Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Vrijmarkt Koningsdag: moet u BTW afdragen?

Wanneer bent u BTW-ondernemer en is dan een beroep op de KOR mogelijk?

 

Bent u BTW-ondernemer voor deelname vrijmarkt?

Een BTW-ondernemer is een persoon die zelfstandig arbeid en kapitaal inzet waarmee duurzaam aan het economisch verkeer wordt deelgenomen. Voor de BTW is het niet relevant of er met de verrichte activiteiten wordt gestreefd winst te behalen. Deelnemers aan de vrijmarkt verkopen persoonlijk (arbeid) tweedehands spullen (kapitaal) aan hun afnemers. Daarmee nemen ze deel aan het economisch verkeer. De vrijmarkt op Koningsdag vindt maar éénmaal per jaar plaats en duurt slechts enkele uren. De activiteiten zijn daarom niet voldoende duurzaam en de Belastingdienst zal deze verkopers niet als BTW-ondernemer zien. Er hoeft geen BTW te worden afgedragen en geen BTW-aangifte te worden gedaan.

Overige activiteiten 

Anders is het wanneer regelmatig goederen worden ingekocht en verkocht via bijvoorbeeld marktplaats. Hierdoor wordt de particulier wel ondernemer voor de BTW. Dit geldt ook voor eigenaren van zonnepanelen en particulieren die hun huis of een deel van hun huis via Air BNB verhuren.

Kleine ondernemersregeling

Wanneer de particulier ondernemer is voor de BTW, kunnen deze ondernemers een beroep doen op de kleine ondernemersregeling (KOR). Deze regeling geldt alleen voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of B.V. Als het te betalen BTW-bedrag in een jaar minder bedraagt dan € 1.345, hoeft dit bedrag niet te worden afgedragen en kan ontheffing van administratieve verplichtingen worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt op verzoek verleend. De BTW-ondernemer moet daarvoor op basis van een inschatting aannemelijk maken dat het te betalen BTW-bedrag in toekomst minder bedraagt dan € 1.345. Bij een per saldo af te dragen BTW tussen de € 1.345 en € 1.883 hoeft de BTW door toepassing van de KOR gedeeltelijk niet te worden afgedragen.

Toekomst kleine ondernemersregeling

Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2020 de huidige kleineondernemingsregeling (KOR) te moderniseren door de introductie van een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van BTW. De facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling moet de heffing van BTW bij ondernemers met een geringe omzet een stuk eenvoudiger maken. Handmatige (her)berekeningen, die noodzakelijk zijn voor toepassing van de degressieve vermindering in de KOR, vervallen dan. De kern van de regeling is dat een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de KOR toe te passen, geen BTW in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat de BTW die andere ondernemers in rekening brengen niet in aftrek kan worden gebracht. Ondernemers die voor de KOR kiezen, zijn dan als hoofdregel ontheven van het doen van BTW-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen.

De omzetgrens is nog niet bekend gemaakt, maar moet eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Momenteel is de gemiddelde omzetgrens in de EU € 26.000. De limiet zal periodiek worden beoordeeld en eventueel herijkt.  Klik hier voor meer informatie. Volgens een bijlage bij de Miljoenennota 2018 was oorspronkelijk de bedoeling de KOR per 1 januari 2019 te wijzigen en werd een omzetdrempel van € 17.500 genoemd.

Conclusie

Na Koningsdag of andere (vrij)markten is het goed even stil te staan bij eventuele BTW-gevolgen door deelname daaraan. Deelnemers aan de vrijmarkt verkopen tweedehands spullen aan hun afnemers. Daarmee nemen ze deel aan het economisch verkeer. De vrijmarkt op Koningsdag vindt maar éénmaal per jaar plaats en duurt slechts enkele uren. De activiteiten zijn daarom niet voldoende duurzaam en de Belastingdienst zal deze verkopers niet als BTW-ondernemer zien. Er hoeft geen BTW te worden afgedragen en geen BTW-aangifte te worden gedaan. Anders is het wanneer regelmatig goederen worden ingekocht en verkocht via bijvoorbeeld marktplaats en/of andere (vrij)markten. Hierdoor wordt de particulier ondernemer voor de BTW. Dit geldt ook voor eigenaren van zonnepanelen en particulieren die hun huis of een deel van hun huis via Air BNB verhuren.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}