In Frankrijk werkzame piloot in Nederland belast, aldus Rechtbank

Pilotenartikel geldt volgens verdrag; geen aftrek ter voorkoming van dubbele belastingen
In februari 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een fiscale rechtszaak waarbij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de in Nederland wonende piloot ter discussie stond. Dit pakte voor de piloot in kwestie verkeerd uit. Naar mijn mening is voor hem wel het Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing, waarvoor helaas de premies een stuk hoger liggen dan in Nederland.
14 mrt 2019 Laatst gewijzigd: 31 mrt 2019 Jurisprudentie Erik Jansen

Casus Rechtbank februari 2019

In de uitspraak van de Rechtbank op 11 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:927, speelde het volgende. De piloot in deze zaak heeft een arbeidsovereenkomst met een internationale luchtvaartmaatschappij gevestigd te Londen. Hij is gedurende het jaar 2014 echter gestationeerd op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs (Frankrijk). Naast de internationale vluchten buiten Frankrijk verzorgt hij enkele binnenlandse vluchten in Frankrijk, heeft hij een aantal stand-bye dagen op luchthaven Charles de Gaulle, volgde hij een training in Parijs en nam deel aan een focusgroep in Parijs. In 2014 werkte hij 105 dagen in het kader van genoemde dienstbetrekking waarvan 72 dagen buiten Frankrijk.

Voor het betreffende belastingjaar claimt de piloot een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in zijn (Nederlandse) aangifte inkomstenbelasting omdat de piloot de mening is toegedaan dat zijn inkomen uit dienstbetrekking al in Frankrijk onderworpen is geweest én de binnenlandse vluchten niet onder de definitie van ‘internationaal verkeer’ zouden vallen.

Het oordeel van de rechtbank

De kernvraag is of de feitelijke werkzaamheden van de piloot onder de definitie “luchtvaart in het internationale verkeer valt”, waardoor het “piloten-artikel” uit het belastingverdrag Nederland-Frankrijk (al of niet) van toepassing is.

Definities in belastingverdragen worden in beginsel uitgelegd aan de hand van het OESO-modelverdrag. Dit is anders indien, zoals in het onderhevige geval met Frankrijk, het toepasselijke belastingverdrag een afwijkende bepaling bevat. Uitleg van de definitie moet dan uit de nationale wetgeving komen, in dit geval de wet Inkomstenbelasting 2001. De werkzaamheden van de Nederlandse piloot vallen naar mening van de Rechtbank onder de nationale definitie van vervoer in het internationale verkeer: “vervoer [..] door de lucht van personen [..] tussen plaatsen buiten Nederland onderling”. De bijkomende activiteiten van de piloot vormden in het kader van “luchtvaart in het internationale verkeer ” geen afzonderlijke categorie inkomsten.

De Rechtbank beslist derhalve terecht dat het piloten-artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk van toepassing is, waardoor de woonstaat, in casu Nederland, inkomstenbelasting mag heffen over het genoten Franse inkomen. De piloot heeft dus geen recht op enige aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Over de premies sociale verzekeringen wordt in de uitspraak van de Rechtbank met geen woord gerept. 

Opmerkingen Innovative Tax

Werking toewijzingsregels in belastingverdragen
Een piloot die fiscaal inwoner is van Nederland is over zijn wereldinkomen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland. De piloot kan in het werkland waar hij (zij) gestationeerd is en van waar uit de vluchten in het (inter)nationale verkeer worden uitgevoerd ook met de inhouding van loonbelasting te maken krijgen. Dan zal moeten worden beoordeeld of en zo ja welk belastingverdrag van Nederland met de werkstaat van toepassing is zodat dubbele belastingheffing wordt voorkomen. Een belastingverdrag wijst ofwel het land aan waar de feitelijke leiding van de luchtvaartonderneming zich bevindt of, zoals in het geval van het belastingverdrag van Nederland met Frankrijk; het land van inwonerschap van de werknemer.

Welk sociaal zekerheidsrecht geldt?
Wat betreft de sociale verzekeringen zal op grond van EU verordening 883/2004 in de onderhavige situatie in beginsel de Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing zijn. De “thuisbasis” van de piloot is namelijk de luchthaven Charles de Gaulle (Parijs). Een piloot is dan onderworpen aan het Franse sociale verzekeringsrecht wat overigens niet als een voordeel zal worden ervaren omdat de premies in Frankrijk (nog) hoger zijn dan in Nederland.

Innovative Tax B.V. begeleidt regelmatig piloten bij hun fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke zaken. Ook publiceren wij over dit onderwerp in de fiscale vakliteratuur zie bijvoorbeeld: http://www.innovativetax.nl/in-de-media/fiscale-actualiteiten-piloten.html. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Auteur

Jansen_Erik_foto.jpg

Erik Jansen

Innovative Tax BV
Nijmegen
Specialisme(n): Vennootschapsbelasting, fiscale begeleiding van fusies, splitsingen, overnames & innovatiebox, internationaal belastingrecht, emigratie, financieringsstructuren & internationale arbeid en sociale zekerheid, Portugal
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Sociale verzekeringsplicht piloot die werkzaam is binnen en buiten de EU

20 mei 2018 Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen waar een piloot die in Nederland woont is verzekerd voor de sociale verzekering. Relevant hierbij is waar de thuisbasis zich bevindt en of de piloot binnen of buiten de EU werkzaam is.

Is een piloot fiscaal zelfstandig of in dienstbetrekking?

20 mei 2018 Of een piloot fiscaal als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt hangt af van bepaalde feiten en omstandigheden. Meestal is er sprake van een dienstbetrekking wegens het ontbreken van bedrijfsmiddelen. Als piloten een uurtarief van minimaal € 75 hanteren, kan er gezien de regeringsplannen eerder sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.