BTW en zonnepanelen - update (deel 1)

In deze tijd van verduurzaming is het investeren in zonnepanelen iets wat steeds vaker voorkomt. Zonnepanelen worden steeds sterker en kosten steeds minder waardoor de terugverdientijd steeds korter wordt. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij.
5 okt 2021 Laatst gewijzigd: 2 nov 2021 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Particulier schaft zonnepanelen aan en wordt BTW ondernemer

Een particulier die zonnepanelen op zijn woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor zijn eigen woning gebruikt en vervolgens de resterende energie levert aan een energiemaatschappij is BTW ondernemer. Over de aan de energiemaatschappij geleverde energie en over het privé gebruik is BTW verschuldigd. Daar staat tegenover dat de BTW op de investering in zonnepanelen in aftrek kan worden gebracht. 

Omdat in de praktijk in verband met saldering niet altijd eenvoudig is vast te stellen hoeveel elektriciteit wordt geleverd kan ervoor gekozen worden de verschuldigde belasting te bepalen volgens een forfaitaire regeling. Bij toepassing van de forfaitaire regeling mag geen BTW in rekening worden gebracht over de geleverde energie. De hoogte van de verschuldigde BTW is afhankelijk van de capaciteit (wattpiek per jaar) van de zonnepanelen.

De volgens de forfaitaire regeling verschuldigde BTW voor niet-geïntegreerde zonnepanelen bedraagt:

Capaciteit in wattpiek per jaar Verschuldigde BTW in €
0 - 1000 20
1001 - 2000 40
2001 - 3000 60
3001 - 4000 80
4001 - 5000 100
5001 - 6000 120
6001 - 7000 140
7001 - 8000 160
8001 - 9000 180
9001 - 10000 200

De volgens de forfaitaire regeling verschuldigde BTW voor geïntegreerde zonnepanelen bedraagt:

Capaciteit in wattpiek per jaar Verschuldigde BTW in €
0 - 1000 5
1001 - 2000 10
2001 - 3000 20
3001 - 4000 30
4001 - 5000 40
5001 - 6000 50
6001 - 7000 60
7001 - 8000 70
8001 - 9000 80
9001 - 10000 90

Toepassing van de omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB)
Door na het jaar van investeren te kiezen voor de OVOB (vroeger: kleine ondernemersregeling KOR) bestaat in het jaar van investeren recht op teruggave van BTW en wordt de eigenaar van zonnepanelen daarna niet geconfronteerd met administratieve lasten en hoeft geen BTW-aangifte te worden gedaan. De OVOB is van toepassing indien op jaarbasis niet meer dan € 20.000 BTW belaste omzet wordt behaald. 

Aandachtspunt hierbij is wel dat door toepassing van de OVOB na het jaar van investeren de eigenaar van de zonnepanelen door toepassing van de herzieningsregeling te maken kan krijgen met een jaarlijkse verplichte gedeeltelijke terugbetaling van BTW.  Dit betekent dat bij niet-geïntegreerde zonnepanelen gedurende vier jaar steeds 1/5 deel van de teruggevraagde BTW terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. Bij geïntegreerde zonnepanelen moet  gedurende 9 jaar steeds 1/10 deel van de teruggevraagde BTW jaarlijks terugbetaald worden. Bij een investeringsbedrag van minder dan € 14.404 (inclusief BTW) voor niet-geïntegreerde zonnepanelen vindt geen herziening plaats. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt een maximaal investeringsbedrag van € 86.428 (inclusief BTW) onder welk bedrag geen herziening hoeft plaats te vinden.

Voorgaande komt erop neer dat geen herziening aan de orde is indien de BTW op de investering in niet geïntegreerde zonnepanelen minder is dan € 2.500/ de BTW op de investering in geïntegreerde zonnepanelen minder is dan € 5.000.

Voorbeeld geïntegreerde zonnepanelen:
Henk en Marie kopen in 2020 geïntegreerde zonnepanelen ter waarde van € 90.000 (inclusief BTW). Zij vragen de BTW terug in 2020. Vanwege het feit dat zij geïntegreerde zonnepanelen aankopen mogen zij slechts 1/3 van de BTW op de zonnepanelen aftrekken. Zij kiezen ervoor om in het jaar na de investering (2021) deel te nemen aan de OVOB.

Henk en Marie hebben € 90.000 (inclusief BTW) geïnvesteerd. Dit betekent dat er € 15.620 (21/121 * 90.000) aan BTW betaald is. Zij  mogen 1/3 aftrekken want het betreft geïntegreerde zonnepanelen: € 15.620 * 1/3 = € 5207. De herzieningsperiode voor geïntegreerde zonnepanelen is 10 jaar: € 5207/10 = € 521. 

€ 521 is meer dan € 500 dus Henk en Marie zullen geconfronteerd worden met een herziening en moeten BTW terugbetalen. Henk en Marie hebben meer dan € 86.428 geïnvesteerd in geïntegreerde zonnepanelen, hebben daarna deelgenomen aan de OVOB en moeten BTW terugbetalen.

Voorbeeld niet-geïntegreerde zonnepanelen:
Henk en Marie kopen in 2020 niet-geïntegreerde zonnepanelen ter waarde van € 12.000 (inclusief BTW). Zij vragen de BTW terug in 2020. Zij kiezen ervoor om in het jaar na de investering (2021) deel te nemen aan de OVOB.

Henk en Marie hebben € 12.000 (inclusief BTW)(minder dan € 14.404) geïnvesteerd. Dit betekent dat er € 2.083 (21/121 * 12.000) aan BTW betaald is. De herzieningsperiode voor niet-geïntegreerde zonnepanelen is 5 jaar: € 2.083/5 = € 417. 

€ 417 is minder dan € 500 dus Henk en Marie hoeven geen BTW terug te betalen. Henk en Marie hebben minder dan € 14.404 geïnvesteerd in niet-geïntegreerde zonnepanelen, hebben daarna deelgenomen aan de OVOB en betalen geen BTW terug.

Deelname aan de oude kleineondernemersregeling
Deelname aan de OVOB is als hoofdregel minimaal 3 jaar en vervalt dan alleen indien de omzet behaald met de exploitatie van de zonnepanelen in een jaar meer bedraagt dan € 20.000. Indien een zonnepaneelhouder zich in 2019 of eerder heeft aangemeld voor de oude kleineondernemersregeling dan is deze zonnepaneelhouder, vanaf 1 januari 2020, automatisch aangemeld voor de OVOB. Voor zonnepaneelhouders die automatisch over zijn gegaan naar de OVOB geldt de 3-jaars termijn niet, zij kunnen zich binnen deze 3 jaar afmelden voor de OVOB.

Dit kan bijvoorbeeld van pas komen indien een zonnepaneelhouder zijn zonnepanelen wilt uitbreiden. Vanwege het feit dat de zonnepaneelhouder binnen de 3-jaarstermijn kan afmelden kan de zonnepaneelhouder, indien de zonnepaneelhouder zich afmeldt van de OVOB, de zonnepanelen aanschaffen en de BTW terugvragen. Een consequentie daarbij is dat de zonnepaneelhouder, gedurende 3 jaren, niet kan deelnemen aan de OVOB en BTW-aangifte moet doen. 

BTW aftrek op bouwkosten woning
Volgens de Belastingdienst kan een zonnepaneelhouder de BTW op de bouwkosten van zijn nieuwbouwwoning niet terug vragen. Het standpunt van de Belastingdienst is zowel voor geïntegreerde als niet geïntegreerde zonnepanelen door het Hof bevestigd. Lees een uitspraak van het Hof over geïntegreerde zonnepanelen en een uitspraak van het Hof over niet geïntegreerde zonnepanelen

Avocaat-Generaal (A-G) Ettema heeft in de cassatieprocedure van arrest Hof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, zijn twijfels geuit of er inderdaad geen BTW aftrek is op bouwkosten van een nieuwbouwwoning. In zijn conclusie stelt hij zich erg twijfelachtig op ten opzichte van de vraag of een nieuwbouwwoning als BTW ondernemer wordt verworven. In deze casus was namelijk al beslist door het Hof dat belanghebbende het pand heeft verschaft in de hoedanigheid van BTW ondernemer, waardoor de Hoge Raad hier niet meer inhoudelijk op in mag gaan. A-G Ettema noemt hierbij bijvoorbeeld wel dat het verhuren van een werkruimte aan één van de partners meeweegt in de vraag of de nieuwbouwwoning als BTW ondernemer is verworven. Daarnaast moeten de nieuwbouwwoning feitelijk en meer dan volstrekt verwaarloosbaar voor een met BTW belaste economische activiteit worden gebruikt, iets wat ook discussie kan opleveren.

De voorgestelde berekening van de mate van aftrek zal doorgaans beter uitvallen voor belastingplichtige aangezien A-G Ettema aangeeft dat het te ver gaat om het werkelijk gebruik aannemelijk te maken aan de hand van objectieve en nauwkeurig vast te stellen gegevens. 

Helaas is de conclusie van A-G Ettema niet juridisch bindend en bestaat er een kans dat de Hoge Raad af zal wijken van deze conclusie. Maar met deze onzekerheid is het niet onverstandig om, indien dat mogelijk is, een bezwaar in te dienen tegen de afwijzing van BTW aftrek op nieuwbouwkosten.

Geen recht op aftrek BTW bij 90% of meer privégebruik
Op 18 december 2020 heeft de Europese Commissie, middels haar uitvoeringsbesluit, Nederland gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van de BTW-richtlijn. De afwijkende maatregel houdt in dat er geen recht bestaat op aftrek van BTW wanneer goederen en/of diensten voor meer dan 90% worden gebuikt voor privédoeleinden. De bijzondere maatregel strekt ertoe de procedure voor de inning van de btw te vereenvoudigen en bepaalde vormen van belastingontduiking of -ontwijking te voorkomen. De Europese Commissie machtigt Nederland om deze maatregel toe te passen tot en met 31 december 2013. 

Indien Nederland een verlenging van de bijzondere maatregel na 2023 nodig acht, moet Nederland de Commissie uiterlijk 31 maart 2023 verzoeken om een verlenging. Dit kan gevolgen hebben voor zonnepaneelhouders die voornemens zijn de BTW op de kosten van de zonnepanelen af te trekken. Indien aannemelijk wordt gemaakt dat de zonnepanelen voor meer dan 90% voor privédoeleinden worden gebruikt bestaat er geen recht op aftrek van BTW. De vraag is op dit moment hoe dit gaat uitwerken voor toekomstige zonnepaneelhouders of zonnepaneelhouders die voornemens zijn uit te breiden. Het zal in de praktijk moeilijk zijn om exact te achterhalen hoe veel procent van de energieopbrengst privé wordt gebruikt en hoe veel van de energieopbrengst wordt geleverd aan een energiemaatschappij.

