Fiscaalconsult Fiscaal Consult

BTW-belaste prestaties in de zorg

Claim op een juiste manier BTW-aftrek op de inkopen!

 

Alleen voor individuele zorg kan BTW-vrijstelling gelden

Voor de verrichting van medische diensten geldt een BTW-vrijstelling. De BTW-vrijstelling is van toepassing op diensten die zien op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Het voornaamste doel moet daarbij zijn de bescherming, instandhouding of het herstel van de gezondheid van de mens. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan dan is er BTW verschuldigd over de in verband hiermee behaalde omzet.

Neem bijvoorbeeld de psycholoog die groepstherapie geeft. Die kan daarop de medische vrijstelling niet toepassen omdat er geen gezondheidskundige diensten aan de individuele mens worden verricht.

De BTW-vrijstelling voor BIG – geregistreerde medici

In ieder geval kunnen BIG-geregistreerde medici die handelingen verrichten zoals deze in de Wet BIG staan omschreven voor die handelingen de BTW-vrijstelling toepassen. Maar ook niet-BIG-geregistreerden kunnen op basis van een Besluit van de Staatssecretaris onder voorwaarden de BTW-vrijstelling voor medische diensten toepassen.

Voorwaarden Besluit voor toepassing BTW-vrijstelling medische diensten

Ten eerste moet het te allen tijde gaan om diensten die zien op de ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’. In het Besluit is gesteld dat alle gezondheidskundige diensten van BIG-geregistreerde medici onder toepassing van de BTW-vrijstelling voor medische diensten vallen. Hierdoor is de BTW-vrijstelling ook toepasbaar op de niet-reguliere medische diensten en de alternatieve medische dienstverlening van BIG-geregistreerde artsen. Daarnaast blijkt uit het Besluit dat ook de niet-Wet BIG-beroepsbeoefenaar de medische BTW-vrijstelling kan toepassen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de verrichte dienst een gezondheidskundige dienst is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar geleverde gezondheidskundige dienst.

BTW-belaste prestaties

Medici die niet aan de voorwaarden voldoen, zijn BTW verschuldigd over de geleverde prestaties. Denk bijvoorbeeld aan een psycholoog die groepstherapie geeft. Omdat deze dienst niet aan een individuele persoon wordt verricht, is er BTW verschuldigd. Dit betekent dat de met betrekking tot de dienst aan de psycholoog in rekening gebrachte BTW in aftrek mag worden gebracht. Als de psycholoog daarnaast ook therapie verricht aan individuele personen, dan is daar de BTW-vrijstelling op van toepassing. Dit leidt ertoe dat er zowel BTW-belaste als BTW-vrijgestelde prestaties worden verricht.

Recht op aftrek BTW

zowel BTW-belaste als BTW-vrijgestelde prestaties worden verricht dan geldt dat de BTW op inkopen die direct toerekenbaar is aan de BTW-belaste prestaties in aftrek is te brengen en de BTW op inkopen die direct toerekenbaar is aan BTW-vrijgestelde prestaties niet in aftrek is te brengen. Als er inkopen worden gedaan die zowel ten bate komen van de BTW-vrijgestelde als de BTW-belaste prestaties, dan is de BTW in aftrek te brengen naar rato van de omzetverhouding.

Conclusie

Onder bovengenoemde voorwaarden mag de medische BTW-vrijstelling worden toegepast. Medici kunnen zowel BTW-belaste als BTW-vrijgestelde prestaties verrichten. Dit heeft gevolgen voor het recht op aftrek van BTW. Het is van belang dat uit de administratie blijkt welke inkopen betrekking hebben op de BTW-vrijgestelde en BTW-belaste prestaties, zodat de BTW op een juiste manier in aftrek wordt gebracht.

 

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}