Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Wijziging verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting per 1 januari 2022. Voorkom verliesverdamping nog dit jaar.

 

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de regels wat betreft de verrekening van verliezen voor de Vennootschapsbelasting gewijzigd. Verliezen zijn naar de toekomst toe onbeperkt verrekenbaar. De achterwaartse termijn van 1 jaar voor verliezen blijft gehandhaafd. Daarnaast geldt voor oude verliezen een overgangsregeling.

26 Jan 21
Laatst gewijzigd: 26 Jan 21
kennis
Specialist: Jorrit Klijs MSc

Hoe ziet de regeling wat betreft de verrekening van verrekenbare verliezen er nu precies uit?

Met ingang van 1 januari 2022 geldt voor verliesverrekening:

  • Is er geen sprake meer van een voorwaartse verrekeningstermijn van 6 jaar;
  • De achterwaartse verrekeningstermijn blijft 1 jaar;
  • Verliezen zijn voor 50% verrekenbaar voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 1 miljoen.

Hieruit kan dus worden opgemaakt dat met ingang van 1 januari 2022 verliezen onbeperkt naar de toekomst toe verrekenbaar zijn. Deze verruiming is meer in overeenstemming met het totaalwinstbeginsel, wat één van de belangrijkste beginselen is bij de belastingheffing van ondernemingen binnen de Nederlandse fiscale wetgeving. Daarnaast kan uit het bovenstaande worden geconcludeerd dat bij een belastbare winst tot € 1 miljoen de verliezen altijd volledig kunnen worden verrekend (wat betreft de vennootschapsbelasting). Voor de goede orde: de verliesverrekeningstermijnen binnen de inkomstenbelasting blijven gehandhaafd.

Volgens het overgangsrecht zijn de nieuwe verliesverrekeningsregels ook van toepassing op nog niet verrekende verliezen per 31 december 2021. Per 31 december 2020 zijn de verliezen uit 2011 verdampt. Per 31 december 2021 verdampen de verliezen uit 2012. De voorwaartse verrekeningstermijn van verliezen is immers tot en met 2021 nog 9 jaar. Dit betekent dat verliezen uit 2013 en verder voor onbeperkte tijd naar de toekomst toe verrekenbaar zijn, mits de belastbare winst niet meer bedraagt dan € 1 miljoen. Het is dus nog steeds van belang om ook in 2021 te voorkomen dat verliezen die beperkt in de tijd verrekenbaar zijn naar de toekomst toe niet te laten verdampen!

Hoe kan verliesverdamping worden voorkomen?

Verliesverdamping kan worden voorkomen door meer fiscale winst te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door het overdragen van een activum binnen een concern. Klassiek voorbeeld is dat een vennootschap een bedrijfspand bezit wat fiscaal een lage boekwaarde (stel € 100.000) per 1 januari 2021 heeft ten opzichte van de werkelijke waarde (stel € 200.000). Stel, er resteert een nog niet verrekenbaar verlies van € 50.000 uit 2012. Wanneer het bedrijfspand binnen het concern wordt overgedragen tegen de werkelijke waarde wordt hier een boekwinst gerealiseerd van € 100.000. Deze kan worden verrekend met het verrekenbare verlies van € 50.000. De vennootschap die het bedrijfspand heeft overgenomen kan af gaan schrijven op het bedrijfspand uitgaande van de werkelijke waarde van € 200.000.

Andere mogelijkheden om binnen een vennootschap meer fiscale winst te creëren:

  • Overdracht van bedrijfsmiddelen (hierbij kan ook worden gedacht aan overdracht van de onderneming, maar ook afzonderlijke bedrijfsmiddelen);
  • Stelselwijziging waardering voorraden;
  • Winstgevende activiteiten;
  • Laten vrijvallen van schulden die niet meer betaald worden of het laten vrijvallen van voorzieningen;
  • Herfinanciering van rentedragende leningen of omzetting in kapitaal.

Tot slot

Het kan mogelijk fiscaal interessant zijn om nog in 2021 een fiscale winst te creëren. Dit is mede afhankelijk van de situatie van uw vennootschap en onderneming. Heeft u cliënten waar de mogelijke verdamping van verliezen dreigt, dan kunt u met mij contact opnemen om te kijken naar mogelijke oplossingen.

Jorrit Klijs MSc

Klijs Advice

Klijs Advice

Jorrit Klijs MSc


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}
.