Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Investeren in grond voor aanleg van zonneparken

Let op de BTW-gevolgen

 

Koop grond voor aanleg zonnepanelen

Bouwterrein

De levering van een perceel grond waarop zonnepanelen zullen worden geplaatst kan voor de BTW als levering van een bouwterrein kwalificeren. In dat geval is 21% BTW verschuldigd over de levering van de grond. Er is sprake van een bouwterrein als het gaat om ‘onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meerdere gebouwen’. Van een voornemen om de grond te bebouwen is bijvoorbeeld sprake als een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de aanleg van de zonneparken. In dat geval is 21% BTW verschuldigd. De aanleg van leidingen voor elektra is namelijk ‘bebouwing’ in de zin van de BTW. Als er sprake is van een bouwterrein is van rechtswege 21% BTW verschuldigd. In dat geval is er een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Aftrek voorbelasting exploitant

Omdat de exploitatie van zonnepanelen, waarbij energie geleverd wordt aan het net, kwalificeert als een BTW-belaste activiteit, is de exploitant BTW-ondernemer. Dit heeft tot gevolg dat de aan hem in rekening gebrachte BTW in aftrek kan worden gebracht. Dat de exploitant bij aanschaf van de grond waarop de zonnepanelen worden aangelegd BTW in rekening gebracht krijgt, leidt niet tot BTW-druk omdat hij de BTW in aftrek kan brengen.

Optie op grond voor aanleg zonnepanelen

Ondernemers met veel grond, vaak agrariërs, kunnen een optieovereenkomst laten opstellen voor de grond. Zij houden de grond dan zelf in eigendom en een investeerder zal op de grond zonnepanelen exploiteren.  Aan projectontwikkelaars of exploitanten van zonnepanelen wordt in een optieovereenkomst een optie verleend om zonnepanelen op de grond te vestigen. De betaling van de retributie van de grond is vrijgesteld van BTW, tenzij geopteerd wordt voor BTW-belaste verhuur. Opteren voor BTW-belaste verhuur is voordelig voor de grondeigenaar, omdat hij in dat geval BTW op gemaakte kosten in aftrek kan brengen. Let op dat in de huurovereenkomst wordt geopteerd voor BTW-belaste verhuur en dat de huurder verklaart voor 90% of meer BTW-belaste activiteiten te verrichten. Vermeld ook het boekjaar van de huurder.

Aandachtspunten:

  • Beperk de duur van de optie. Spreek bijvoorbeeld een optie van twee jaar af en geen optie voor onbepaalde tijd. Gedurende de looptijd van de optie kan de grond namelijk geen andere bestemming krijgen;
  • Neem in de optie op dat in bepaalde gevallen de optie kan worden beëindigd, zodat de ondernemer bijvoorbeeld bij fiscale tegenvallers door gewijzigde wetgeving niet aan de optie vastzit;
  • Voor de zonnepanelen, die immers van een andere eigenaar zijn dan de eigenaar van de grond, wordt een opstalrecht gevestigd. Zorg dat de grondeigenaar deze opstalakte tijdig inziet door deze, voordat akkoord wordt gegaan, op te vragen;
  • Spreek in de optieovereenkomst een vergoeding af. Over de vergoeding voor een optie is BTW verschuldigd.

Conclusie

Let bij de exploitatie van zonneparken of bij het verlenen van een optie op een zonnepark op de BTW-gevolgen, en leg de gemaakte afspraken vast.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}