Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Omzetting pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting

 

Meld de omzetting in de oudedagsverplichting tijdig aan de Belastingdienst!

Eén van de mogelijkheden die de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer biedt, is de omzetting in een oudedagsverplchting. Kiezen de DGA en zijn/haar (ex-)partner voor deze mogelijkheid dan zet de DGA zijn/haar pensioenaanspraken of ingegaan pensioen ná het belastingvrij afstempelen in één van de kalenderjaren 2017 (vanaf 1 april), 2018 of 2019 in zijn geheel en tegen de fiscale waarde per de omzettingsdatum om in aanspraken of een terstond ingaande uitkering ingevolge een oudedagsverplichting. De omzetting moet binnen één maand na de omzetting worden gemeld via het te downloaden informatieformulier. De (ex-)partner moet ten bewijze van zijn/haar schriftelijke instemming dit informatieformulier mede-ondertekenen.

Afkoopmogelijkheid oudedagsverplichting

Ook ná omzetting kan de DGA tot en met het kalenderjaar 2019 de aanspraken of de reeds ingegane uitkering ingevolge de oudedagsverplichting gefaciliteerd in zijn geheel afkopen. De afkoopsom wordt dan op eenzelfde manier in de belastingheffing betrokken als een afkoopsom pensioenaanspraken, derhalve met toepassing van de voor dat kalenderjaar geldende korting en zonder revisierente.

Oprenting oudedagsverplichting een aankoop lijfrente bij verzekeraar

De oudedagsverplichting wordt vanaf de datum van omzetting jaarlijks opgerent tot de DGA de AOW-leeftijd bereikt. Oprenting vindt feitelijk plaats met het rekenkundig gemiddelde U-rendement van het voorafgaande kalenderjaar. Vervolgens kan de DGA het bedrag van de oudedagsverplichting binnen twee maanden ná het bereiken van de AOW-leeftijd aanwenden voor de aankoop bij een verzekeringsmaatschappij van een direct ingaande levenslange of tijdelijke oudedagslijfrente.

Alternatieve afstortmogelijkheid

Alternatief is afstorten naar een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht (banksparen), waarna het saldo op annuïtaire basis in 20 jaar wordt uitgekeerd. Het aankopen van een uitgestelde lijfrente of het afstorten naar een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht mag overigens ook te allen tijde vóórdat de DGA de AOW-leeftijd bereikt. In dit laatste geval wordt de tot dat moment opgerente oudedagsverplichting afgestort.

Verplichting tot uitkering lijfrenten door de BV

Doet de DGA niets, dan is de DGA verplicht de oudedagsverplichting via de BV af te wikkelen en wordt het op het daadwerkelijke moment van ingang van de uitkeringen aanwezige bedrag van de oudedagsverplichting in 20 jaar uitgekeerd.

Indien het pensioen van de DGA reeds op 1 april 2017 is ingegaan, wordt de uitkeringsperiode ingekort met het aantal jaren dat de DGA al AOW ontvangt.    

De DGA kan desgewenst tot vijf jaar vóór de AOW-leeftijd tot uitkering overgaan, waarbij de uitkeringstermijn dienovereenkomstig wordt verlengd.

drs. Jurgen  Holtermans cpc


drs. Jurgen Holtermans cpc


{{countbasket}}