Fiscaalconsult Fiscaal Consult


Eerst willekeurige afschrijving en na 10 jaar opteren voor tonnageregime

Met name in de jaren 2010 en 2011 is gebruik gemaakt van de willekeurige afschrijving op zeeschepen. Op het zeeschip mag – op basis van deze faciliteit –  in 2 jaar worden afgeschreven tot de fiscale restwaarde.

Op zeeschepen die in Nederland worden gemanaged wordt fiscaal vaak de tonnageregeling toegepast. Dit betekent dat niet het reguliere regime van toepassing is, maar dat de fiscale winst wordt berekend op basis van de netto-tonnage van het schip. Dit regime kan echter alleen in het eerste jaar dat sprake is van kwalificerende winst uit zeescheepvaart worden aangevraagd of na vaste periodes van 10 jaar. De tonnageregeling en de willekeurige afschrijving kunnen niet tegelijkertijd worden toegepast (behoudens mogelijk een specifieke uitzondering in 2009). Dit betekent dat de tonnageregeling pas na 10 jaar kan worden toegepast.

Mismatch boekjaren en kalenderjaren in wetgeving

Het begrip jaar betekent  in de context van deze regeling voor vennootschappen echter boekjaar. In veel gevallen heeft de investeringsvennootschap extra boekjaren door de ontvoeging en voeging in fiscale eenheden. Op het eerste oog is dat gunstig: de 10 jaar zouden immers sneller voorbij zijn, zodat het tonnageregime eerder kan worden toegepast. Want hoewel de willekeurige afschrijving in het begin gunstig is, na de periode van 2 jaar is het schip nagenoeg geheel afgeschreven en wordt fiscaal sneller belastbare winst gemaakt.

De wetgeving steekt echter een stokje voor het versnellen van die periode van 10 jaar. In de wet staat dat de willekeurige afschrijving wordt teruggenomen indien binnen 10 kalenderjaren na de investering wordt overgegaan naar het tonnageregime.

Hierdoor kan echter de omgekeerde situatie ontstaan. Stel dat een investering in 2010 is gedaan. De wet stelt dan dat het tonnageregime niet mag worden toegepast vóór 2020. Door ontvoeging en voeging in fiscale eenheden, kan het zo zijn dat de 10 boekjaren echter al eind 2018 voorbij zijn. De tonnageregeling kan dan enkel ingaan vanaf 2019 of vanaf 2029. Om te voorkomen dat de willekeurige afschrijving wordt teruggenomen, zou dan pas in 2029 de tonnageregeling kunnen worden toegepast. Dit is naar onze mening nooit de bedoeling van de wetgever geweest.

Oplossing en actieplan

De eenvoudigste oplossing in deze gevallen is om te bezien of de boekjaren en kalenderjaren opnieuw ‘aangesloten’ kunnen worden. Als dat niet het geval is, zijn alternatieve oplossingen ook mogelijk. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie.

Voor willekeurige afschrijvingsstructuren raden wij aan om te checken in hoeverre de boekjaren aansluiten op de kalenderjaren. Mocht geen aansluiting met de 10 jaar gevonden kunnen worden, dan kunnen wij hiervoor een oplossing bieden.

Neemt u bij vragen vooral contact met mij op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon