Geschillen met de Belastingdienst

Herziening uitspraak mogelijk bij Gerechtshof bij Fraude Signalering Voorziening of project 1043 registratie, aldus de Hoge Raad!

21 jan 2022 Jurisprudentie De Hoge Raad oordeelde op 10 december 2021 dat een Fraude Signalering Voorziening (FSV) of (project) 1043 registratie grond kunnen zijn voor een herzieningsverzoek. Op 14 januari 2022 kwam het tweede arrest van de Hoge Raad, waarin dit nogmaals bevestigd werd. Biedt deze opening mogelijkheden voor een verlaging of vernietiging van de aanslag?
Verder lezen...

Hoge Raad zet streep door box 3!

11 jan 2022 Jurisprudentie Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van box 3 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er is geen toereikende rechtvaardiging aan te wijzen voor dit stelsel. De Hoge Raad biedt rechtsherstel aan belanghebbende door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken. Wat betekent dit voor u?
Verder lezen...

Belastingdienst legt bron van inkomen nog eens uit

25 nov 2021 Kennis De Belastingdienst heeft in november 2021 opgemerkt dat slechts 10% van de deelnemende belastingadviseurs aan een kennisquiz van de Belastingdienst wist dat een bron van inkomen per activiteit wordt beoordeeld. Dit was voor de Belastingdienst aanleiding om een toelichting te geven op het begrip 'bron van inkomen' in de inkomstenbelasting en hoe dat te beoordelen. In grote lijnen komt de toelichting op het volgende neer.
Verder lezen...

Leningen en vorderingen; terugkerende discussies over afwaarderingen en afboekingen

25 nov 2021 Jurisprudentie In de praktijk wordt tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen geregeld gediscussieerd over de aftrek van afwaarderingen en verrichte afboekingen. In het bijzonder als deze zien op leningen en vorderingen. Begin 2021 kwam dit onderwerp bij de rechtbank Noord-Holland en de rechtbank Gelderland aan de orde. Bij de rechtbank Noord-Holland kwam onder meer de vraag aan de orde in hoeverre een afboeking door een vennootschapsbelastingplichtig lichaam op een rekening courant vordering afgetrokken kon worden. Bij de rechtbank Gelderland draaide het geschil onder meer om de vraag of een natuurlijke persoon die een verlies op een verstrekte lening had geleden in aftrek kon brengen. In dit artikel licht ik deze uitspraken toe.
Verder lezen...

Vestigingsplaats adviseur leidt tot vestigingsplaats vennootschap

25 nov 2021 Jurisprudentie In de praktijk ontstaan regelmatig discussies met de inspecteur van de Belastingdienst over de vraag of een persoon of vennootschap fiscaal woonachtig is in Nederland. Deze vraag speelt te meer in het geval er een emigratie uit Nederland heeft plaatsgevonden. Zo ook in een zaak die medio 2021 voor de rechtbank Gelderland in Arnhem heeft gediend.
Verder lezen...

Hebben ondernemers genoeg ruimte om de corona-belastingschulden te kunnen betalen?

25 okt 2021 Kennis 11 oktober 2021 heeft Staatssecretaris Vijlbrief op de Kamervragen over het bericht ‘Ondernemers met betalingsregeling voor corona-belastingschulden aan de goden overgeleverd’ gereageerd. In deze reactie heeft hij aangegeven nog geen aanleiding te zien om de regelingen van de persoonlijke aansprakelijkheden van ondernemers te gaan veranderen. Bij de beantwoording van de Kamervragen wordt ingegaan op welke wijze een ondernemer in aanmerking kan komen voor verlengd uitstel tot 1 oktober 2022. Een vereiste daarbij is dat de betalingsverplichting voortvloeiende uit de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2021 wordt nagekomen.
Verder lezen...

Recht op MIA en VAMIL, ondanks te laat afgegeven stal-ontwerpcertificaat

15 okt 2021 Jurisprudentie Investeren in een duurzame varkensstal geeft onder voorwaarden recht op milieu-investeringsaftrek (MIA) en op willekeurige afschrijvingen op de investeringen (VAMIL). Een duurzame stal is een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Deze maatlat wijzigt nagenoeg elk jaar. De investering dient tijdig bij RVO te worden gemeld en voor de uiterste meldingsdatum moet over een ontwerp-stalcertificaat zijn beschikt. In een casus waarin het certificaat te laat was afgegeven vindt de rechtbank het in strijd met het evenredigheidsbeginsel dat de belastinginspecteur de MIA en de VAMIL weigert.
Verder lezen...

