Voortgang box 3-dossier: verschil tussen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend en die dat niet hebben gedaan

Wat zijn de gevolgen voor de jaren 2021 en 2022?
De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat het box-stelsel vanaf 2017 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er werd rechtsherstel aan belanghebbende geboden door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing moet worden betrokken. In vervolg op dit arrest is het collectieve bezwaar tegen de box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2020 door de staatssecretaris gegrond verklaard. De staatssecretaris heeft ook al enige uitlatingen gedaan over de afhandeling voor de afgelopen jaren. Hieronder schets ik achtereenvolgens de gevolgen voor belastingplichtigen die bezwaar hebben aangetekend, de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en de gevolgen ten aanzien van definitieve en voorlopige aanslagen en de aangifte 2021.
7 mrt 2022 Laatst gewijzigd: 28 mrt 2022 Kennis Martijn van der Kroon

Tijdig bezwaar aangetekend 2017 t/m 2020

Als u tijdig bezwaar heeft aangetekend tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 of 2020, komt u in aanmerking voor een teruggaaf indien uw werkelijke rendement minder bedraagt dan het forfaitaire rendement zoals dat is berekend in de aanslag. Hoe het bedrag van deze teruggaaf precies berekend wordt en wat u als belanghebbende hiervoor moet doen, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk wanneer belanghebbenden deze teruggaaf kunnen verwachten.

De staatssecretaris heeft al aangegeven dat individuele behandeling niet mogelijk zal zijn, omdat er te veel gevallen zijn. Hoe het proces er wel uit gaat zien, is onduidelijk, maar begin april 2022 komt de staatssecretaris met een richtingennotitie.

Niet tijdig bezwaar aangetekend 2017 t/m 2020

Als u niet tijdig bezwaar heeft aangetekend tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 of 2020 (binnen de zeswekentermijn dus), dan is het nog onzeker of u in aanmerking komt voor een vermindering. De staatssecretaris is zich aan het beraden of het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 absolute werking in die zin zou moeten hebben.

Afhankelijk van de positie van de staatssecretaris, biedt mogelijk een zogeheten ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ nog kansen. In beginsel wordt een dergelijk verzoek niet toegekend wanneer de vermindering is gebaseerd op nieuwe jurisprudentie, maar het is de vraag of deze regel in dit geval stand houdt, aangezien sprake is van strijdigheid met internationale verdragen. Tevens lijkt de Tweede Kamer voorstander te zijn van het bieden van rechtsherstel voor alle gedupeerden. De staatssecretaris zal naar verwachting begin april 2022 hier meer duidelijkheid over geven.

Mocht het onduidelijk blijven of in deze gevallen recht op een vermindering bestaat, dan staat de mogelijkheid tot een ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ in ieder geval nog open tot 31 december 2022. Ik raad dan uit praktisch oogpunt ook aan om nog af te wachten voordat een verzoek wordt ingediend.

Opleggen definitieve aanslagen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor alle definitieve aanslagen inkomstenbelasting die op of na 24 december 2021 worden opgelegd. Aangezien de Belastingdienst aangeeft de uitspraak nog niet te kunnen verwerken, worden op dit moment in principe geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting verstuurd aan belastingplichtigen met box 3-vermogen. Dit is alleen anders als de aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige.

Indien u in de komende maanden een definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt, kan ik voor u nagaan of het is aan te raden om hiertegen in bezwaar te gaan. Tevens kan ik dit bezwaar voor u verzorgen. Neemt u dan ook gerust contact met mij hierover op.

Mocht u geen aanslag ontvangen, maar er om bepaalde redenen wél één willen, neemt u dan vooral ook contact met mij op.

Voorlopige aanslagen 2022

De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 worden nog opgelegd zonder dat rekening wordt gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. U kunt deze aanslag voor dit moment met een gerust hart betalen, wat wel zo praktisch is. Een eventuele vermindering komt dan bij de aangifte en de definitieve aanslagregeling aan bod. Uiteraard kunt u deze aanslag ook verminderen op basis van een geschatte box 3-heffing naar werkelijk rendement, maar omdat het nog onzeker is hoe de staatssecretaris box 3 gaat aanpassen, is dat op dit moment lastig.

Aangifte 2021

Ten aanzien van de belastingaangifte 2021 geldt dat deze gewoon ingediend kan worden, ook als u een box 3-vermogen heeft. Wel kan het in sommige gevallen iets langer duren voordat u een definitieve aanslag ontvangt. U geeft immers het box 3-vermogen op, op basis van een systeem dat aangepast moet worden.

Ook voor 2021 geldt dat indien u de komende maanden een definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt, dat ik u kan adviseren of het wenselijk is een bezwaar in te dienen. Neemt u gerust contact met mij hierover op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1