Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De wijze waarop de WOZ-waarde wordt bepaald is niet altijd duidelijk voor degene die de WOZ-waarde ontvangt. Die duidelijkheid is wel van belang omdat de WOZ-waarde van belang is voor de heffing van belastingen. Duidelijkheid over de waardebepaling kan wel worden verkregen, onder meer door het, gelijktijdig met het indienen van een bezwaar, opvragen van het taxatieverslag én het opvragen van ‘de op de zaak betrekking hebbende stukken’.
8 jan 2020 Laatst gewijzigd: 15 feb 2020 Kennis mr. Sjoerd Bosma

Hoe wordt de WOZ-waarde van woningen bepaald?

Bij de waardering van woningen wordt veelal gesproken over een ‘black-box’. Dat komt omdat de WOZ-waarde van woningen modelmatig wordt bepaald. Modelmatige waardebepaling houdt in dat de waarde in een geautomatiseerd systeem tot stand komt. De uiteindelijke WOZ-waarde is dan afhankelijk van:

  1. de gegevens die in het geautomatiseerd systeem worden ingevoerd en van
  2. de software die met gebruikmaking van de ingevoerde gegevens een waarde bepaalt.

Het ‘black-box’-gevoel is begrijpelijk. 

U kunt een taxatieverslag van de WOZ-waarde opvragen, maar dat verslag bevat slechts enkele van de ingevoerde gegevens. Het taxatieverslag zegt nog niets over alle overige gebruikte gegevens die in het systeem zijn ingevoerd, noch over de software. 

De Hoge Raad oordeelde op 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672, dat een gemeente verplicht is om inzage te geven in alle relevante gegevens én in de keuzes en aannames die aan de geautomatiseerde waardebepaling ten grondslag liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grondstaffels. De grondstaffels bevatten de gehanteerde grondprijzen waarbij rekening is gehouden met de grootte en de ligging van het perceel. Bij een groot grondperceel kan ook de bestemming van belang zijn. Ook dient duidelijk te worden op welke wijze bij de waardebepaling rekening is gehouden met verschillen tussen woningen, zoals verschillen in ligging, kwaliteit, onderhoud, aanwezige voorzieningen etc.

De gemeente dient al deze informatie te verstrekken en op basis daarvan kan worden beoordeeld of de vastgestelde WOZ-waarde op de juiste wijze en naar de juiste waarde is bepaald. Op basis hiervan kan een ingediend bezwaar tegen de WOZ-waarde worden gemotiveerd of – indien deze juist is – worden ingetrokken. 

Hoe wordt de WOZ-waarde van niet-woningen bepaald?

Bij niet-woningen ligt het iets anders. De WOZ-waarde van deze objecten wordt meestal niet bepaald met behulp van een geautomatiseerd systeem. Desalniettemin dienen gemeenten ook de vastgestelde WOZ-waarden van deze objecten goed te motiveren; ook hier dienen gemeenten inzicht te geven in de gebruikte gegevens, keuzes en aannames. 

Met betrekking tot courante niet-woningen (winkels, kantoren) dient duidelijk te zijn welke huurprijzen en kapitalisatiefactor de gemeente bij de waardebepaling heeft gebruikt. Ook zal de gemeente moeten toelichten hoe zij de gebruikte kapitalisatiefactor heeft berekend. Op welke wijze is met verschillen in waarde (ten opzichte van andere objecten) rekening gehouden? 

Bij incourante niet-woningen (fabriekscomplexen, ziekenhuizen, scholen, energieproductie) zal de gemeente inzicht moeten bieden in de gebruikte bouw- of stichtingskosten. Maar ook in de wijze waarop technische en functionele veroudering zijn bepaald; de waarde van de grond moet ook worden onderbouwd. Hierbij dient de gemeente aan te geven welke gerealiseerde grondverkopen zijn gebruikt en hoe deze ten behoeve van de waardebepaling zijn geanalyseerd. Het al dan niet toegepast zijn van vrijstellingen (denk aan de werktuigenvrijstelling) dient ook te worden onderbouwd. 

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Kortom, de vraag hoe de WOZ-waarde wordt bepaald is een vraag die de gemeente dient te beantwoorden door het verstrekken van alle gebruikte gegevens én van de keuzes en aannames die zij daarbij heeft gehanteerd. Het opvragen van het taxatieverslag van de WOZ-waarde is niet voldoende. Vraag ook naar de ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’. Eerst op basis van al die gegevens en informatie kan de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde worden beoordeeld. Die beoordeling is dan het startpunt om een ingediend bezwaar tegen de WOZ-waarde te motiveren als de WOZ-waarde niet juist is, of om het bezwaarschrift – indien de WOZ-waarde wel juist is – in te trekken. Op deze wijze voorkomt u dat door een te hoge WOZ-waarde teveel belasting wordt betaald. 

Vraagt u zich af of de WOZ-waarde in uw geval te hoog is, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Bosma_Sjoerd_foto.jpg

mr. Sjoerd Bosma

Bureau Bosma
Den Haag
Specialisme(n): WOZ, lokale belastingen, milieubelastingen
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1