De menselijke maat, een loze kreet of gaat het wat worden?

3 sep 2021 Opinie De kreet aan het begin van het jaar was: “de menselijke maat moet terugkeren!” Naar aanleiding daarvan heb ik een niet representatief onderzoek gedaan naar de vraag of de menselijke maat al is teruggekeerd. En zo ja, bij wie?
Verder lezen...

Gebruikelijk loon dga: maatwerk en soms zelfs lager dan minimumloon

30 mrt 2021 Jurisprudentie Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. Artikel 12a van de Wet Loonbelasting bevat echter een bepaling die is ingevoerd om misbruik te voorkomen en tevens om ervoor te zorgen dat ook de dga een faire bijdrage levert aan ons kostbare stelsel van sociale voorzieningen. Voor 2021 bedraagt het zgn. gebruikelijk loon bruto € 47.000 per jaar. Er is echter tegenbewijs mogelijk, zoals een uitspaak van de Rechtbank van februari 2021 wederom laat zien.
Verder lezen...

Help, er is een boekenonderzoek ingesteld door de belastingdienst

18 feb 2021 Jurisprudentie Veelvuldig worden er boekenonderzoeken bij belastingplichtigen ingesteld. Het door de belastingdienst ingestelde onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Controleaanpak Belastingdienst. Een grote rol bij de aan te brengen correcties speelt de brutomarge die aan de hand van de inkoop en verkoop wordt vastgesteld. Met name een ondeugdelijke administratie met bijvoorbeeld negatieve kassen en bankstortingen zonder bron kunnen hierbij een grote rol spelen. Voor het boekenonderzoek dient er een auditfile aan de belastingdienst te worden aangeleverd waarin de bronadministratie is verwerkt. De uitkomst van het boekenonderzoek kan een ongewenste navorderings- of naheffingsaanslag met boete en rente tot gevolg hebben.
Verder lezen...

C&B More wint procedure: afwaardering vorderingen aftrekbaar in box 1

11 feb 2021 Jurisprudentie In januari 2021 hebben wij een procedure tegen de Belastingdienst gewonnen bij de Rechtbank Gelderland. De casus betrof de afwaardering van een vordering van een DGA op zijn BV in box 1. Door het afwaarderen van de vordering in box 1 kan de DGA een belastingvoordeel realiseren, welk voordeel de Belastingdienst niet wilde geven. In dit artikel beschrijven wij het verloop van de procedure en vertellen wij, hoe wij u kunnen helpen met discussies met de Belastingdienst.
Verder lezen...

Belastingschade door nabetaling UWV kan wel degelijk verhaald worden

13 nov 2020 Jurisprudentie Het zal je maar gebeuren: je vraagt een uitkering aan bij het UWV, maar dat wordt geweigerd. Je gaat in bezwaar en beroep en na vijf jaar krijg je je gelijk: je hebt alsnog recht op een uitkering over de afgelopen jaren. Er volgt bijvoorbeeld een nabetaling van ca. € 100.000. De feestvreugde is van korte duur. Je belastingadviseur vertelt je dat er een nabetaling van belasting moet plaatsvinden van duizenden euro's. En dat de toeslagen dat jaar ook terugbetaald moeten worden. Hoe kan dat?
Verder lezen...

Hoge Raad: oordeel waarde aandelen is geen pleitbaar standpunt

3 jul 2020 Jurisprudentie De Hoge Raad oordeelde eind mei 2020 over een zaak waarin een werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting verdedigde dat de certificaten van aandelen die hij verwierf tegen nominale waarde geen voordeel met zich brengt in box 1. De Belastingdienst stelde echter dat de vereiste aangifte niet is gedaan, omdat er geen sprake was van een pleitbaar standpunt. Terecht volgens de Hoge Raad, want een oordeel over de feiten is geen pleitbaar standpunt. Daarvan is alleen sprake bij interpretatie van het (belasting)recht.
Verder lezen...

