Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Verruiming werkkostenregeling in 2020 verwacht!

Profiteer van lastenverlichting MKB door uitstel personeelsfeest of fietsvergoeding

 

Hoe is de werkkostenregeling in 2019 geregeld?

De werkkostenregeling geeft de werkgever de mogelijkheid om 1,2% van de totale fiscale loonsom, in beginsel uit tegenwoordige dienstbetrekking, te besteden aan belastingvrije vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (gemakshalve hierna aangeduid met vergoedingen). Dit wordt ook wel de forfaitaire ruimte genoemd. De waarde van de vergoedingen is de factuurprijs of de waarde in het economische verkeer inclusief btw. De Wet LB 1964 wijst daarnaast vergoedingen aan die zijn vrijgesteld, de gerichte vrijstellingen. Deze vergoedingen nemen geen plaats in van de forfaitaire ruimte. Dit laatste geldt ook voor de nihilwaarderingen. Daarbij zijn er enkele vergoedingen aangewezen, waarvoor een normwaardering geldt. Overschrijding van de forfaitaire ruimte heeft tot gevolg dat de werkgever 80% eindheffing verschuldigd is.

Knelpunten in evaluatie werkkostenregeling

Uit de evaluatie van de werkkostenregeling van 23 maart 2018, kwam onder meer naar voren dat de overschrijding van de forfaitaire ruimte met name te wijten is aan de kosten voor personeelsevenementen buiten de werkplek. Met name kleine werkgevers zijn genoodzaakt personeelsevenementen buiten het bedrijf te houden. Overleg tussen het kabinet en het bedrijfsleven, voortkomend uit de evaluatie, heeft duidelijk gemaakt dat er twee prangende knelpunten bij het MKB bestaan met betrekking tot de werkkostenregeling. Dit zijn de beperkte forfaitaire ruimte bij voornamelijk werkgevers met een lage fiscale loonsom en/of veel parttimers en de kosten voor de verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG), die niet gericht zijn vrijgesteld.

Verruiming van de werkkostenregeling in 2020 voor MKB

Om werkgevers, met name in het MKB, tegemoet te komen stelt het kabinet twee maatregelen voor, die op 1 januari 2020 van toepassing moeten zijn. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de forfaitaire ruimte, namelijk 1,7% tot een fiscale loonsom van € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Het effect van deze verruiming zal voor kleine werkgevers relatief het grootst zijn. Daarnaast stelt het kabinet voor om van de vergoeding voor een VOG een gerichte vrijstelling te maken. Dit betekent dat de vergoeding voor een VOG geen plaats meer inneemt van de forfaitaire ruimte. Beide maatregelen hebben tot doel de eventuele overschrijding van de forfaitaire ruimte te verkleinen.

Is de verruiming per 1 januari 2020 zeker?

De uitvoerbaarheid van de verruiming van de werkkostenregeling per 1 januari 2020 is nog niet zeker. Ook moeten softwareleveranciers van salarisverwerkingsprogramma’s nog uitsluitsel geven of zij de verruiming tijdig kunnen inpassen. Uiterlijk bij het indienen van het wetsvoorstel, verwacht wordt Prinsjesdag 2019, wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.

Fiscaal voordeel bij uitstel vergoedingen tot 2020?

Met betrekking tot de vergoedingen voor de VOG levert de verruiming pas bij inwerkingtreding (eventueel) een lastenverlichting op. De aanvraag van een VOG kan immers over het algemeen niet uitgesteld worden. Ten aanzien van de verhoging van de forfaitaire ruimte kan met name de MKB-werkgever overwegen bepaalde vergoedingen uit te stellen tot 2020 indien de forfaitaire ruimte door de kosten dreigt te worden overschreden. Te denken valt aan het geven van een personeelsfeest buiten de werkplek of de vergoeding van een fiets en dergelijke.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over andere punten met betrekking tot de werkkostenregeling, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Jacqueline Nietveld

Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting

Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting

mr. Jacqueline Nietveld


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT