Overdrachtsbelasting

Voorsorteren op de tariefswijzigingen in de overdrachtsbelasting per 2021: onder de 35 en wachten tot 2021, of juist nog snel een (vakantie)woning, stuk tuin of garage erbij kopen?

12 dec 2020 Kennis Nu het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting de eindstreep is genaderd, wordt in de praktijk al volop ingespeeld op de aanstaande aanpassingen in de tarieven van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 en de voorwaarden waaronder deze tarieven van toepassing zijn. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen waarop kan worden ingespeeld hierna voor u op een rij.
Verder lezen...

Terugkeer vanuit BV naar eenmanszaak opvolger kan ‘belastingvrij’

13 mrt 2020 Kennis Veel ondernemers willen op termijn de onderneming aan een opvolger overdragen, bijvoorbeeld aan een eigen kind. Hoewel er fiscale faciliteiten zijn om een onderneming belastingvrij over te laten gaan op de volgende generatie, blijkt in de praktijk nogal eens dat een gebrek aan afstemming tussen de verschillende regelingen een fiscaal voordelige overdracht in de weg kan staan. Dat geldt ook wanneer de opvolger liever als eenmanszaak verder gaat dan in BV-vorm.
Verder lezen...

2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting bij verkrijging intern gesloopt kantoorpand!

9 jan 2020 Jurisprudentie In november 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of sprake is van toepassing van het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting bij een renovatie van een kantoorpand tot woonappartement. De Hoge Raad past hierbij zijn eerdere maatstaven voor het onderscheid tussen woningen en niet-woningen toe.
Verder lezen...

Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij verkrijging transformatiepand

12 dec 2019 Jurisprudentie Kan het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting ook worden toegepast bij een verkrijging van een pand dat nog getransformeerd moet worden naar woningen? Volgens de Hoge Raad is dat in bepaalde gevallen inderdaad mogelijk, zo blijkt uit een arrest dat november 2019 verscheen.
Verder lezen...

Beleid belastingdienst zorgwoningen: 2% of 6% overdrachtsbelasting?

12 dec 2019 Kennis Medio 2019 is het beleid van de Belastingdienst inzake de toepassing van het lage overdrachtsbelastingtarief op zorgwoningen openbaar gemaakt naar aanleiding van een WOB-verzoek. De standpunten die de Belastingdienst inneemt in het beleidsdocument nemen zeker niet alle discussiepunten weg.
Verder lezen...

Lage overdrachtsbelastingtarief bij transformatie naar woningen?

13 jun 2019 Jurisprudentie Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper die tijdens de transformatie verkrijgt onder omstandigheden een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting, zo blijkt uit twee uitspraken uit 2018 van Hof Den Haag. Een recente uitspraak van Hof Den Bosch van maart 2019 maakt echter duidelijk dat een beroep op het lage tarief zeer nauw luistert. Ook is recent een interessante uitspraak verschenen over de toepassing van het lage overdrachtsbelastingtarief op de verkrijging van zorgwoningen.
Verder lezen...

Check bij aankoop aandelen vastgoed-bv of aan exploitatie-eis wordt voldaan

13 jun 2019 Jurisprudentie Bij een aankoop van aandelen in een vastgoed-bv is men in principe overdrachtsbelasting verschuldigd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden is dat de vastgoed-bv zich bezighoudt met typische vastgoedactiviteiten, zoals bijvoorbeeld verhuur. Dit geldt echter weer niet als de verhuuractiviteit onderdeel is van andersoortige dienstverlening zoals bij hotels of datacenters. In mei 2019 is van rechtbank Den Haag een uitspraak gepubliceerd over de vraag beantwoord of self storage als een typische vastgoedactiviteit kwalificeert.
Verder lezen...

Alleen vrijstelling overdrachtsbelasting bij splitsing op grond van zakelijke motieven

5 feb 2019 Kennis Krijgt u binnenkort te maken met een overname, splitsing of een fusie, waarbij vastgoed een rol speelt, let dan goed op de gevolgen voor de overdrachtsbelasting. In twee recente rechtszaken speelde de vraag of herstructureren zonder overdrachtsbelasting mogelijk was. Daarbij is van belang of de voorgenomen herstructurering ingegeven is door zakelijke overwegingen. Of sprake is van zakelijke overwegingen hangt af van de situatie, maar is lang niet altijd eenduidig. Graag lichten wij deze twee recente procedures nader toe.
Verder lezen...

De vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van cultuurgrond

3 jan 2019 Kennis Bij verkrijging van cultuurgrond kan een vrijstelling van (6%) overdrachtsbelasting worden toegepast. Veel landbouwers maken daar gebruik van. De cultuurgrondvrijstelling is ook van belang voor de (toekomstige) ontwikkelingen in duurzame energie, zonneparken en containervelden.
Verder lezen...

Hoge Raad: schenking aandelen vastgoed-bv mogelijk zonder overdrachtsbelasting

11 dec 2018 Jurisprudentie Bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv is de schenker normaliter inkomstenbelasting en de verkrijger schenkbelasting verschuldigd. Daarnaast is de verkrijger meestal ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is niet anders als de vastgoedexploitatie kwalificeert als een onderneming en men dus in aanmerking komt voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomsten- en schenkbelasting. De Hoge Raad oordeelde op 30 november 2018 desondanks dat in een dergelijk geval een beroep op een overdrachtsbelastingvrijstelling mogelijk is. Een belangrijke overwinning voor vastgoedfamiliebedrijven dus.
Verder lezen...

