Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Terugvragen buitenlandse BTW voor 1 oktober 2018

 

Teruggaafverzoek buitenlandse BTW

Via de internetsite ‘Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen’, kan de Nederlandse ondernemer de door hem in andere EU-lidstaten betaalde BTW terugvragen. Klik hier voor de link naar het teruggaafverzoek. De Nederlandse Belastingdienst stuurt het door de Nederlandse ondernemer ingediende teruggaafverzoek door aan het EU-land waarvan de BTW teruggevraagd wordt. Om een teruggaafverzoek in te kunnen dienen heeft de Nederlandse ondernemer inlogcodes nodig. Deze inlogcodes verschillen van de inlogcodes die gebruikt voor het doen van de reguliere Nederlandse BTW-aangifte. De inlogcodes die de ondernemer gebruikt voor het teruggaafverzoek van buitenlandse BTW, worden aangevraagd via het formulier ‘Aanvraag inloggegevens teruggaaf BTW uit andere EU-landen’. Het formulier is via deze link te bereiken.

Indienen teruggaafverzoek buitenlandse BTW vóór 1 oktober

Let op dat teruggaafverzoeken van in andere EU-landen betaalde BTW altijd moeten worden ingediend voor 1 oktober van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop het teruggaafverzoek betrekking heeft. De in 2017 in andere EU-landen door de ondernemer betaalde BTW moet daarom vóór 1 oktober 2018 teruggevraagd zijn via het programma van de Nederlandse Belastingdienst. Als de ondernemer nog niet over inlogcodes voor het doen van een teruggaafverzoek beschikt, is het van belang dat de inlogcodes zo snel mogelijk worden aangevraagd, zodat de deadline van 1 oktober gehaald kan worden.

Voorwaarden teruggaafverzoek buitenlandse BTW

Het teruggaafverzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is van belang dat de Nederlandse ondernemer aan al de gestelde voorwaarden voldoet om succesvol de BTW die in andere EU-landen is betaald, terug te kunnen vragen.

Onderneming in Nederland gevestigd
Van belang is dat sprake is van een BTW-ondernemer en dat de ondernemer die het teruggaafverzoek bij de Nederlandse Belastingdienst indient in Nederland is gevestigd. In het buitenland gevestigde ondernemers kunnen niet via de Nederlandse Belastingdienst een teruggaafverzoek doen.

Geen BTW-aangifte in het EU-land waarvan BTW terug wordt gevraagd
De ondernemer die via de Nederlandse Belastingdienst BTW terugvraagt die hij in een ander EU-land betaald heeft moet niet in het betreffende EU-land periodiek BTW-aangiften indienen. Wanneer de ondernemer namelijk wel periodiek BTW-aangifte doet in het andere EU-land, dan moet de in dat EU-land betaalde BTW via de reguliere BTW-aangiften van het EU-land terug worden gevraagd. De BTW is dan als voorbelasting door de ondernemer in aftrek te brengen.

Gebruik inkopen voor BTW-belaste prestaties
De ondernemer die de in het andere EU-land betaalde BTW terugvraagt, moet de inkopen gebruiken voor de BTW-belaste activiteiten van de onderneming. Een ondernemer die alleen maar BTW-vrijgestelde prestaties verricht kan de BTW die hij in andere EU-landen betaald heeft niet terugvragen. Ook ondernemers die ontheffing van administratieve verplichtingen hebben kunnen geen teruggaafverzoek van in andere EU-landen betaalde BTW bij de Nederlandse Belastingdienst indienen. Van belang is dat de factuur aan de factuurvereisten voldoet.

Drempelbedragen

Bij het indienen van een teruggaafverzoek van in andere EU-landen betaalde BTW gelden drempelbedragen. Een ondernemer kan een teruggaafverzoek over een kalenderjaar pas doen als het gaat om een terug te vragen BTW-bedrag van ten minste € 50. Een ondernemer kan een verzoek om teruggaaf doen over een periode van ten minste drie maanden als het BTW bedrag dat terug wordt gevraagd minimaal €

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}