Daarnaast heeft deze bijzondere maatregel gevolgen hebben voor de discussie rondom de BTW aftrek van bouwkosten van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen. Indien een nieuwbouwwoning wordt gebouwd met zonnepanelen en de opbrengst van zonnepanelen uiteindelijk voor meer dan 90% wordt gebruikt voor privédoeleinden bestaat er geen discussie meer over het al dan niet aftrekken van BTW over de bouwkosten. De BTW is in een dergelijk geval niet aftrekbaar.

Geen 100% BTW aftrek wegens direct eigen gebruik 
Op 11 augustus 2020 heeft de Rechtbank geoordeeld dat een waterschap (BTW vrijgesteld), dat verantwoordelijk is voor het zuiveren van het rioolwater, die 100% van de BTW op de kosten van de door haar geplaatste zonnepanelen aftrok, de BTW niet voor 100% mocht aftrekken.  Het waterschap verwacht 42%, van de met de zonnepanelen gewekte energie, direct zelf te gebruiken en verwacht 58% te leveren aan de energiemaatschappij. De Rechtbank is, samen met de inspecteur, van mening dat er geen sprake kan zijn van 100% aftrek van BTW aangezien maar 58% van de opgewekte energie daadwerkelijk wordt geleverd aan de energiemaatschappij. Hierdoor is 58% van de kosten van de zonnepanelen te relateren aan BTW belaste prestaties en is er recht op een BTW aftrek van 58%.

Hierbij is van belang om op te merken dat een particulier, die zonnepanelen aanschaft, als BTW ondernemer kwalificeert. Dit betekent dat ook de levering van energie aan de zonnepaneelhouder zelf kwalificeert als een BTW belaste prestatie waardoor 100% van de BTW afgetrokken kan worden (uitzonderingen daargelaten). In de casus die werd beoordeeld door de Rechtbank was er sprake van een vrijgestelde BTW ondernemer waardoor het eigen gebruik van de energie van vrijgestelde BTW ondernemer niet kan kwalificeren als een BTW belaste prestatie.

Gemeenschap van goederen en zonnepanelen
Indien in gemeenschap van goederen gehuwde partners investeren in zonnepanelen kan slechts de partner op wiens naam de energienota is gezet zich als BTW ondernemer aanmelden.

Vragen en antwoorden BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen

2.1 BTW ondernemers in verband met zonnepanelen

2.1.1. Kan ik er voor kiezen om geen BTW ondernemer te worden?
U kunt niet kiezen om al dan niet als BTW ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee BTW-belaste prestaties). U zult zeer waarschijnlijk wel onder de OVOB (voorheen KOR) kunnen vallen (zie 2.2.). 

2.1.2. Wanneer is sprake van een vergoeding?
Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u aan uw energiebedrijf geleverde (met uw zonnepanelen opgewekte) stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘salderingsregeling’ toegepast. Dit houdt voor de BTW in dat de vergoeding voor door u geleverde stroom wordt verrekend met de te betalen vergoeding voor stroom die uw energiebedrijf aan u levert. In dat geval is de vergoeding voor de door u geleverde stroom gelijk aan het bedrag waarmee de inkoopprijs voor afgenomen stroom op basis van de salderingsregeling wordt verminderd. In het geval u meer stroom invoedt dan dat u afneemt, betaalt het energiebedrijf u voor het meerdere een afzonderlijke (redelijke) vergoeding. Het maakt geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (= terugdraai) meter.

2.1.3. Moet ik me altijd bij de Belastingdienst melden als BTW ondernemer?
Vanaf 1 januari 2020 moet u zich melden als BTW ondernemer als u zonnepanelen aanschaft waarmee u stroom levert aan uw energiebedrijf. Als u particuliere zonnepaneelhouder bent, moet u hiervoor het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ gebruiken. U vindt dit formulier op www.belastingdienst.nl door in het zoekscherm te zoeken op ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’. Rechtspersonen kunnen dit formulier niet gebruiken en dienen zich te melden via de Kamer van Koophandel of door gebruikmaking van het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’. Als u in verband met andere activiteiten al ondernemer bent, meldt u zich niet afzonderlijk als BTW ondernemer voor uw leveringen van stroom aan het energiebedrijf. In dit geval moet u de aftrek en voldoening van BTW in verband met de levering van stroom via de zonnepanelen verwerken in de aangiften die u al vanwege die andere activiteiten indient. 

Als u in 2019 of eerder eenmalig BTW aangifte hebt gedaan voor teruggaaf van de aan u berekende BTW over de aanschaf van zonnepanelen, bent u per 1 januari 2020 automatisch overgezet naar de nieuwe KOR/OVOB en hoeft u zich niet opnieuw te melden als ondernemer; zie hierna onder 2.2.2. Als u in 2019 of eerder zonnepanelen hebt gekocht maar u heeft zich niet als BTW ondernemer gemeld en u hebt geen teruggaaf verzocht van de hiervoor in rekening gebrachte BTW op basis van de (reeds vervallen) veel gestelde vragen en antwoorden, wordt hierin berust en hoeft u zich niet alsnog te melden. 

2.1.4. Aanmelding door particuliere zonnepaneelhouder via Opgaaf Zonnepaneelhouders en aangifte doen
Na indiening van het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ (zie ook 2.1.3.) krijgt u als particuliere zonnepaneelhouder een BTW aangifte uitgereikt. Hierin kunt u de aan u in rekening gebrachte BTW over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als voorbelasting terugvragen. In deze BTW aangifte moet u ook het verschuldigde BTW-bedrag over de opgewekte stroom aangeven (zie ook 2.6.). De BTW-belaste leveringen van stroom geven geen recht op aftrek van BTW op uitgaven voor andere goederen dan de zonnepanelen en voor andere diensten dan installatie van de zonnepanelen, die geen verband houden met de BTW-belaste leveringen van stroom aan het energiebedrijf, zoals uitgaven in verband met uw woning. Als u al zonnepanelen heeft en u koopt er nieuwe zonnepanelen bij of u vervangt uw oude zonnepanelen, zie 2.7. 

