Bezwaar- en beroepsprocedures

Voortgang box 3-dossier: verschil tussen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend en die dat niet hebben gedaan

7 mrt 2022 Kennis De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat het box-stelsel vanaf 2017 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er werd rechtsherstel aan belanghebbende geboden door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing moet worden betrokken. In vervolg op dit arrest is het collectieve bezwaar tegen de box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2020 door de staatssecretaris gegrond verklaard. De staatssecretaris heeft ook al enige uitlatingen gedaan over de afhandeling voor de afgelopen jaren. Hieronder schets ik achtereenvolgens de gevolgen voor belastingplichtigen die bezwaar hebben aangetekend, de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en de gevolgen ten aanzien van definitieve en voorlopige aanslagen en de aangifte 2021.
Verder lezen...

Ga voor de inhoud; weg met niet-ontvankelijkheid!

14 feb 2022 Jurisprudentie Niet-ontvankelijkheid. Het is een juridisch eindresultaat waar een verdachte in het strafrecht dolblij mee is als het Openbaar Ministerie dit in een vonnis om de oren krijgt. In het fiscale bestuursrecht ligt dat anders. Een niet-ontvankelijk bezwaar of beroep betekent dat een belanghebbende geen inhoudelijk oordeel krijgt van de Belastingdienst of een rechter. Als een burger niet binnen zes weken bezwaar maakt of beroep instelt, is alle rechtsbescherming door deze niet-ontvankelijkverklaring vrijwel verdwenen. Dit terwijl de overheid in het fiscale bestuursrecht zelf nauwelijks aan wettelijke termijnen is gebonden. In financiële één-op-één geschillen dienen wettelijke bezwaartermijnen geen enkel doel. Wij pleiten voor een nieuwe fiscale bezwaar- en beroepstermijn van minimaal zes maanden. Daarin staan wij niet alleen.
Verder lezen...
door mr. Khadija Bozia / 1½ PE-punten / 12 mei 2020 / € 95
Aanmelden

Toerekening kwade trouw belastingadviseur aan belastingplichtige, aldus Hof!

5 mei 2020 Jurisprudentie In de praktijk komt het voor dat een belastingplichtige al dan niet met of via zijn adviseur bewust of onbewust aangifte inkomstenbelasting doet naar een te laag inkomen. Bepaalde inkomsten worden bijvoorbeeld verzwegen of er worden gefingeerde kosten in aftrek gebracht. Vaak wordt dit bij het opleggen van de definitieve aanslag niet (door de systemen van de Belastingdienst) opgemerkt. De inspecteur kan de tot te lage bedragen opgelegde definitieve aanslagen onder voorwaarden corrigeren door navorderingsaanslagen op te leggen. In maart 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:2103) uitspraak gedaan in een zaak waarbij de navorderingsbevoegdheid aan bod kwam. In het bijzonder kwam daarbij de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan de belastingplichtige aan bod.
Verder lezen...

Het vertrouwensbeginsel: een obstakel voor naheffing!

9 dec 2019 Jurisprudentie Heeft de Belastingdienst in een bepaalde situatie vertrouwen gewekt bij een belastingplichtige, dan moet dat vertrouwen in rechte worden beschermd. Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt dan gehonoreerd, ook als dit tot een besluit leidt dat in strijd is met de wet. Dit is slechts anders indien het gewekte vertrouwen zodanig in strijd is met de wet dat de belanghebbende niet op nakoming door het bestuursorgaan mocht rekenen.
Verder lezen...

Een dwangsom van de Belastingdienst, wanneer heb ik daar recht op?

5 sep 2019 Kennis Ieder jaar worden er miljoenen belastingaanslagen opgelegd door de Belastingdienst. Vele daarvan worden direct door de belastingplichtige betaald. Is een belastingplichtige het niet eens met de aanslag dan wordt logischerwijs bezwaar aangetekend. Als de uitspraak te lang op zich laat wachten, dan heeft u recht op een dwangsom, mits aan alle voorwaarden daarvoor zijn voldaan.
Verder lezen...

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2018!

17 mei 2019 Kennis In april 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën ook de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 over 2018 als massaal bezwaar aangewezen. Op dit moment lopen ook al massaal bezwaarprocedures tegen de heffing in box 3 over de jaren 2012 t/m 2017. De spaarrentes zijn immers laag, waardoor de heffing relatief hoog uitpakt. Het aanwijzen als massaal bezwaar gebeurt bij grote hoeveelheden bezwaarschriften die over hetzelfde onderwerp worden ingediend. Maakt u ook bezwaar over 2018?
Verder lezen...

Het gevolg van schending van de hoorplicht in bewaarfase

6 mei 2019 Jurisprudentie Bent u tijdig in bezwaar gegaan tegen een beschikking van de Belastingdienst? Benut dan uw rechten optimaal. Maak vooral gebruik van het recht om te worden gehoord, want mogelijk kan het conflict dan zonder rechtelijke tussenkomst in der minne worden opgelost.
Verder lezen...

Hoge Raad: pas inzagerecht als bezwaar is gemotiveerd

8 mrt 2019 Jurisprudentie In het bestuursrecht, dus ook in het belastingrecht, bestaat het recht om stukken in te zien als bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing van de overheid. Dat inzagerecht is nu beperkt door een arrest van de Hoge Raad van 8 maart 2019.
Verder lezen...

