Formeel belastingrecht

Onherroepelijke fiscale uitspraken kunnen worden herzien, aldus het Hof

10 mei 2021 Jurisprudentie Op 16 juli 2019 heeft de belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opmerkelijk arrest gewezen, waarin een zogenaamd herzieningsverzoek werd toegewezen.
Verder lezen...

Verstandig spreken is moeilijk, verstandig zwijgen nog veel moeilijker.

3 mei 2021 Jurisprudentie Het zwijgrecht is in ons nationale recht een groot goed. Artikel 29 Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat een verdachte bij een verhoor niet tot antwoorden is verplicht. Voor aanvang van een verhoor dient een verdachte de cautie te worden gegeven. Ook in het (fiscale) bestuurlijk boeterecht kennen wij het zwijgrecht.
Verder lezen...

Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan…

3 mei 2021 Jurisprudentie De Belastingdienst ontvangt geregeld (anonieme) meldingen van belastingontduiking. Een zogenaamde ‘klikbrief’ is voor rancuneuze ex-echtgenoten en wraakzuchtige ex-werknemers een geliefd middel om hun voormalige partner of werkgever terug te pakken. Niet zelden is een dergelijke klikbrief het startpunt van een controle, bedrijfsbezoek en boekenonderzoek met navorderings- en naheffingsaanslagen en vergrijpboeten als eindresultaat.
Verder lezen...

Belastingdienst kent nog meer ´zwarte lijsten´ en gaat belastingplichtigen hierover informeren

11 mrt 2021 Kennis Recent heeft de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt dat de Belastingdienst beschikt over nog zo’n 200 zwarte lijsten waarop belastingplichtigen als mogelijke fraudeurs zijn bestempeld. De Toeslagenaffaire heeft geleerd wat de impact hiervan kan zijn. Niet alleen voor de fiscaliteit maar voor de hele financiële huishouding van een getroffen persoon.
Verder lezen...

Vermindering belastingrente mogelijk bij carry back

19 feb 2021 Kennis Bij een carry back van verliezen in box I kan het gebeuren dat de partner de heffingskorting moet terugbetalen, omdat het gezamenlijk inkomen te laag is. Wettelijk gezien is daarover (4%) belastingrente verschuldigd. Echter, volgens de rechtbank mag de Belastingdienst niet zomaar belastingrente berekenen.
Verder lezen...

Van de doenvermogentoets 1.0 naar 2.0

9 sep 2020 Opinie De complexiteit van de huidige fiscale wetgeving is enorm. Vereenvoudiging is (bijna) niet te doen. De huidige doenvermogentoets verandert daar niets aan. De doenvermogentoets 2.0 tapt uit een ander vaatje.
Verder lezen...

Hoge Raad: oordeel waarde aandelen is geen pleitbaar standpunt

3 jul 2020 Jurisprudentie De Hoge Raad oordeelde eind mei 2020 over een zaak waarin een werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting verdedigde dat de certificaten van aandelen die hij verwierf tegen nominale waarde geen voordeel met zich brengt in box 1. De Belastingdienst stelde echter dat de vereiste aangifte niet is gedaan, omdat er geen sprake was van een pleitbaar standpunt. Terecht volgens de Hoge Raad, want een oordeel over de feiten is geen pleitbaar standpunt. Daarvan is alleen sprake bij interpretatie van het (belasting)recht.
Verder lezen...

Toerekening kwade trouw belastingadviseur aan belastingplichtige, aldus Hof!

5 mei 2020 Jurisprudentie In de praktijk komt het voor dat een belastingplichtige al dan niet met of via zijn adviseur bewust of onbewust aangifte inkomstenbelasting doet naar een te laag inkomen. Bepaalde inkomsten worden bijvoorbeeld verzwegen of er worden gefingeerde kosten in aftrek gebracht. Vaak wordt dit bij het opleggen van de definitieve aanslag niet (door de systemen van de Belastingdienst) opgemerkt. De inspecteur kan de tot te lage bedragen opgelegde definitieve aanslagen onder voorwaarden corrigeren door navorderingsaanslagen op te leggen. In maart 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:2103) uitspraak gedaan in een zaak waarbij de navorderingsbevoegdheid aan bod kwam. In het bijzonder kwam daarbij de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan de belastingplichtige aan bod.
Verder lezen...

Verplicht digitaal procederen in fiscale cassatie vanaf april 2020

13 mrt 2020 Kennis Met operatie KEI is de geplande digitaliseringsslag bij rechtbanken en hoven compleet mislukt. Communicatie over juridische processen verloopt daar nog steeds per brief of fax. Bij de Hoge Raad wordt al jaren succesvol digitaal geprocedeerd en daarom is per april 2020 digitaal procederen voor beroepsmatige rechtsbijstandsverleners verplicht gesteld via ‘Mijn Zaak Hoge Raad’, ook voor belastingzaken.
Verder lezen...

Rondreizende handelaar fiscaal toch inwoner van Nederland, aldus Rechtbank

30 dec 2019 Jurisprudentie Op 9 december 2019 is een interessante uitspraak van Rechtbank Breda gepubliceerd over de vraag of een rondreizende handelaar voor de belastingheffing inwoner is van Nederland. De handelaar in kwestie kon onvoldoende aantonen dat hij niet in Nederland woonde, dan wel als fiscaal inwoner van Spanje of Duitsland moest worden beschouwd. De navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting waren dan ook terecht opgelegd.
Verder lezen...

Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!

