Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden

Bij grensoverschrijdende leveringen mag een ondernemer het 0% BTW tarief toepassen. Dat geldt zowel bij leveringen aan een ander EU-land als voor export naar een land buiten de EU. Voor de BTW wordt de levering van goederen meestal belast in de EU lidstaat waar de goederen naar toe gaan (het bestemmingsland). Het 0% BTW tarief mag dan worden toegepast, maar wel onder strikte voorwaarden.
11 sep 2017 Laatst gewijzigd: 11 sep 2017 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Voorwaarden 0% BTW tarief intracommunautaire levering

Om bij een intracommunautaire levering (ICL) het 0% BTW te mogen toepassen moet zijn aangetoond dat:

 1. Sprake is van een levering van goederen;
 2. Deze goederen vanuit Nederland zijn vervoerd naar een ander EU land;
 3. Deze goederen in het EU land van bestemming onderworpen zijn aan de BTW heffing in het kader van een intracommunautaire verwerving. Van een intracommunautaire verwerving is alleen sprake als de goederen worden afgenomen door een ondernemer met een BTW-identificatienummer.

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, valt de intracommunautaire levering onder het 0% BTW tarief. Wanneer niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, is de levering met BTW belast in het land waar de ondernemer is gevestigd. Dat laatste is alleen al om praktische redenen zeer ongewenst.

Bewijslast ICL voor toepassing 0% tarief

De ondernemer die de goederen naar de andere EU lidstaat vervoert, moet aantonen dat die goederen zijn geleverd aan de ondernemer in de andere EU lidstaat en ook daadwerkelijk naar de andere EU lidstaat zijn vervoerd. Dat moet blijken uit boeken en bescheiden, hetgeen een breed begrip is. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Schriftelijke bestelling vanuit de EU lidstaat met de aanduiding dat de geleverde goederen in de andere EU lidstaat moeten worden afgeleverd;
 • Correspondentie met de afnemer waaruit blijkt dat de goederen in het buitenland moeten worden afgeleverd;
 • Ontvangstbevestiging van de afnemer in de andere EU lidstaat;
 • Factuur op naam van de afnemer uit de andere EU lidstaat;
 • Een betaling vanuit het buitenland;
 • Bescheiden die rechtstreeks betrekking hebben op de verzending of het vervoer zoals CMR-vrachtbrieven en een factuur van de vervoerder;
 • Verklaring van de transportonderneming

Bewijslast export voor toepassing 0% tarief

Net als bij een ICL moet een ondernemer ook bij een exportlevering door middel van zijn boeken en bescheiden aannemelijk kunnen maken dat de goederen daadwerkelijk naar het bestemmingsland zijn vervoerd. Bij een exportlevering is het van belang dat in de administratie ook douane-bescheiden zoals uitvoeraangiften of invoerdocumenten uit het land van bestemming in de administratie van de ondernemer zijn opgenomen. Vrachtbrieven en facturen van expediteurs die geen gegevens bevatten omtrent de uiteindelijke bestemmingsplaats van de goederen worden niet als bewijs van uitvoer geaccepteerd.

Buitenlandse afnemer haalt goederen zelf af

Wanneer een ondernemer buiten de EU zelf goederen afhaalt of laat afhalen en naar een niet EU-land vervoert, mag het 0% BTW tarief worden toegepast wanneer de leverancier kan aantonen dat zijn afnemer de goederen ook daadwerkelijk de EU hebben verlaten. Vaak is dit bewijs moeilijker te leveren. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld afgetekende facturen, kopie facturen douane, vervoersverklaringen of een confirmation of exit.

Bij een ICL kan de ondernemer de afnemer ook een vervoersverklaring laten ondertekenen. In een dergelijke verklaring verklaart de afnemer de goederen in het land van bestemming te hebben ontvangen. In een dergelijke verklaring moeten de volgende punten worden opgenomen:

 • Naam en adres ondernemer;
 • Naam en adres afnemer;
 • BTW-identificatienummer afnemer;
 • Kenteken vervoerder;
 • EU lidstaat van bestemming;
 • Plaats, datum en handtekening afnemer.

Naheffing en vergrijpboete bij onvoldoende bewijs van een ICL of export

Wanneer de ondernemer niet of onvoldoende aannemelijk kan maken dat een ICL of exportlevering is verricht, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met het normale BTW tarief opleggen, vergelijkbaar met het BTW tarief van binnenlandse leveringen. Deze claim kan vaak niet meer worden verhaald op de afnemer, aangezien de afnemer voor zijn verbintenis al heeft betaald. Daarnaast is het mogelijk dat de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt wegens het ten onrechte toepassen van het 0% BTW tarief.

Conclusie

Ondernemers lopen een groot risico op naheffingsaanslagen en vergrijpboeten wanneer niet aan de bewijslast bij ICL en exportleveringen wordt voldaan. Belangrijk is dus dat de boeken en bescheiden op orde zijn, zodat kan worden aangetoond dat de goederen het land hebben verlaten.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult