Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Pricacybeleid

 

Pricacybeleid

Fiscaalconsult is zich bewust van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal zich inspannen om de daaruit voortvloeiende verplichtingen zo goed mogelijk na te leven.

Daarnaast worden ook de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet in acht genomen, met regels op het gebied van mailings, spam en cookies.

Wij verzamelen informatie om u op een veilige, probleemloze en efficiënte wijze diensten te kunnen aanbieden. Fiscaalconsult verzamelt en gebruikt gegevens die u over uzelf of uw bedrijf heeft verstrekt, of laat dit doen door externe serviceproviders, voor zover dit toegestaan of noodzakelijk is.

Fiscaalconsult zal niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen buiten Fiscaalconsult en haar gecontroleerde gelieerde partners, tenzij Fiscaalconsult hiertoe verplicht is volgens het toepasselijke recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens inzien, bekendmaken of bewaren, waaronder uw eigen inhoud, wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om:

  • te voldoen aan toepasselijk recht of medewerking te verlenen aan geldige juridische procedures van bevoegde autoriteiten, met inbegrip van overheids- of andere opsporingsinstanties;
  • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen tot oplichting van onze gebruikers te voorkomen;
  • de beveiliging van onze websites, producten en services in stand te houden, met inbegrip van het voorkomen of tegenhouden van een aanval op onze computersystemen of netwerken of dat van onze externe serviceproviders;
  • ter bescherming van onze rechten en eigendommen, met inbegrip van het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze websites of services.

Om de door u gevraagde diensten te kunnen verrichten, mag Fiscaalconsult in voorkomende gevallen, indien noodzakelijk, uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens delen met telecommunicatiebedrijven, banken, met ons samenwerkende serviceproviders en/of tussenpersonen. Fiscaalconsult zal alleen deze informatie aan derden verschaffen als zij passende organisatorische en technische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens te beschermen en als zij de relevante wetgeving naleven.

Fiscaalconsult treft passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de aan Fiscaalconsult verstrekte of door Fiscaalconsult verzamelde persoonlijke gegevens en verkeersgegevens, met inachtneming van de geldende verplichtingen en voornoemde uitzonderingen. Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel van Fiscaalconsult of haar gecontroleerde gelieerde partners, of serviceproviders voor wie toegang tot deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Fiscaalconsult mag geheel naar eigen goeddunken mogelijke spam blokkeren, de doorgifte ervan verhinderen of verdachte koppelingen of inhoud uit berichten verwijderen. 

Fiscaalconsult zal dit Privacybeleid af en toe bijwerken, mede naar aanleiding van wijzigingen in de dienstverlening. We raden u aan dit Privacybeleid geregeld opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Fiscaalconsult uw informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.

 

{{countbasket}}
.