29 nov 2019 Jurisprudentie Op 3 september 2019 heeft de rechtbank in Den Haag een interessante uitspraak gewezen over de vraag of de aanwezigheid van ‘te kwader trouw’ bij de belastingadviseur kan worden toegerekend aan de belastingplichtige. Dit is het geval als het gaat over het recht van de inspecteur om navorderingsaanslagen op te leggen.
Verder lezen...

Hoge Raad: een kennisgeving na bezwaar is nog geen beslissing op dat bezwaar!

26 okt 2019 Jurisprudentie Op 11 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de vraag of een kennisgeving na een bezwaar als schriftelijke beslissing heeft te gelden. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de vraag of in een concreet geval rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. En wellicht kan ook een vergoeding in de vorm van een dwangsom worden gevorderd.
Verder lezen...

De belastingdienst is gehouden aan hoorplicht, ondanks ingebrekestelling

22 okt 2019 Kennis Wellicht heeft u het zelf al eens ondervonden: u ontvangt een beschikking waar u het niet mee eens bent. Naar aanleiding van die beschikking gaat u in bezwaar en geeft u uitdrukkelijk aan dat u uw bezwaren ook mondeling wilt toelichten in een hoorgesprek en inzage wilt hebben in het dossier. Er verstrijken zes weken, twaalf weken…, en enige tijd later is de beslistermijn ruimschoots verstreken zonder dat u bent uitgenodigd voor een hoorgesprek of inzage in het dossier. U maakt gebruik van de in art. 4:17 Awb gegeven mogelijkheid de fiscus in gebreke te stellen. Zodoende heeft u uitzicht op een besluit binnen een afzienbare termijn of anders uitbetaling van een dwangsom. Maar is dat wel altijd handig?!
Verder lezen...

Het verdedigingsbeginsel wint terrein in de BTW-praktijk

9 okt 2019 Kennis Een Europese grondrecht dat in de fiscale rechtspraktijk steeds vaker wordt ingeroepen is het verdedigingsbeginsel. Het verdedigingsbeginsel is terug te vinden in art. 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Het beginsel houdt onder andere in dat een ieder moet worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (bijvoorbeeld een naheffingsaanslag).
Verder lezen...

Een dwangsom van de Belastingdienst, wanneer heb ik daar recht op?

5 sep 2019 Kennis Ieder jaar worden er miljoenen belastingaanslagen opgelegd door de Belastingdienst. Vele daarvan worden direct door de belastingplichtige betaald. Is een belastingplichtige het niet eens met de aanslag dan wordt logischerwijs bezwaar aangetekend. Als de uitspraak te lang op zich laat wachten, dan heeft u recht op een dwangsom, mits aan alle voorwaarden daarvoor zijn voldaan.
Verder lezen...

Herziening fiscaalrechtelijke uitspraak na nieuwe informatie Belastingdienst door gerechtshof toegewezen

30 aug 2019 Jurisprudentie Medio 2019 komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terug op een eerdere eigen uitspraak medio 2017 waarin de informatiebeschikking van de Belastingdienst werd vernietigd. De Belastingdienst diende een herzieningsverzoek in, nadat er nieuwe informatie boven water kwam. Het hof ging daar in mee, en oordeelde dat de informatiebeschikking toch terecht was. Deze opmerkelijke uitspraak lijkt deuren te openen voor meer herzieningsuitspraken.
Verder lezen...

Inspecteur voert geen nadere controle op aangifte uit en begaat ambtelijk verzuim

2 jul 2019 Jurisprudentie Om te kunnen navorderen dient de inspecteur te beschikken over een nieuw feit. Van een nieuw feit wordt gesproken als sprake is van een feit dat de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn. De inspecteur heeft dus een bepaalde onderzoeksplicht. Indien de inspecteur verzuimt aan de op hem rustende onderzoeksplicht te voldoen begaat hij een ambtelijk verzuim. Volgens een uitspraak van Rechtbank Den Haag van februari 2019 was sprake van zo’n ambtelijk verzuim en dit staat de inspecteur navordering in de weg.
Verder lezen...

Fiscus gaat steeds verder bij het verzamelen van informatie

14 mrt 2019 Kennis Bij brief van 18 februari 2019 informeerde Staatssecretaris Snel de Tweede Kamer over de manier waarop de fiscus informatie verzamelt van belastingplichtigen. De brief was het gevolg van vragen van kamerlid Nijboer (PVDA).
Verder lezen...

Belastingdienst heeft grote belangstelling voor fiscale woonplaats en vestigingsplaats

1 feb 2019 Kennis De Belastingdienst kan vaak pas belasting heffen als de persoon in kwestie in Nederland woont of is gevestigd. Om dit te kunnen bewijzen, worden er vaak gedetailleerde vragen gesteld. Daar zitten echter wel grenzen aan. Er hoeft alleen antwoord gegeven worden op vragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Maar waar heeft de Belastingdienst dan precies recht op?
Verder lezen...

Informatiebeschikking volgens Gerechtshof terecht afgegeven, ondanks omvangrijke vragenbrief

3 jan 2019 Jurisprudentie Aan een oprichting/advisor van een detacheringsbedrijf werden door de inspecteur vragen gesteld over een naar Panamees recht opgerichte Private Foundation en over op Panama en Cyprus gevestigde vennootschappen. Volgens een Hofuitspraak op 22 mei 2018 zijn er onvoldoende inspanningen gedaan om de gevraagde informatie boven water te krijgen. De belastingplichtige krijgt alsnog tijd om aan deze verplichting te voldoen.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 34. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1