Hoge Raad: Geen beperking schadevergoeding als belastingplichtige stilzit

27 feb 2019 Jurisprudentie Een belastingplichtige heeft recht op een schadevergoeding als de belastingdienst (of –rechter) niet tijdig op zijn verzoek beslist. De tijd die de belastingdienst maximaal mag benutten wordt niet verlengd als de belastingplichtige passief is.
Verder lezen...

Hoge Raad: Ook schadevergoeding bij niet-ontvankelijk bezwaar of beroep

22 feb 2019 Jurisprudentie In de praktijk komt het voor dat niet tijdig, dus buiten de zeswekentermijn, bezwaar of beroep wordt ingediend. Dan volgt de uitspraak ‘niet-ontvankelijk’. Echter deze beslissing moet wel binnen redelijke termijn plaatsvinden. Zo niet, dan bestaat recht op schadevergoeding.
Verder lezen...

Uitstel van betaling door de belastingdienst ingetrokken of afgewezen?

12 feb 2019 Kennis Als de belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling afwijst of intrekt staat er geen momenteel geen weg open naar de onafhankelijke fiscale rechter en is derhalve geen toetsingsmogelijkheid. Hiermee naar een civiele rechter stappen kan wel, maar is meestal af te raden.
Verder lezen...

Op de zaak betrekking hebbende stukken deel II

29 okt 2018 Jurisprudentie Medewerkers van de Belastingdienst overleggen vaak niet alle stukken uit het strafdossier bij een belastingprocedure. Daartoe zijn zij wel verplicht, aangezien dan pas goed en volledig verweer kan worden gevoerd. Zo nodig kan een voorlopige voorziening bij de Rechtbank worden gestart om inzage te krijgen in deze stukken.
Verder lezen...

‘Op de zaak betrekking hebbende stukken’; wat betekent dat?

7 sep 2018 Jurisprudentie Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst, dan tekent u logischerwijs bezwaar aan. In de bezwaarfase heeft u recht op inzage in het dossier (alle op de zaak betrekking hebbende stukken) dat de Belastingdienst heeft opgebouwd. Dit staat in artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).Wordt de zaak in de bezwaarfase niet opgelost en gaat u in beroep, dan dient de Inspecteur, op grond van artikel 8:42 Awb, alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de bestuursrechter op te sturen. De Hoge Raad geeft in augustus 2018 in 4 arresten duidelijkheid over wat ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ zijn.
Verder lezen...

Vereiste aangifte niet gedaan? Dan volgt omkering en verzwaring van de bewijslast!

22 aug 2018 Jurisprudentie Ieder jaar worden miljoenen aangiften inkomstenbelasting ingediend. Soms ontstaat discussie met de fiscus of alle inkomensbestanddelen zijn opgegeven. Indien de fiscus denkt van niet, kan men zich op het standpunt stellen dat de vereiste aangifte niet is gedaan. De Hoge Raad heeft in het arrest van augustus 2018 het bestaande toetsingskader hiervoor in stand gelaten.
Verder lezen...

Een schriftelijke vastlegging is geen vereiste voor de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst

12 jul 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft in het arrest van 8 juni 2018 geoordeeld dat een vaststellingsovereenkomst ook mondeling rechtsgeldig tot stand kan komen. Dat geen ondertekening heeft plaatsgevonden van een schriftelijke vastlegging, acht de Hoge Raad niet van belang.
Verder lezen...

Bewijslast is een zware last bij fiscale geschillen

5 jun 2018 Opinie Bent u eigen baas? Dan kunt u zelf kiezen met wie u zaken doet en met wie niet. En als de relatie niet botert, dan heeft u ook zelf de vrijheid om te kiezen voor een andere. Dat geldt echter niet in alle gevallen. Want een zakenrelatie waar u gedwongen bent mee te dealen is die met de belastinginspecteur. Hoe gaat u om met een onzekere fiscale positie en bij wie ligt dan de bewijslast?
Verder lezen...

Hoogte boete onterecht? Ga in bezwaar en vraag om vermindering!

16 apr 2018 Kennis Belastingplichtigen die een boete ontvangen leggen zich meestal neer bij de regels die de fiscus daarvoor hanteert. Niet altijd is bekend dat de boete na bezwaar vaak wordt verminderd, omdat er bijvoorbeeld sprake is van strafverminderende omstandigheden. Het heeft zeker nut om in bezwaar te gaan tegen de boete, want deze kan alleen maar minder worden en nooit meer. Ook als de bezwaartermijn inmiddels is verstreken kan bezwaar aantekenen succesvol zijn.
Verder lezen...

Hoe verlaag ik de WOZ-waarde van een pand?

4 apr 2018 Kennis De gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van de WOZ-waarde en heeft hierbij de keuze uit diverse waarderingsmethoden. Wanneer u met de gemeente in overleg gaat dan kan er veel geld worden bespaard. Maar waar moet u op letten?
Verder lezen...

Betrokkenheid bij btw-carrouselfraude leidt niet zomaar tot weigering nultarief!

15 feb 2018 Jurisprudentie De Belastingdienst treedt hard op als het gaat om betrokkenheid bij btw-fraude. Echter daarvoor gelden wel bepaalde spelregels. In het arrest van de Hoge Raad van begin 2018 worden de vereisten opgesomd die gelden voor weigering van het nultarief die in de praktijk van groot belang zijn in soortgelijke cases.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 21. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1