LET OP : Tijdelijke wijziging van het uitstelbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen!

Besluit Staatssecretaris van eind april 2022 geeft ‘lucht’ aan ondernemers zonder betalingsregeling
Vanwege de uitzonderlijke gevolgen van de coronacrises op financieel gebied heeft de ontvanger tijdelijk een pas op de plaats gemaakt met de dwanginvordering van openstaande belastingschulden bij de belastingdienst. Nu kan het zijn dat de openstaande belastingschuld door alle coronaperikelen aan de aandacht van sommige ondernemers is ontsnapt. De staatsecretaris van Financiën vindt het van groot belang dat deze ondernemers alsnog in staat worden gesteld om uit eigen beweging aan de verplichtingen jegens de ontvanger kunnen voldoen en komt met een tijdelijke regeling.
10 mei 2022 Laatst gewijzigd: 16 mei 2022 Jurisprudentie Michiel van der Pol

De tijdelijke regeling voor dit bijzonder uitstel van betaling is te vinden in het Besluit van 29 april 2022, nr. 2022-121239.


Tijdelijke regeling voor uitstel van betaling na Corona periode

Op grond van het gewone uitstelbeleid is de maximale termijn voor een betalingsregeling twaalf maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de desbetreffende belastingaanslag.

Deze betaaldatum zal door het stil leggen van de invordering door de belastingdienst veelal geruime tijd verlopen zijn. Ondernemers waren immers niet in staat tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Nu de invordering na de coronaperiode weer is opgestart, blijkt dat veel ondernemers onder het vigerende uitstelbeleid niet in aanmerking kunnen komen voor een betalingsregeling of dat er door tijdsverloop slechts een betalingsregeling voor een (te) korte periode mogelijk is waarbinnen de ondernemer niet in staat is de openstaande belastingschulden (tijdig) af te kunnen betalen.

Kennelijk is er sprake van een vangnet voor de ondernemers die niet op tijd het “Corona uitstel” met een betalingstermijn van 60 maanden hebben aangevraagd. Let op: deze regeling geldt alleen voor ondernemers en niet voor particulieren.

De Staatssecretaris van Financiën vindt het belangrijk dat de ondernemers die niet voor een betalingsregeling in aanmerking komen of voor een te korte betalingsregeling wel in staat worden gesteld om met behulp van een betalingsregeling hun belastingschulden (op gepaste wijze) aan de ontvanger kunnen betalen.

Voorwaarden tijdelijke wijziging van het uitstelbeleid

Om ondernemers zonder betalingsregeling ‘lucht’ te geven is het artikel inzake de verlening van uitstel van betaling in de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. Op basis van deze wijziging  kan de ontvanger een ruimere maximale periode hanteren bij het verlenen van een verzoek voor een betalingsregeling aan ondernemers.

Dit geldt alleen als het verzoek voor een betalingsregeling door of namens de ondernemer voor 30 september 2022 schriftelijk bij de ontvanger van de belastingdienst is ingediend. Deze regeling geldt expliciet ook voor verzoeken die al vòòr 1 april 2022 zijn ingediend en op welke verzoek de ontvanger nog niet heeft beslist.

Periode uitstel van betaling onder tijdelijke wijziging van het uitstelbeleid

Op grond van deze wijziging mag de ontvanger tijdelijk een betalingsregeling toekennen voor een periode van 12 maanden gerekend vanaf de datum waarop de ontvanger de verzochte betalingsregeling bij beschikking toestaat. Dit is een veel ruimere periode dan een betalingsregeling gerekend van de datum van de uiterste betaaldatum van de aanslag. Verder zal de ontvanger de gebruikelijke voorwaarden stellen. Aan het verlenen van een betalingsregeling stelt de ontvanger de voorwaarde dat de belastingschuldige nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen – waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen – bijhoudt en daarnaast stelt de ontvanger de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld. De hoogte van de zekerheid moet gelijk zijn aan de schuld waarvoor uitstel wordt verzocht.

Inwerkingtreding van de wijzigingen van het uitstelbeleid

De ingangsdatum van deze wijziging van het uitstelbeleid is met terugwerkende kracht vastgesteld per 1 april 2022. Zo wordt aangesloten bij het aflopen van het bijzonder uitstel van betaling in het Besluit noodmaatregelen coronacrises van 26 januari 2022. Dit besluit is na de inwerkingtreding van het gewijzigde uitstelbeleid direct uitgewerkt en bevat dus geen vervalbepaling.

Resume

Ondernemers die kennelijk abusievelijk vergeten zijn een beroep op het Corona uitstel van 60 maanden te doen kunnen, als zij of voor 1 april 2022 een verzoek voor een betalingsregeling bij de ontvanger hebben ingediend of dit voor 30 september 2022 alsnog doen, gebruik maken van deze wijziging in het uitstelbeleid.

In mijn jarenlange ervaring in het landschap van de invordering heb ik veel verzoeken voor een betalingsregeling namens ondernemers ingediend en begeleid.

Mocht u cliënten hebben die bijstand nodig hebben bij het doen van een beroep op de tijdelijke wijziging van dit uitstelbeleid bij de belastingdienst, dan kunt u desgewenst altijd contact met mij opnemen om te sparren over mogelijke oplossingen.

Auteur

Pol_van_der_Michiel_foto1.jpg

Michiel van der Pol

Tax4You BV
De Bilt
Specialisme(n): Invordering, conflictbemiddeling, DGA-problematiek
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1