Overdracht aandelen BV met vastgoedonderneming: geen overdrachtsbelasting volgens Hoge Raad

6 dec 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft eind november 2018 geoordeeld dat bij een bedrijfsopvolging van een BV met een vastgoedonderneming geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Eerder kwam het Hof Arnhem-Leeuwarden ook tot deze conclusie. Hoewel de overdracht van deze vastgoed-BV niet onder de vrijstelling volgens de wettekst valt, moet de vrijstelling overdrachtsbelasting toch worden toegepast volgens de Hoge Raad. Wij lichten dit arrest graag toe.
Verder lezen...

Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit in rechtspraak; let op overdrachtsbelasting bij aandelen in vastgoed-bv

18 okt 2018 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezig houden. Op dit terrein zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak te melden. De eerste ontwikkeling betreft een uitspraak over de toepassing van de faciliteiten in de inkomstenbelasting en successiewet, waarbij de rechtbank tot een opvallende uitspraak komt. De tweede ontwikkeling betreft de overdrachtsbelastingvrijstelling bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...

Fiscaal voordeel bij (ver)nieuwbouw zorgvastgoed

3 okt 2018 Kennis Een zorginstelling verleent voor het leeuwendeel vrijgestelde prestaties, waarvoor geen recht bestaat op btw-vooraftrek. Bij investeringen in vastgoed is van belang het btw-nadeel zo laag mogelijk te houden. Denk daarbij ook aan de overdrachtsbelastingheffing. Welke mogelijkheden zijn er zoal om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden en meer geld over te houden voor investeringen in de zorg?
Verder lezen...

Kavelruil voor de fiscalist

20 aug 2018 Kennis Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om op vrijwillige basis snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling van gronden en opstallen te kunnen komen, waarmee onder meer bereikt wordt dat landbouwers (kosten)efficiënter en effectiever kunnen werken. Kavelruil levert daarnaast ook belangrijke financiële en fiscale voordelen op voor de deelnemers. Zo worden, indien de betreffende provincie waarbinnen de te ruilen gronden gelegen zijn de kavelruil goedkeurt, de transactiekosten (notaris- en kadasterkosten) volledig of grotendeels (dit verschilt per provincie) gesubsidieerd. Tenslotte geldt er voor de door de deelnemers via de kavelruil verkregen gronden een vrijstelling van overdrachtsbelasting, zodat de kavelruil fiscaal ‘geruisloos’ verloopt.
Verder lezen...

Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?

30 jul 2018 Jurisprudentie De overdrachtsbelasting is een tijdstipbelasting. In februari 2017 heeft de Hoge Raad een duidelijk toetsingskader gegeven ter beoordeling van de vraag of een onroerende zaak op het moment van overdracht kwalificeert als woning (2% overdrachtsbelasting) of niet (6% overdrachtsbelasting). Nu meer duidelijkheid is ontstaan over het begrip woning is het de vraag hoe moet worden omgegaan met gevallen waarbij in het verleden is uitgegaan van het hoge 6%-tarief, terwijl nu blijkt dat het 2%-tarief kon worden toegepast. Kan dan succesvol bezwaar daartegen worden aangetekend? En als een depotstorting is gedaan voor de resterende 4%, kan die dan worden uitbetaald?
Verder lezen...

Let op bij vastgoed-vennootschappen met Duitse beleggingen

2 jul 2018 Kennis Zoals in Nederland wordt er in Duitsland ook overdrachtsbelasting geheven als aandelen worden overgedragen van een vennootschap, met in Duitsland gelegen vastgoed. De grondslag voor heffing is dan de waarde van het betreffende vastgoed. Het tarief varieert per deelstaat van 4% tot 6,5%. Onder voorwaarden (94/6 RETT-Blocker) kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling, echter die worden in een nieuw wetsvoorstel aangescherpt.
Verder lezen...

Laag overdrachtsbelastingtarief bij kluskavels

8 jun 2018 Jurisprudentie Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper niet per definitie een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. In bepaalde gevallen kan bij transformatieprojecten echter toch een beroep worden gedaan op dit lage tarief, zo blijkt uit een recente uitspraak van Hof Den Haag van 25 mei 2018. Anders dan de rechtbank, vindt het Hof dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning niet vereist is.
Verder lezen...

Transformatie van kantoorpanden naar woningen, samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw en het dogma van de omgekeerde Don Bosco

24 apr 2018 Jurisprudentie Voor de OB is van belang of een stuk grond als bouwterrein kan worden aangemerkt. Als een bouwterrein wordt geleverd, kan vaak een beroep worden gedaan op de samenloopvrijstelling, zodat ter zake van de verkrijging geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Kan geen overdrachtsbelastingvrijstelling worden geclaimd, dan is het de vraag of bij transformatie van een kantoorpand naar woningen, het 2%- of het 6%-tarief geldt.
Verder lezen...

Overdrachtsbelasting bij transformatie naar woningen is geen loterij zonder nieten

19 feb 2018 Jurisprudentie Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper niet per definitie een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. Doet hij dat toch, dan riskeert hij een vergrijpboete, aldus een recent arrest van de Hoge Raad. Hoe gaat u om met deze onduidelijkheid?
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 24. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1