Als u maar één keer BTW aangifte wilt doen voor de teruggaaf van BTW en de over het eerste jaar verschuldigde BTW, moet u op het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ de keuze voor de KOR/OVOB aankruisen. Bij tijdige indiening, dat wil zeggen minimaal vier weken voor jaareinde, kunt u volstaan met een aangifte en wordt u daarna automatisch ontheven van verdere BTW-verplichtingen (zie 2.2.1.). Kiest u niet voor de KOR/OVOB, dan krijgt u elk kwartaal of elk jaar (als u daarom heeft verzocht) een aangifte uitgereikt en bent u verplicht om deze aangiften in te dienen (zie 2.2.3.) en periodiek BTW te voldoen over de opgewekte stroom.

2.2. De nieuwe KOR/OVOB

2.2.1. Vanaf 1 januari 2020: reikwijdte en administratieve gevolgen 
Toepassing van de OVOB is mogelijk na aanmelding en als uw omzet per kalenderjaar niet méér bedraagt dan € 20.000. Als de OVOB van toepassing is voldoet u geen BTW (u bent daarvan dan vrijgesteld), maar hebt u ook geen recht op aftrek van BTW. Verder gelden voor u niet de administratieve verplichtingen zoals die voor andere ondernemers gelden. Alle ondernemers (dus ongeacht hun rechtsvorm) kunnen gebruik maken van de OVOB. De keuze voor de OVOB geldt voor ten minste drie jaar en is gunstig als u binnen deze termijn geen nieuwe investeringen in zonnepanelen of andere ondernemersactiviteiten voorziet. Zodra de omzetgrens wordt overschreden, is de OVOB niet meer van toepassing, ook als dit gebeurt tijdens de genoemde drie jaar. De meeste particuliere zonnepaneelhouders blijven onder de omzetgrens en zitten dan minimaal drie jaar vast aan OVOB-toepassing. Dit betekent dat de BTW op (onderhouds)kosten van de zonnepanelen of nieuwe investeringen in die periode niet voor teruggaaf van BTW in aanmerking komt. 

Als u zich als particuliere zonnepaneelhouder nog niet eerder als BTW ondernemer hebt aangemeld, meldt u zich aan als ondernemer én voor de OVOB met het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders. Bij tijdige aanmelding voor de OVOB geldt dan dat: 

  • De stroomleveringen aan het net en het privégebruik na de eerste aangifte buiten de heffing van BTW blijven, 
  • De BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aftrekbaar is, en 
  • Er slechts eenmalig BTW aangifte wordt gedaan, waarna de uitreiking van aangiften automatisch wordt stopgezet. 

Andere ondernemers en rechtspersonen die de OVOB willen toepassen moeten zich hiervoor aanmelden via het formulier ‘Melding omzetbelasting KOR’. Zie 2.11. voor de gevolgen voor rechtspersonen die zonnepanelen aanschaffen. 

Als u kiest voor de OVOB, kan dit soms leiden tot een verplichte terugbetaling (herziening) van de eerder bij aanschaf in aftrek gebrachte BTW vanwege het vrijstellingskarakter van de regeling. Bij een investeringsbedrag van minder dan € 14.404 (inclusief BTW) voor niet-geïntegreerde zonnepanelen vindt echter geen terugbetaling plaats. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt een maximaal investeringsbedrag van € 86.428 (inclusief BTW) onder welk bedrag geen terugbetaling hoeft plaats te vinden. 

Op de website van de Belastingdienst kunt u hierover meer informatie vinden door in het zoekscherm te zoeken op ‘aftrek van BTW herzien vanwege de KOR’. 

2.2.2. Automatische omzetting oude KOR naar nieuwe KOR en opzeggingsmogelijkheid 

Als u BTW heeft teruggevraagd over de aankoop van zonnepanelen in 2019 of eerder en daarna geen BTW aangiften meer heeft ontvangen, hoeft u zich niet aan te melden voor de KOR. U wordt dan geacht de melding voor de toepassing van de KOR te hebben gedaan en u bent dan automatisch per 1 januari 2020 overgezet naar de OVOB (cf overgangsregeling artikel III, tweede lid Wet modernisering KOR). 

Voor u geldt dan niet de verplichte deelnametermijn van minimaal drie jaar. U kunt de OVOB op ieder gewenst moment opzeggen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’. De OVOB is dan niet meer van toepassing met ingang van de eerste dag van het kwartaal dat minimaal vier weken na de ontvangst van de opzegging begint. Vanaf dat moment bent u voor ten minste drie jaren BTW-plichtig. U bent dan BTW verschuldigd over de opgewekte stroom en u ontvangt kwartaalaangiften BTW. Bent u een natuurlijk persoon, dan kunt u bij uw inspecteur verzoeken om het toezenden van BTW jaaraangiften. Hiervoor gelden wel voorwaarden (zie www.belastingdienst.nl; in het zoekscherm kunt u invullen ‘jaaraangifte omzetbelasting’). De eerste BTW jaaraangifte ontvangt u pas voor het eerste volledige kalenderjaar na indiening van het verzoek. 

