Onroerende zaken

Is een bouwperceel een woning?

13 jun 2022 Kennis Volgens art. 220a van de gemeentewet dient een onroerende zaak tot woning indien de waarde daarvan in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  Zo niet, dan is de onroerende zaak een niet-woning. Het onderscheid ‘woning’ – ‘niet-woning’ is van belang voor de heffing van OZB: in nagenoeg alle gemeenten is het OZB-eigenarentarief voor woningen lager dan voor niet-woningen.  En bovendien: van woningen wordt geen OZB-gebruikersbelasting geheven en van niet-woningen wel (althans in vrijwel alle gemeenten).  Is een bouwperceel waarop een woning zal worden gebouwd nu een woning of een niet-woning?
Verder lezen...

Let op de woondelenvrijstelling OZB

10 dec 2021 Jurisprudentie Sinds ter zake van woningen geen gebruikersbelasting OZB meer wordt geheven kent de Gemeentewet een vrijstelling voor woondelen die deel uitmaken van een niet-woning. Ook die woondelen genieten op deze wijze van de afschaffing van de gebruikersbelasting OZB op woningen. Soms is er discussie over de omvang van de woondelenvrijstelling. De Hoge Raad heeft in november 2021 aangegeven hoe te handelen in dit soort discussies.
Verder lezen...

Taxation on real estate in the Netherlands

10 dec 2021 Kennis If you are a resident of the Netherlands, you need to declare your worldwide income and assets when filing your personal Dutch tax return - including real estate. However, it isn’t just Dutch tax residents but also non-residents who need to declare whether they own real estate in the Netherlands.
Verder lezen...

Voorsorteren op de tariefswijzigingen in de overdrachtsbelasting per 2021: onder de 35 en wachten tot 2021, of juist nog snel een (vakantie)woning, stuk tuin of garage erbij kopen?

12 dec 2020 Kennis Nu het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting de eindstreep is genaderd, wordt in de praktijk al volop ingespeeld op de aanstaande aanpassingen in de tarieven van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 en de voorwaarden waaronder deze tarieven van toepassing zijn. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen waarop kan worden ingespeeld hierna voor u op een rij.
Verder lezen...

Hoge Raad legt bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gunstig uit!

10 aug 2020 Jurisprudentie In mei 2020 oordeelde de Hoge Raad in twee zaken in het voordeel van belastingplichtigen bij de uitleg van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De toepassing van deze faciliteiten hebben een ruimere werking, wat vooral van belang is voor bedrijfsoverdrachten binnen de familie. De uitspraken spelen rond de vraag wanneer aan de ondernemingseis en aan de bezitseis is voldaan. Wij gaan in dit artikel nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraken van de Hoge Raad.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op aandelen vastgoed-BV

10 feb 2020 Jurisprudentie Conform een uitspraak van Hof Amsterdam in januari 2020 kwalificeert de verhuur van vastgoed in die zaak als een onderneming. Aangezien de Belastingdienst in de praktijk de stelling hanteert dat de verhuur van vastgoed per definitie een beleggingsactiviteit vormt, is deze uitspraak voor de praktijk erg interessant. Wij gaan nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraak van het hof.
Verder lezen...

2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting bij verkrijging intern gesloopt kantoorpand!

9 jan 2020 Jurisprudentie In november 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of sprake is van toepassing van het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting bij een renovatie van een kantoorpand tot woonappartement. De Hoge Raad past hierbij zijn eerdere maatstaven voor het onderscheid tussen woningen en niet-woningen toe.
Verder lezen...

Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij verkrijging transformatiepand

12 dec 2019 Jurisprudentie Kan het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting ook worden toegepast bij een verkrijging van een pand dat nog getransformeerd moet worden naar woningen? Volgens de Hoge Raad is dat in bepaalde gevallen inderdaad mogelijk, zo blijkt uit een arrest dat november 2019 verscheen.
Verder lezen...

Beleid belastingdienst zorgwoningen: 2% of 6% overdrachtsbelasting?

12 dec 2019 Kennis Medio 2019 is het beleid van de Belastingdienst inzake de toepassing van het lage overdrachtsbelastingtarief op zorgwoningen openbaar gemaakt naar aanleiding van een WOB-verzoek. De standpunten die de Belastingdienst inneemt in het beleidsdocument nemen zeker niet alle discussiepunten weg.
Verder lezen...

Geen omzetbelasting bij sale-lease-back vastgoed, aldus Hof

1 aug 2019 Jurisprudentie Bij overdracht van vastgoed speelt regelmatig de vraag of daarbij ook omzetbelasting verschuldigd is. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer de herzieningstermijn van 10 jaar voor de btw nog niet verstreken is. Als sprake is van een zogenoemde ‘overgang van algemeenheid van goederen’, is de transactie vrij van btw. In juli 2019 is een uitspraak van het Hof Den Haag gepubliceerd over de vraag of omzetbelasting verschuldigd is bij een sale-lease-back van onroerend goed door een woningcorporatie. Dat was hier het geval, mede omdat aan het voortzettingsvereiste werd voldaan.
Verder lezen...

Lage overdrachtsbelastingtarief bij transformatie naar woningen?

