Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Remigratie leidt meestal niet tot step-up voor aanmerkelijkbelangaandelen

Onderneem tijdig actie ter voorkoming van fiscaal nadeel in box 2!

 

Aanmerkelijk belang wetgeving bij remigratie

Bij immigratie van een aanmerkelijkbelanghouder (over het algemeen: degene met meer dan 5% aandelen in een vennootschap) wordt in beginsel een step-up verleend naar de werkelijke waarde van de aandelen op het moment van immigratie. Uitzondering op die regel bestaat wanneer de belastingplichtige eerder in Nederland heeft gewoond of wanneer het een in Nederland gevestigde vennootschap betreft. In dat geval krijgt de belastingplichtige slechts een step-up voor zover (i) in het buitenlands een redelijke heffing is betaald of (ii) de belastingplichtige voor de immigratie niet belastingplichtig was ten aanzien van het aanmerkelijk belang.

Casus procedure Hoge Raad

De belastingplichtige die remigreert uit België verzocht in 2013 de Belastingdienst om de verkrijgingsprijs van zijn pakket aandelen vast te stellen op de waarde in het economisch verkeer per remigratiedatum (in 2003), dus met inachtneming van een step-up. Belastingplichtige stelt dat een step-up aan hem moet worden verleend, vanwege het feit dat tijdens zijn verblijf in België hij slechts buitenlands belastingplichtig was in Nederland. De belastingplichtige stelt daarbij dat hij gedurende de periode dat hij in België woonde niet belastingplichtig was in Nederland voor de aandelen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur terecht de lagere historische kostprijs heeft aangehouden als verkrijgingsprijs. Volgens de Hoge Raad hoeft de inspecteur geen step-up te verlenen. De belastingplichtige was in de periode dat hij in België woonachtig was buitenlands belastingplichtig in Nederland. Uit de wetsgeschiedenis en doel en strekking van de regeling volgt dan dat de verkrijgingsprijs niet wordt vermeerderd. Dat Nederland niet had kunnen heffen bij vervreemding van de aandelen in de periode dat hij in België woonde (op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en België), is volgens de Hoge Raad niet relevant. Het feit dat Nederland daardoor eigenlijk het heffingsrecht over de waardeaangroei in België naar zich toetrekt, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het belastingverdrag.

Gevolgen voor de praktijk: onderneem tijdig actie!

Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dat er alleen een step-up hoeft te worden verleend indien de remigrant voorafgaand aan de remigratie niet buitenlands belastingplichtig was in Nederland.

Bij emigratie, immigratie en remigratie is van belang om goed te (laten) bekijken wat de fiscale gevolgen zijn en of een fiscaal gunstiger alternatief voorhanden is. Elke situatie zal hierbij uniek zijn, omdat er tal van factoren een rol spelen. In verschillende gevallen is het mogelijk om voor te sorteren op emigratie/remigratie en daardoor de Nederlandse fiscale gevolgen gunstiger te maken. Zo kan een lage step-up als verkrijgingsprijs soms worden voorkomen door tijdig voor remigratie de aandelen over te dragen aan een ‘eigen’ rechtspersoon.

Tot slot

Wij zijn u graag behulpzaam bij het maken van een inschatting van de gevolgen van een emigratie, immigratie of remigratie.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}