Een opzegging kan gewenst zijn in verband met nieuwe investeringen of met de start van andere ondernemersactiviteiten, zoals bij de aankoop en verhuur van een vakantiewoning waarvoor u de BTW wilt terugvragen (let op: u kunt dan wel te maken krijgen met het moeten betalen van BTW over eerder vrijgestelde omzet; zie 2.7.1.). 

Let op: (Automatische) toepassing van de OVOB leidt mogelijk tot een gedeeltelijke verplichte terugbetaling (herziening) van de destijds teruggevraagde BTW als uw uitgaven voor niet-geïntegreerde zonnepanelen in 2016 of later zijn gedaan en het in 2.2.1. genoemde bedrag overschrijdt. Voor geïntegreerde zonnepanelen is mogelijk terugbetaling aan de orde als de uitgaven in 2011 of later zijn gedaan (zie ook 2.2.1.). U dient de afmeldtermijn en de gevolgen daarvan dus goed in acht te nemen.

2.2.3. Geen keuze voor OVOB, dan wél periodiek aangiften
Als u bij aanmelding niet voor de OVOB kiest, ontvangt u voortaan kwartaalaangiften.

Goedkeuring
Ik keur goed dat het in 2.6. bedoelde jaarforfait ná het jaar van aanschaf wordt voldaan in de laatste BTW aangifte van ieder kalenderjaar. Bij toepassing van deze goedkeuring geldt dat u de andere BTW aangiften over dat kalenderjaar als zogenoemde nihilaangiften moet ondertekenen en indienen. Voor alle BTW aangiften gelden de gewone regels voor het indienen van BTW aangiften. Dit betekent dat ook de reguliere gevolgen gelden als een BTW aangifte niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist wordt ingevuld. Als u een particuliere zonnepaneelhouder bent mag u voor de verschuldigde BTW gebruik maken van het jaarforfait genoemd in 2.6. U kunt uw inspecteur dan verzoeken om in de toekomst BTW jaaraangiften toe te zenden. Deze ontvangt u pas met ingang van het kalenderjaar ná het jaar waarin u hierom heeft verzocht. 

2.3. Wat is voor particuliere zonnepaneelhouders de termijn voor het terugvragen van de BTW op de kosten van de eerste aanschaf?

Om in aanmerking te komen voor BTW-teruggaaf op de eerste aanschaf moet u als particuliere zonnepaneelhouder binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft, verzoeken om uitreiking van een aangifte. U doet dit door binnen deze termijn het formulier 'Opgaaf Zonnepaneelhouders' in te dienen bij de Belastingdienst (waarmee u zich ook aanmeldt als ondernemer en, indien gewenst, voor de OVOB; zie ook 2.1.). De inspecteur reikt u vervolgens een BTW aangifte uit voor het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen. In deze BTW aangifte dient behalve het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW ook de verschuldigde BTW te worden aangeven (zie vraag 2.6.). De inspecteur beslist op uw verzoek om teruggaaf bij een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken bezwaar maken. 

Als het verzoek om uitreiking van een BTW aangifte na de hiervoor genoemde termijn van zes maanden wordt ingediend, wordt het als een verzoek om ambtshalve teruggaaf in behandeling genomen. Ambtshalve teruggaaf is mogelijk tot vijf jaar na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Tegen de beslissing van de inspecteur op een verzoek om ambtshalve teruggaaf kunt u geen bezwaar maken. 

De termijn voor het terugvragen van de BTW staat los van de aanmeldtermijn voor de OVOB. Voor de OVOB geldt een aanmeldtermijn van minimaal vier weken voorafgaand aan het belastingtijdvak waarin de vrijstelling toepassing vindt. 

2.4. Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik als particuliere zonnepaneelhouder terug?
Dat hangt af van de situatie:

2.4.1. Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet-geïntegreerde zonnepanelen).
U hebt op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). U kunt dan het hele BTW-bedrag dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt (zie ook vraag 2.6.). Die BTW verlaagt het per saldo te ontvangen BTW-bedrag in het tijdvak van de aanschaf. 

2.4.2. Situatie B: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (geïntegreerde zonnepanelen).
U hebt op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). U mag dan slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U hebt in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik van uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning waartoe de dakbedekking behoort. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht (zie vraag 2.6.). 

2.5. Waarover ben ik BTW verschuldigd?

U moet BTW voldoen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Die vergoeding is bij toepassing van de salderingsregeling het bedrag dat wordt verrekend met de vergoeding die u aan uw energieleverancier betaalt voor de bij hem afgenomen stroom (zie ook 2.1.2.). Als u méér invoedt op het net dan dat u afneemt en u ontvangt hiervoor een vergoeding van de energiemaatschappij, dan behoort dit bedrag ook tot de vergoeding waarover u btw verschuldigd bent. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt bent u ook nog BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is de prijs (inclusief energiebelasting en ODE, maar exclusief BTW) die u zou moeten betalen als u deze stroom zou hebben ingekocht bij het energiebedrijf. 

Als u geïntegreerde zonnepanelen hebt moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen gebruik maken van de forfaitaire bedragen, zoals in 2.6. beschreven.

2.6. Ik ben een particuliere zonnepaneelhouder. Hoe bereken ik de (aftrek van en de te betalen) BTW in geval van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

2.6.1. Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet-geïntegreerde zonnepanelen).
In de BTW-aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen die aan u wordt uitgereikt nadat u zich hebt aangemeld bij de Belastingdienst, kunt u de voorbelasting in aftrek brengen en moet u de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom aangeven. Het saldobedrag van die BTW aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit niet altijd vast te stellen of uit te voeren. Om doelmatigheidsredenen kunt u het hierna genoemde forfait toepassen. In dat geval vermeldt u in uw aangifte als verschuldigde BTW het voor u van toepassing zijnde forfait. De forfaits verschillen naar gelang het opwekvermogen van uw zonnepanelen en mogen niet naar tijdsgelang worden toegepast. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf. 

