Geschillen met de Belastingdienst

Wanneer is absoluut en relatief bezien een aanzienlijk belastingbedrag verzwegen?

22 aug 2018 Jurisprudentie In een fiscale procedure moeten de procespartijen de feiten naar voren brengen waaraan volgens hen bepaalde fiscale gevolgen zijn verbonden. Dit is de stelplicht. De hoofdregel is dat degene die iets stelt, die stelling vervolgens ook moet bewijzen. In tegenstelling tot het strafrecht zijn er geen wettelijke bewijsminima. Het fiscale recht gaat uit van de zogenaamde vrije bewijsleer. Dit betekent dat het bewijs op alle mogelijke manieren mag worden geleverd, bijvoorbeeld met verklaringen of vermoedens. In de vrije bewijsleer is het voldoende om in een procedure bij de rechtbank een feit aannemelijk te maken. Er zijn echter uitzonderingen op deze regels die voor een belastingplichtige zeer nadelig uitpakken.
Verder lezen...

Informatiebeschikking fiscus vernietigd ondanks vermeend onjuist verstrekte inlichtingen

20 aug 2018 Kennis Met de fiscus ontstaat geregeld een ‘wellis nietes discussie’ over de vraag of de gevraagde inlichtingen in voldoende mate en ook juist zijn verstrekt. Om de bewijslast om te keren en te verzwaren, wordt er dan vaak een informatiebeschikking opgelegd. Maar dat is lang niet altijd terecht, aldus een uitspraak van de Rechtbank, waarbij de procedure werd gevoerd door De Haas Advocaten.
Verder lezen...

Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?

30 jul 2018 Jurisprudentie De overdrachtsbelasting is een tijdstipbelasting. In februari 2017 heeft de Hoge Raad een duidelijk toetsingskader gegeven ter beoordeling van de vraag of een onroerende zaak op het moment van overdracht kwalificeert als woning (2% overdrachtsbelasting) of niet (6% overdrachtsbelasting). Nu meer duidelijkheid is ontstaan over het begrip woning is het de vraag hoe moet worden omgegaan met gevallen waarbij in het verleden is uitgegaan van het hoge 6%-tarief, terwijl nu blijkt dat het 2%-tarief kon worden toegepast. Kan dan succesvol bezwaar daartegen worden aangetekend? En als een depotstorting is gedaan voor de resterende 4%, kan die dan worden uitbetaald?
Verder lezen...

Horizontaal toezicht moet anders volgens ministerie van Financiën

3 jul 2018 Kennis Het horizontaal toezicht lijkt weer op de schop te gaan. Nu om het te professionaliseren en daarmee beter in lijn te brengen met de internationale ontwikkelingen. Bij het horizontaal toezicht zoals het er nu uitziet, zijn er ook al de nodige kanttekeningen te plaatsen. In dit artikel wordt ingegaan op huidige stand van zaken rond horizontaal toezicht voor het MKB.
Verder lezen...

Fiscus wijst gemotiveerde bezwaren btw-correctie privégebruik allemaal af

26 jun 2018 Jurisprudentie De heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 juli 2011 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft geleid tot een enorme hoeveelheid bezwaarschriften. Daarom is destijds in overleg met advieskantoren en koepelorganisaties een vereenvoudigde wijze van indienen met de belastingdienst overeengekomen. De belastingdienst heeft aangegeven dat er over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 maar liefst twee miljoen bezwaarschriften zijn ontvangen die betrekking hebben op deze materie. De staatssecretaris heeft deze bezwaren in maart 2017 daarom aangewezen als een zogenoemd collectief massaal bezwaar. Slechts 1874 belanghebbenden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het bezwaar nader te motiveren, maar in mei 2018 is bekend gemaakt dat die allemaal zijn afgewezen. Welke rechtsmogelijkheden zijn er dan nog?
Verder lezen...

Wanneer staat een vaststellingsovereenkomst met de fiscus definitief vast?

15 jun 2018 Jurisprudentie Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de fiscus komt veelvuldig voor in de fiscale praktijk. Hiermee worden niet alleen langlopende procedures voorkomen, ook is het een goed middel om aan de onzekerheid omtrent een fiscale kwalificatie een eind te maken. Een geldige vaststellingsovereenkomst hoeft echter niet persé te zijn ondertekend.
Verder lezen...

Bewijslast is een zware last bij fiscale geschillen

5 jun 2018 Opinie Bent u eigen baas? Dan kunt u zelf kiezen met wie u zaken doet en met wie niet. En als de relatie niet botert, dan heeft u ook zelf de vrijheid om te kiezen voor een andere. Dat geldt echter niet in alle gevallen. Want een zakenrelatie waar u gedwongen bent mee te dealen is die met de belastinginspecteur. Hoe gaat u om met een onzekere fiscale positie en bij wie ligt dan de bewijslast?
Verder lezen...

Wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om de omkering en verzwaring van de bewijslast te bewerkstelligen als de vereiste aangifte niet is gedaan?

25 apr 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad moet zich buigen over de vraag of in een concreet geval voldaan is aan alle voorwaarden voor het niet doen van de vereiste aangifte. De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad (hierna: de AG) meent dat één van de cumulatieve eisen voor het niet doen van de vereiste aangifte kan vervallen. Als de Hoge Raad de conclusie van de AG in deze kwestie volgt, wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om een beroep te doen op de omkering en verzwaring van de bewijslast, een bewijspositie waarin je als belastingplichtige niet wilt verkeren.
Verder lezen...

Onderneem tijdig actie bij plotselinge terugval van de omzet en financiële problemen

8 mrt 2018 Kennis Een goedlopende onderneming kan door tegenvallende projecten, slecht betalende debiteuren of door een faillissement van een cliënt in een financieel lastig parket terecht komen. De signalen hiervan kunnen zijn dat facturen door afnemers worden betwist, omdat het werk of het project niet naar behoren of conform offerte is afgeleverd, terwijl dat bij de eindverantwoordelijke niet bekend was. Een andere oorzaak kan het wegvallen van een (grote) cliënt zijn door bijvoorbeeld een faillissement of staken van activiteiten waardoor er een deel van de reeds gerealiseerde omzet moet worden afgeschreven ten koste van de liquiditeitspositie. De oorzaken kunnen legio zijn en treden in de praktijk vaak ineens op zonder dat men ze aan ziet komen met alle mogelijke gevolgen van dien. Wat kunt u daar tegen doen?
Verder lezen...

Betalingsproblemen bij de belastingdienst? Regel tijdig uitstel!

18 aug 2017 Kennis Het kan voorkomen dat ondernemers niet in staat zijn de verschuldigde belastingen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Zo kan de cashflow binnen de onderneming onder druk komen te staan door slecht betalende of heel laat betalende klanten. Daarnaast kan een dip in de omzet een probleem vormen om aan het einde van de maand de te betalen belasting tijdig over te kunnen maken. De invordering van belasting, inclusief uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden, wordt in de adviespraktijk vaak niet opgepakt, terwijl er juist kansen liggen om de zorgen van de onderneming te verminderen. Wat is er precies mogelijk? Hieronder wordt ingegaan op de diverse onderbelichte mogelijkheden die de wet en regelgeving aan ondernemers met betalingsproblemen biedt.
Verder lezen...

Mediation in belastingzaken: op naar een gezamenlijke oplossing!

3 jul 2017 Kennis Ik merk dat er in de fiscale praktijk nog veel misverstanden leven over mediation. In deze blog leg ik uit wat fiscale mediation precies inhoudt en hoe het in de praktijk succesvol kan werken.
Verder lezen...

Een geschil met de Belastingdienst? Een fiscaal compromis geeft zekerheid!

23 jun 2017 Kennis Een geschil met de Belastingdienst heb je maar zo. Naast kennis van het materiële belastingrecht wordt kennis van het formele recht steeds belangrijker om een geschil tot een goed einde te brengen. Dat geldt niet alleen als het gaat om procederen, maar vooral ook als het aankomt op het sluiten van een fiscaal compromis.
Verder lezen...

Een pleitbaar standpunt voorkomt fiscale boete!

22 jun 2017 Jurisprudentie Een belastingadviseur wordt betaald om het fiscale belang van zijn cliënten te behartigen. Dat kan betekenen dat niet altijd het standpunt van de Belastingdienst wordt gevolgd in een aangifte. Een goede kans dat de Belastingdienst daar nooit achter komt. Maar als de Belastingdienst wel tot correcties overgaat, dan wilt u niet worden geconfronteerd met een fiscale boete!
Verder lezen...

In conflict met de Belastingdienst? Een onafhankelijke derde aan tafel doet soms wonderen!

20 jun 2017 Kennis Heeft u als ondernemer of adviseur een goede, open en zakelijke werkrelatie met de Belastingdienst zonder moeizame, lang slepende dossiers? Dan hoeft u niet verder te lezen. Maar heeft u soms het gevoel dat een fiscaal dossier steeds dikker wordt zonder noemenswaardige vooruitgang? En dat er steeds min of meer dezelfde brieven worden geschreven over en weer? Of dat het lijkt of u tegen een muur praat? Misschien kan het betrekken van een onafhankelijke derde, een mediator, dan uitkomst bieden. Maar hoe weet u of uw zaak zich daarvoor leent en wie een geschikte mediator is? Ik help u graag vrijblijvend bij het beantwoorden van die vragen.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 34 van 34. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1