13 jun 2019 Jurisprudentie Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper die tijdens de transformatie verkrijgt onder omstandigheden een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting, zo blijkt uit twee uitspraken uit 2018 van Hof Den Haag. Een recente uitspraak van Hof Den Bosch van maart 2019 maakt echter duidelijk dat een beroep op het lage tarief zeer nauw luistert. Ook is recent een interessante uitspraak verschenen over de toepassing van het lage overdrachtsbelastingtarief op de verkrijging van zorgwoningen.
Verder lezen...

Check bij aankoop aandelen vastgoed-bv of aan exploitatie-eis wordt voldaan

13 jun 2019 Jurisprudentie Bij een aankoop van aandelen in een vastgoed-bv is men in principe overdrachtsbelasting verschuldigd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden is dat de vastgoed-bv zich bezighoudt met typische vastgoedactiviteiten, zoals bijvoorbeeld verhuur. Dit geldt echter weer niet als de verhuuractiviteit onderdeel is van andersoortige dienstverlening zoals bij hotels of datacenters. In mei 2019 is van rechtbank Den Haag een uitspraak gepubliceerd over de vraag beantwoord of self storage als een typische vastgoedactiviteit kwalificeert.
Verder lezen...

Alleen vrijstelling overdrachtsbelasting bij splitsing op grond van zakelijke motieven

5 feb 2019 Kennis Krijgt u binnenkort te maken met een overname, splitsing of een fusie, waarbij vastgoed een rol speelt, let dan goed op de gevolgen voor de overdrachtsbelasting. In twee recente rechtszaken speelde de vraag of herstructureren zonder overdrachtsbelasting mogelijk was. Daarbij is van belang of de voorgenomen herstructurering ingegeven is door zakelijke overwegingen. Of sprake is van zakelijke overwegingen hangt af van de situatie, maar is lang niet altijd eenduidig. Graag lichten wij deze twee recente procedures nader toe.
Verder lezen...

Hoge Raad: schenking aandelen vastgoed-bv mogelijk zonder overdrachtsbelasting

11 dec 2018 Jurisprudentie Bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv is de schenker normaliter inkomstenbelasting en de verkrijger schenkbelasting verschuldigd. Daarnaast is de verkrijger meestal ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is niet anders als de vastgoedexploitatie kwalificeert als een onderneming en men dus in aanmerking komt voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomsten- en schenkbelasting. De Hoge Raad oordeelde op 30 november 2018 desondanks dat in een dergelijk geval een beroep op een overdrachtsbelastingvrijstelling mogelijk is. Een belangrijke overwinning voor vastgoedfamiliebedrijven dus.
Verder lezen...

Overdracht aandelen BV met vastgoedonderneming: geen overdrachtsbelasting volgens Hoge Raad

6 dec 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft eind november 2018 geoordeeld dat bij een bedrijfsopvolging van een BV met een vastgoedonderneming geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Eerder kwam het Hof Arnhem-Leeuwarden ook tot deze conclusie. Hoewel de overdracht van deze vastgoed-BV niet onder de vrijstelling volgens de wettekst valt, moet de vrijstelling overdrachtsbelasting toch worden toegepast volgens de Hoge Raad. Wij lichten dit arrest graag toe.
Verder lezen...

Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit in rechtspraak; let op overdrachtsbelasting bij aandelen in vastgoed-bv

18 okt 2018 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezig houden. Op dit terrein zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak te melden. De eerste ontwikkeling betreft een uitspraak over de toepassing van de faciliteiten in de inkomstenbelasting en successiewet, waarbij de rechtbank tot een opvallende uitspraak komt. De tweede ontwikkeling betreft de overdrachtsbelastingvrijstelling bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...

Fiscaal voordeel bij (ver)nieuwbouw zorgvastgoed

3 okt 2018 Kennis Een zorginstelling verleent voor het leeuwendeel vrijgestelde prestaties, waarvoor geen recht bestaat op btw-vooraftrek. Bij investeringen in vastgoed is van belang het btw-nadeel zo laag mogelijk te houden. Denk daarbij ook aan de overdrachtsbelastingheffing. Welke mogelijkheden zijn er zoal om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden en meer geld over te houden voor investeringen in de zorg?
Verder lezen...

Aanschaf pand in de juiste BV

6 sep 2018 Kennis Wanneer je besluit een bedrijfspand aan te schaffen, is het de vraag in welke BV je dit pand wilt kopen. Aankoop in privé is meestal niet aantrekkelijk, omdat de huurinkomsten belast zijn in box 1. De vraag die dan overblijft is: in welke BV moet ik het bedrijfspand kopen? Moet ik er een aparte BV voor oprichten?
Verder lezen...

Het fenomeen ‘titelzuivering’ en de fiscale en civielrechtelijke gevolgen

6 aug 2018 Kennis Wanneer men een fiscalist, niet (specifiek) deskundig op het terrein van het agrarisch recht, zou vragen naar zijn of haar eerste associatie met het begrip ruilverkaveling/herverkaveling, is de kans groot dat de term ‘titelzuivering’ valt. Dit bijzondere fenomeen, dat zich manifesteert in het kader van de akte van herverkaveling (zie art. 82 lid 2 Wet inrichting landelijk gebied, hierna: Wilg) geniet namelijk ook buiten de agro-juridische wereld (enige) bekendheid en is, bij tijd en wijle, ook van belang voor de (agro)fiscale adviespraktijk. De civielrechtelijke en fiscale gevolgen van de titelzuivering dienen (op hoofdlijnen) bij de (agro) fiscalist bekend te zijn.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 38. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1