Capaciteit in wattpiek per jaar Verschuldigde BTW in € volgens forfait
0 - 1000 20
1001 - 2000 40
2001 - 3000 60
3001 - 4000 80
4001 - 5000 100
5001 - 6000 120
6001 - 7000 140
7001 - 8000 160
8001 - 9000 180
9001 - 10000 200

Voorbeeld: 
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp. 

Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting: € 800,-
Terug te ontvangen BTW: € 740,-

Als het opwekvermogen hoger is dan 10.000 Wp kan geen gebruik worden gemaakt van het forfait. Voor dat geval zie 2.5. Het hiervoor genoemde forfait kan alleen worden toegepast door een particuliere zonnepaneelhouder.

2.6.2. Situatie B: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (geïntegreerde zonnepanelen).
Op uw BTW aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldobedrag van die BTW aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt (zie 2.6.1.) dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt (zie 2.6.1.) dat dit in de praktijk niet altijd is vast te stellen. Om doelmatigheidsredenen kunt u het hierna genoemde forfait toepassen. In dat geval vermeldt u in uw BTW aangifte als verschuldigde BTW het voor u van toepassing zijnde forfait. De forfaits verschillen naar gelang het opwekvermogen van uw zonnepanelen en mogen niet naar tijdsgelang worden toegepast. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf. 

Capaciteit in wattpiek per jaar Verschuldigde BTW in € volgens forfait
0 - 1000 5
1001 - 2000 10
2001 - 3000 20
3001 - 4000 30
4001 - 5000 40
5001 - 6000 50
6001 - 7000 60
7001 - 8000 70
8001 - 9000 80
9001 - 10000 90

Voor de aftrek van de BTW op de aanschaf is van belang dat deze zonnepanelen naast de functie van het opwekken van energie ook een functie van dakbedekking hebben. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel (2/3 x 50%) van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen. 

Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW bedrag van € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 deel van het BTW bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 20,-
1/3 deel van de voorbelasting: € 500,-
Terug te ontvangen BTW: € 480,- 

Als het opwekvermogen hoger is dan 10.000 Wp kan geen gebruik worden gemaakt van het forfait. Voor dat geval zie 2.5. Het hiervoor genoemde forfait kan alleen worden toegepast door een particuliere zonnepaneelhouder.

2.7. Ik ben een particuliere zonnepaneelhouder en heb al zonnepanelen maar wil zonnepanelen bijkopen. Kan ik de BTW hierop terugvragen? 
Twee situaties kunnen zich voordoen, waarvan de ene ziet op een eerste aanschaf in 2019 of eerder (zie 2.7.1.) en de andere op een eerste aanschaf in 2020 of een later jaar (zie 2.7.2.). 

2.7.1. Ik heb zonnepanelen aangeschaft in 2019 of eerder en ik wil in 2020 of een later jaar weer zonnepanelen (bij)kopen.
U bent automatisch omgezet naar de OVOB. Dit betekent toepassing van de vrijstelling zonder recht op aftrek. Omdat u automatisch bent omgezet naar de OVOB, bent u niet gehouden aan de minimale termijn van drie jaar en kunt u de OVOB op ieder moment opzeggen. Opzegging betekent wel dat u de eerstvolgende drie jaar vastzit aan BTW verplichtingen, waaronder periodieke BTW aangifte en voldoening van BTW over de opgewekte stroom. Deze gevolgen dient u derhalve goed af te wegen tegen het aftrekbelang van de nieuwe investering. 

Als u de BTW op de kosten van de zonnepanelen die u bijvoorbeeld in 2020 koopt in aftrek wilt brengen moet u de OVOB tijdig opzeggen, dat wil zeggen uiterlijk vier weken vóór het begin van het kwartaal waarin u de zonnepanelen aanschaft. Te late afmelding leidt ertoe dat u niet alle BTW op de kosten terug kunt krijgen. Afmelden moet u doen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’. Vervolgens wordt aan u een BTW aangifte uitgereikt. De BTW over de aanschaf en installatiekosten van de nieuwe zonnepanelen kunt u dan in aftrek brengen op deze BTW aangifte. Hierop moet u dan ook de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom vermelden, dus ingeval van een uitbreiding ook over de stroom die wordt geleverd met de eerder aangeschafte zonnepanelen. De Belastingdienst zal daarna periodiek BTW kwartaalaangiften aan u uitreiken. Voor het indienen van de aangiften gelden de gewone regels. Dit betekent dat ook de reguliere gevolgen gelden als een aangifte niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist wordt ingevuld. Voor de verschuldigde BTW kunt u de hiervóór in 2.6. vermelde forfaitaire jaarbedragen gebruiken.

Goedkeuring
De goedkeuring zoals opgenomen in 2.2.3. is van overeenkomstige toepassing. Als natuurlijke persoon kunt u per het eerstvolgende kalenderjaar de bevoegde inspecteur om een BTW jaaraangifte vragen. Als u heeft verzocht om het indienen van BTW jaaraangiften geeft u het forfait aan in iedere BTW jaaraangifte. Als u op enig moment ná de termijn van drie jaar de OVOB weer wilt toepassen moet u zich daarvoor tijdig aanmelden via het formulier ‘Melding omzetbelasting KOR’. 

