 procent belastingvrij voor expats

19 jun 2017 Kennis Nederlanders houden van hun expats. Buitenlanders die komen werken in Nederland kunnen gebruik maken van een bijzondere kostenvergoedingsregeling. Op deze manier probeert de overheid hoogopgeleide, vaardige en ervaren professionals aan te trekken. De Nederlandse Belastingdienst geeft expats de mogelijkheid gebruik te maken van de zogenoemde ‘30%-regeling’. De benaming zegt het al: 30 procent van het salaris wordt vrijgesteld van belastingheffing.
Verder lezen...

Ouderenkorting, actie voor 1 januari!

18 jun 2017 Kennis Ouderen hebben recht op een verhoogde ouderenkorting, indien zij een verzamelinkomen hebben van maximaal € 36.075. Is dit inkomen hoger ,dan is de ouderenkorting slechts € 71 in plaats van € 1.292 (cijfers 2017).
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1