Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Scheepvaartondernemingen met tonnageregeling ondervinden fiscaal nadeel i.v.m. spoedmaatregelen fiscale eenheid

Inventariseer de situatie en neem nu maatregelen om fiscaal nadeel te beperken

 

Spoedmaatregelen fiscale eenheid met terugwerkende kracht

De regels met betrekking tot de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting worden met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 aangepast. Deze aanpassing acht de staatssecretaris van Financiën noodzakelijk om negatieve gevolgen van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie te voorkomen. Hoewel het nog wachten is op het wetsvoorstel, staat in de aankondiging al genoemd dat de renteaftrekbeperking bij winstdrainage (art. 10a VPB) en deelnemingsrente (art. 13L VPB), de verliesverrekening bij gewijzigd aandelenbelang (art. 20a VPB), de afdrachtvermindering voor dooruitdelingen (art. 11 DivBel) en de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 9-17 VPB) worden aangepast. Deze artikelen moeten waarschijnlijk worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid bestaat.

Impact voor scheepvaartondernemingen met tonnageregeling

Naar wij nu inschatten, heeft vooral de aanpassing van de deelnemingsvrijstelling ingrijpende gevolgen voor scheepvaartondernemingen/rederijen die de tonnageregeling toepassen. In veel gevallen maken scheepvaartondernemingen gebruik van de fiscale eenheid en hebben verschillende vennootschappen binnen de fiscale eenheid verschillende functies. Wij zien vaak vennootschappen binnen deze groepen die alleen het eigendom van een schip hebben en dit schip in feite intern doorverhuren (‘Schip-BV”) . Andere entiteiten binnen de fiscale eenheid verzorgen dan bijvoorbeeld de crew en het commercieel en technisch management en sluiten de bevrachtingscontracten met derde partijen. (Ook wordt bedrijfsvastgoed in eigendom vaak in een aparte entiteit ondergebracht (‘Vastgoed-BV’).

In deze structuren is de kans groot dat al vanaf 25 oktober 2017 belasting verschuldigd is t.a.v. het aandelenbelang in deze Schip-BV’s en Vastgoed-BV’s. Door de specifieke wisselwerking tussen het tonnageregime, de fiscale eenheid en de spoedmaatregelen is onze huidige analyse dat een nadelig fiscaal effect ontstaat. Wij pleiten dan ook voor een specifieke uitzondering in de wetgeving voor deze gevallen, maar het is afwachten wat het wetsvoorstel brengt.

Inventariseer uw situatie

Wij raden dan ook ten zeerste aan om uw situatie nu te laten inventariseren. In hoeverre zullen de spoedmaatregelen tot een verhoogde belastingdruk bij uw scheepvaartonderneming leiden? In bepaalde gevallen is het mogelijk om dit snel te repareren, zodat het fiscale nadeel beperkt blijft. In andere gevallen zijn al voorbereidingen te treffen om bij ongunstige wetgeving zo snel mogelijk de gewenste aanpassingen te kunnen doen.

Uiteraard zijn wij graag bereid om uw situatie ook te beoordelen. Neem dan eerst vrijblijvend contact met ons op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}