2.7.2. Ik heb zonnepanelen aangeschaft in 2020 (of daarna) en ik wil in een later jaar weer zonnepanelen (bij)kopen.
Als u bij de aanschaf hebt gekozen voor toepassing van de OVOB, moet u de OVOB minimaal drie jaar toepassen, te rekenen vanaf het jaar volgend op het jaar van eerste aanschaf. Dat betekent dat u binnen die periode geen BTW kunt terugvragen. 

Na drie jaren kunt u de OVOB opzeggen. De opzegging kan pas ingaan per het eerstvolgende kalenderkwartaal dat minimaal vier weken na ontvangst van de opzegging start. Opzegging moet u doen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’, waarna de Belastingdienst u voor tenminste drie jaren BTW aangiften zal uitreiken. In deze aangiften kunt u de BTW terugvragen over investeringen in deze periode of eventuele herzienings-BTW met betrekking tot eerdere aankopen. In de periodieke BTW aangiften moet u de BTW over de opgewekte stroom aangeven, dus ingeval van een uitbreiding ook de stroom die wordt opgewekt met de eerder aangeschafte zonnepanelen. Ook in dit geval kunt u als natuurlijke persoon voor het tweede en derde jaar de bevoegde inspecteur om een BTW jaaraangifte vragen. Deze ontvangt u pas met ingang van het kalenderjaar ná indiening van het verzoek tot jaaraangifte. Voor het indienen van de BTW aangiften gelden de gewone regels. Dit betekent dat ook de reguliere gevolgen gelden als een BTW aangifte niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist wordt ingevuld. 

Als u particuliere zonnepaneelhouder bent kunt u voor de verschuldigde BTW de hiervóór in 2.6. vermelde forfaitaire jaarbedragen gebruiken.

Goedkeuring
De goedkeuring zoals opgenomen in 2.2.3. is van overeenkomstige toepassing. Als u heeft verzocht om het indienen van BTW jaaraangiften geeft u het forfait aan in iedere BTW jaaraangifte. Als u bij het einde van de termijn van drie jaar (of later) de OVOB weer wilt toepassen moet u daarvoor tijdig een verzoek indienen (uiterlijk vier weken vóór aanvang van het gewenste tijdvak). Dit doet u via het formulier ‘Melding omzetbelasting KOR’.

2.8. Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen? 
U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen. 

2.9. De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks)goederengemeenschap. Wie moet zich aanmelden als BTW ondernemer? 
In deze situatie zijn de eigenaren gezamenlijk ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden. 

2.10. Wat zijn de gevolgen wanneer ik andere activiteiten begin waarvoor ik BTW plichtig word naast de exploitatie van de zonnepanelen waarvoor ik de OVOB toepas? 
De OVOB geldt in beginsel voor alle BTW ondernemersactiviteiten van een natuurlijk of rechtspersoon. De andere activiteiten van eenzelfde natuurlijk of rechtspersoon delen dus in de OVOB-vrijstelling, tenzij de omzetdrempel van € 20.000 wordt overschreden. Vanaf dat moment is de OVOB niet langer van toepassing en bent u BTW verschuldigd in verband met de exploitatie van de zonnepanelen en de andere ondernemersactiviteiten. Een vrijwillige beëindiging van de OVOB is alleen mogelijk als u automatisch bent overgezet naar de nieuwe KOR/OVOB (zie 2.2.2.) of als u de OVOB minimaal 3 jaar hebt toegepast. In deze gevallen kunt u dit doen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’. Let wel op de opzegtermijn van minimaal 4 weken.

ZZP'er of eenmanszaak schaft zonnepanelen aan

U bent zzp'er of heeft een eenmanszaak
Als zzp'er of eenmanszaak vraagt u de BTW terug in de BTW-aangifte die u al doet. Het maakt daarbij niet uit of u de zonnepanelen gebruikt voor uw onderneming of alleen voor uw eigen woning.

Particulieren vragen BTW terug door een eenmanszaak te starten, maar die heeft u al. U kunt maar één eenmanszaak hebben. Daarom moet u de BTW van de zonnepanelen in de BTW-aangifte van uw bedrijf verweken.
Uw naam moet op 2 facturen staan
Voor de BTW teruggaaf moet uw naam op de factuur van de zonnepanelen staan, en op de factuur van uw energieleverancier. Als uw bedrijfsnaam op beide factureren op beide facturen staat, mag u die ook gebruiken als u ook met die bedrijfsnaam ingeschreven staat bij KVK.

De BTW van de stroom die u levert aan uw energieleverancier en van de stroom die u zelf gebruikt, draagt u af aan de Belastingdienst. Die BTW moet u zelf berekenen. Zolang u BTW-aangifte doet voor uw eenmanszaak, moet u dat ook doen voor de stroom die u levert en zelf gebruikt.

Zonnepanelen en vakantiewoning

Vaak wordt de vakantiewoning gekocht met het doel om deze te gaan verhuren. In dat geval bestaat er recht op BTW teruggave. Heeft u in de afgelopen jaren ook zonnepanelen op het dak van uw eigen woning laten plaatsen? Dan schuilt er mogelijk een addertje onder het gras!

Zonnepanelen en de OVOB
Is er bij de aanschaf van uw zonnepanelen BTW teruggevraagd, of heeft de leverancier van de zonnepanelen dit voor u gedaan? Dan is hier waarschijnlijk bij aangegeven dat u wilde meedoen aan de OVOB. Binnen deze regeling hoeft namelijk in de jaren daarna geen BTW meer afgedragen te worden over de levering van elektra en ook geen BTW-aangifte meer ingediend te worden. Dit kan dus zeker voordelig zijn. De keerzijde is dat binnen deze regeling ook geen BTW meer terug gevraagd kan worden voor nieuwe investeringen. Dus ook niet op de aankoop van een vakantiewoning. Dit geldt voor een periode van ten minste drie jaar – dit is de periode dat u ‘vastzit’ aan de OVOB.