Toerekening kwade trouw belastingadviseur aan belastingplichtige, aldus Hof!

5 mei 2020 Jurisprudentie In de praktijk komt het voor dat een belastingplichtige al dan niet met of via zijn adviseur bewust of onbewust aangifte inkomstenbelasting doet naar een te laag inkomen. Bepaalde inkomsten worden bijvoorbeeld verzwegen of er worden gefingeerde kosten in aftrek gebracht. Vaak wordt dit bij het opleggen van de definitieve aanslag niet (door de systemen van de Belastingdienst) opgemerkt. De inspecteur kan de tot te lage bedragen opgelegde definitieve aanslagen onder voorwaarden corrigeren door navorderingsaanslagen op te leggen. In maart 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:2103) uitspraak gedaan in een zaak waarbij de navorderingsbevoegdheid aan bod kwam. In het bijzonder kwam daarbij de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan de belastingplichtige aan bod.
Verder lezen...

Gerechtshof vernietigt boetes die louter zijn gebaseerd op stellingen

6 jan 2020 Jurisprudentie Enkel het aandragen van stellingen ter onderbouwing van een vergrijpboete is niet voldoende aldus het Gerechtshof. De Inspecteur zal zich meer moeten inspannen om (voorwaardelijke) opzet te bewijzen.
Verder lezen...

Rondreizende handelaar fiscaal toch inwoner van Nederland, aldus Rechtbank

30 dec 2019 Jurisprudentie Op 9 december 2019 is een interessante uitspraak van Rechtbank Breda gepubliceerd over de vraag of een rondreizende handelaar voor de belastingheffing inwoner is van Nederland. De handelaar in kwestie kon onvoldoende aantonen dat hij niet in Nederland woonde, dan wel als fiscaal inwoner van Spanje of Duitsland moest worden beschouwd. De navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting waren dan ook terecht opgelegd.
Verder lezen...

Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!

29 nov 2019 Jurisprudentie Op 3 september 2019 heeft de rechtbank in Den Haag een interessante uitspraak gewezen over de vraag of de aanwezigheid van ‘te kwader trouw’ bij de belastingadviseur kan worden toegerekend aan de belastingplichtige. Dit is het geval als het gaat over het recht van de inspecteur om navorderingsaanslagen op te leggen.
Verder lezen...

Hoge Raad: een kennisgeving na bezwaar is nog geen beslissing op dat bezwaar!

26 okt 2019 Jurisprudentie Op 11 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de vraag of een kennisgeving na een bezwaar als schriftelijke beslissing heeft te gelden. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de vraag of in een concreet geval rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. En wellicht kan ook een vergoeding in de vorm van een dwangsom worden gevorderd.
Verder lezen...

Samenloop onbetaalde belastingschulden BV en overboekingen naar privérekeningen DGA kwalificeert als onbehoorlijk bestuur, aldus Hof

24 okt 2019 Jurisprudentie In de uitspraak van Hof Amsterdam van april 2019 gaat het over een bestuurder (DGA) van een BV met diverse openstaande naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffing. Hiervoor is hij door de ontvanger aansprakelijk gesteld. Het Hof gaat in op de vraag of er rechtsgeldig is gemeld en of het vertrouwensbeginsel is geschonden. Helaas voor de bestuurder bleef de aansprakelijkstelling in stand. Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
Verder lezen...

De belastingdienst is gehouden aan hoorplicht, ondanks ingebrekestelling

22 okt 2019 Kennis Wellicht heeft u het zelf al eens ondervonden: u ontvangt een beschikking waar u het niet mee eens bent. Naar aanleiding van die beschikking gaat u in bezwaar en geeft u uitdrukkelijk aan dat u uw bezwaren ook mondeling wilt toelichten in een hoorgesprek en inzage wilt hebben in het dossier. Er verstrijken zes weken, twaalf weken…, en enige tijd later is de beslistermijn ruimschoots verstreken zonder dat u bent uitgenodigd voor een hoorgesprek of inzage in het dossier. U maakt gebruik van de in art. 4:17 Awb gegeven mogelijkheid de fiscus in gebreke te stellen. Zodoende heeft u uitzicht op een besluit binnen een afzienbare termijn of anders uitbetaling van een dwangsom. Maar is dat wel altijd handig?!
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 41. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1