WOZ-beschikking

Let op de woondelenvrijstelling OZB

10 dec 2021 Jurisprudentie Sinds ter zake van woningen geen gebruikersbelasting OZB meer wordt geheven kent de Gemeentewet een vrijstelling voor woondelen die deel uitmaken van een niet-woning. Ook die woondelen genieten op deze wijze van de afschaffing van de gebruikersbelasting OZB op woningen. Soms is er discussie over de omvang van de woondelenvrijstelling. De Hoge Raad heeft in november 2021 aangegeven hoe te handelen in dit soort discussies.
Verder lezen...

De technische afschrijving en de invloed van Corona bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde

10 dec 2021 Kennis In hoeverre heeft het Coronavirus gevolgen voor de WOZ-waarde 2022? Verwacht wordt dat het effect daarop voornamelijk zichtbaar wordt, indien de WOZ-waarde 2022 wordt bepaald op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Omdat in 2022 ook de technische afschrijving van belang blijft bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde gaan wij onderstaand op deze twee aspecten in. Eerst gaan wij in algemene zin in op Corona in het kader van de WOZ-waardering.
Verder lezen...

Lagere OZB voor zorginstelling

3 mrt 2021 Jurisprudentie Bij zorginstellingen komt de vraag aan de orde of de onroerende zaak kwalificeert als woning of als niet-woning. Het antwoord op die vraag is bepalend voor de jaarlijks te betalen OZB. Indien de onroerende zaak als niet-woning kwalificeert dient alsnog te worden bezien of delen van die onroerende zaak buiten de heffing van OZB kunnen blijven. Rechtbank Overijssel besliste in februari 2021 dat dan van belang is hoe lang bewoners in de zorginstelling verblijven.
Verder lezen...

Rechterlijke uitspraak WOZ-waarde zonnepark voer voor discussie

12 okt 2020 Jurisprudentie In mei 2020 heeft rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een geschil over de WOZ-waarde van een zonnepark. Die uitspraak roept de nodige vragen op omdat deze op onderdelen niet in lijn is met de huidige jurisprudentie.
Verder lezen...

Geen langere bezwaar- en beroepstermijn WOZ door Coronacrisis

10 apr 2020 Kennis Nu ons land in een ‘intelligente lockdown’ verkeert tot ten minste 28 april 2020, is het van belang om ook aandacht te hebben voor de WOZ-waardering 2020 en de bezwaarprocedures die hieraan gekoppeld kunnen zijn. Ook uitstel van te betalen belastingen komt onderstaand aan de orde.
Verder lezen...

Hoge Raad corrigeert gemeentelijke methode bij taxatie niet-woningen

13 feb 2020 Jurisprudentie Op 31 januari 2020 oordeelde de Hoge Raad over de correctie voor technische veroudering bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde. In het bijzonder ging de Raad in op de restwaarde die, tezamen met de levensduur van het object, de basis is voor de correctie technische veroudering. De uitleg die gemeenten geven aan het begrip restwaarde is niet juist, aldus de Hoge Raad. Voor de praktijk betekent dit dat veel WOZ-waarden wellicht te hoog zijn: controle en correctie van de WOZ-waarde kunnen te hoge heffingen voorkomen.
Verder lezen...

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

8 jan 2020 Kennis De wijze waarop de WOZ-waarde wordt bepaald is niet altijd duidelijk voor degene die de WOZ-waarde ontvangt. Die duidelijkheid is wel van belang omdat de WOZ-waarde van belang is voor de heffing van belastingen. Duidelijkheid over de waardebepaling kan wel worden verkregen, onder meer door het, gelijktijdig met het indienen van een bezwaar, opvragen van het taxatieverslag én het opvragen van ‘de op de zaak betrekking hebbende stukken’.
Verder lezen...

De gecorrigeerde vervangingswaarde in de WOZ leidt vaak tot discussie

8 jan 2020 Kennis De WOZ-waarde van woningen en van rijksmonumenten wordt altijd gesteld op de waarde in het economische verkeer, ofwel de marktwaarde. Voor bedrijfspanden en andere niet-woningen zoals ziekenhuizen, scholen, industriële complexen, wordt de WOZ-waarde gesteld op de waarde in het economische verkeer, tenzij de gecorrigeerde vervangingswaarde hoger is; als dat zo is dan wordt de WOZ-waarde op die gecorrigeerde vervangingswaarde gesteld.
Verder lezen...

Forse stijging gemeentelijke belastingen in 2020

8 jan 2020 Kennis De gemeentelijke belastingen gaan in 2020 fors omhoog. Blijkens onderzoek van de Vereniging Eigen Huis liggen de OZB-tarieven voor eigenaren van woningen in 2020 gemiddeld 4% hoger dan in 2019. Daarmee bedraagt de stijging van de OZB-tarieven meer dan het door het CBS berekende indexcijfer voor inflatiecorrectie (1,3%). Eigenaren van woningen moeten dus rekenen op hogere lasten; overigens komen die hogere lasten niet alleen door gestegen OZB-tarieven.
Verder lezen...

Uitgangspunt WOZ-waarde bij incourantheid: de gecorrigeerde vervangingswaarde

8 mrt 2019 Kennis De WOZ-waarde van zogenoemde incourante onroerende zaken wordt bepaald volgens de gecorrigeerde vervangingswaardemethode. Bij deze methode gaat de discussie veelal over de omvang van de correcties wegens technische en functionele veroudering en over de waarde van de grond. Het uitgangspunt bij de technische correctie staat momenteel ter discussie: een toenemend aantal gemeenten past een gewijzigd uitgangspunt toe waardoor de omvang van deze correctie afneemt. Dat kan ineens tot een hogere WOZ-waarde leiden en dat is niet terecht.
Verder lezen...

Rechtbank: WOZ-waarde bedrijfspand is te hoog

28 feb 2019 Jurisprudentie De WOZ-waardering van bedrijfspanden geschiedt veelal op basis van de zogenoemde huurwaardekapitalisatiemethode. Dat die methode niet eenvoudig is en vaak een bron van discussie vormt, bleek ook uit de uitspraak van 1 februari 2019 van Rechtbank Noord-Holland. De gemeente bleek niet in staat om de vastgestelde WOZ-waarde te onderbouwen; de eigenaar van de onroerende zaak evenmin.
Verder lezen...

Hoe verlaag ik de WOZ-waarde van een pand?

4 apr 2018 Kennis De gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van de WOZ-waarde en heeft hierbij de keuze uit diverse waarderingsmethoden. Wanneer u met de gemeente in overleg gaat dan kan er veel geld worden bespaard. Maar waar moet u op letten?
Verder lezen...

Ook huurder in vrije sector kan geen bezwaar maken tegen WOZ-waarde, aldus de Rechtbank

15 feb 2018 Jurisprudentie Voor huurders in de vrije sector is het vaak onduidelijk of zij tegen de vastgestelde WOZ-waarde in bezwaar en beroep kunnen gaan. Is er wel voldoende belang bij de WOZ-waarde, zodat de rechter over de hoogte van de WOZ-waarde ook daadwerkelijk een uitspraak gaat doen? Dat belang kan liggen bij een hogere dan wel een lagere waarde. De uitspraken van rechters zijn op dit punt niet altijd eenduidig.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1