BTW versoepeling OVOB
Door invoering van de OVOB per 1 januari 2020 zijn de BTW-regels voor eigenaren van zonnepanelen complexer geworden. Na een brief en een consultatie van Vereniging Eigen Huis heeft de staatssecretaris versoepelingen aangekondigd.

Vanaf 1 januari 2020 is het voor eigenaren van zonnepanelen, die stroom terug leveren aan hun energiemaatschappij, verplicht zich als BTW-ondernemer bij de Belastingdienst aan te melden. Na aanmelding krijgt de houder van zonnepanelen een BTW aangiftebiljet van de Belastingdienst. In deze BTW aangifte kan de eigenaar van de zonnepanelen zijn in rekening gebrachte BTW terugvragen. Wel moet hij een forfaitaire opbrengst van zijn zonnepanelen als omzet aangeven. Wenst de zonnepanelenhouder maar een keer BTW aangifte te doen? Dan moet hij op het aanmeldformulier de keuze voor de OVOB maken en uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar naar de Belastingdienst verzenden. Schaft iemand in de periode 3 december tot 1 januari zonnepanelen aan? Dan kan hij nooit tijdig een beroep op de Kleineondernemingsregeling doen en moet hij minimaal twee keer BTW aangiften doen.

Vervallen registratieplicht BTW
Staatssecretaris Vijlbrief heeft twee versoepelingen aangekondigd voor particuliere zonnepanelenhouders. De eerste versoepeling is het vervallen van de verplichting zich als ondernemer voor de BTW aan te melden. Deze versoepeling werkt terug tot 1 januari 2020. Deze versoepeling is gunstig voor de eigenaren die de teruggave BTW niet op vinden wegen tegen de administratieve lasten die door het ondernemerschap voor de BTW ontstaan. Ook voor kopers van huizen met zonnepanelen is dit gunstig. Deze kopers hebben geen recht op teruggave, maar moeten wel de BTW aangeven.

Voorkomen dubbele aangiften
De tweede versoepeling geldt voor zonnepaneelhouders die tussen 3 december en 1 januari panelen aanschaffen. Zij hoeven in het vervolg maar één keer BTW aangifte te doen. Het besluit van 16 december 2020 is nu aangepast. In de praktijk ontstond voor deze groep een fiscale ongelijkheid. Zij ontvingen namelijk pas in de laatste maand van het jaar de BTW-factuur. Waardoor het voor hen onmogelijk werd om zich vier weken van tevoren verplicht aan te melden voor de OVOB. Hierdoor ontvingen deze zonnepaneelhouders in het nieuwe kalenderjaar opnieuw een BTW-aangifte en moesten zij dus dubbel betalen.

Aankoop vakantiewoning? Plan uw investering goed!
Zit u op dit moment al in de kleineondernemersregeling en denkt u na over nieuwe investeringen? Houdt dan dus rekening met de gevolgen van de OVOB.  Een eventuele escape is dat u verplicht uit de OVOB wordt gehaald, maar dan moet uw jaaromzet wel eerst hoger zijn dan € 20.000. Deed u vóór 2020 al mee aan de kleine ondernemersregeling? Dan is er nog een omweg mogelijk, mits u dat ruim van te voren gaat plannen. Heeft u nog geen zonnepanelen maar wilt u deze wel gaan aanschaffen? Denk dan van te voren goed na over uw eventueel andere gewenste investeringen en plan verstandig!

Geen forfaitaire regeling voor afdracht BTW
Het hiervoor voor particulieren genoemde forfait voor zowel geïntegreerde zonnepanelen als niet-geïntegreerde zonnepanelen is niet van toepassing als in zonnepanelen wordt geïnvesteerd door bijvoorbeeld een eenmanszaak, VOF, maatschap of BV. De BTW moet dan worden berekend over de vergoeding die van de energiemaatschappij wordt ontvangen en over het privégebruik.

Voorbeeld: 
In een jaar wordt 2000 kilowattuur (kWh) door een VOF terug geleverd aan de energiemaatschappij. De vergoeding van de energiemaatschappij bedraagt 0,07 per kWh. Over deze vergoeding is € 29,40 BTW verschuldigd (2000 x € 0,07 x 21%). Met de zonnepanelen wordt verder 1000 kWh geproduceerd voor privé verbruik. Ook over deze stroom is BTW verschuldigd. Stel dat het bedrag voor ingekochte stroom € 0,19 per kWh bedraagt inclusief energiebelasting maar exclusief BTW, dan is over het privé gebruik € 39,90 BTW verschuldigd (1000 x € 0,19 x 21%).

Omzet naast exploitatie van de zonnepanelen telt mee voor de OVOB
De omzet die een BTW ondernemer naast de exploitatie van de zonnepanelen behaalt met de BTW belaste prestaties moet worden meegeteld voor de omzetgrens van € 20.000 voor toepassing van de OVOB. Anders dan bij de particulier kan dan voor de exploitatie van de zonnepanelen minder snel van de OVOB gebruik worden gemaakt. 

Lees verder voor het vervolg van dit artikel: BTW en zonnepanelen - update (deel 2)

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

BTW en zonnepanelen - update (deel 2)

5 okt 2021 Vervolg van BTW en zonnepanelen - update (deel 1)