Geschillen met de Belastingdienst

De menselijke maat, een loze kreet of gaat het wat worden?

3 sep 2021 Opinie De kreet aan het begin van het jaar was: “de menselijke maat moet terugkeren!” Naar aanleiding daarvan heb ik een niet representatief onderzoek gedaan naar de vraag of de menselijke maat al is teruggekeerd. En zo ja, bij wie?
Verder lezen...

Gebruikelijk loon dga: maatwerk en soms zelfs lager dan minimumloon

30 mrt 2021 Jurisprudentie Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. Artikel 12a van de Wet Loonbelasting bevat echter een bepaling die is ingevoerd om misbruik te voorkomen en tevens om ervoor te zorgen dat ook de dga een faire bijdrage levert aan ons kostbare stelsel van sociale voorzieningen. Voor 2021 bedraagt het zgn. gebruikelijk loon bruto € 47.000 per jaar. Er is echter tegenbewijs mogelijk, zoals een uitspaak van de Rechtbank van februari 2021 wederom laat zien.
Verder lezen...

Help, er is een boekenonderzoek ingesteld door de belastingdienst

18 feb 2021 Jurisprudentie Veelvuldig worden er boekenonderzoeken bij belastingplichtigen ingesteld. Het door de belastingdienst ingestelde onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Controleaanpak Belastingdienst. Een grote rol bij de aan te brengen correcties speelt de brutomarge die aan de hand van de inkoop en verkoop wordt vastgesteld. Met name een ondeugdelijke administratie met bijvoorbeeld negatieve kassen en bankstortingen zonder bron kunnen hierbij een grote rol spelen. Voor het boekenonderzoek dient er een auditfile aan de belastingdienst te worden aangeleverd waarin de bronadministratie is verwerkt. De uitkomst van het boekenonderzoek kan een ongewenste navorderings- of naheffingsaanslag met boete en rente tot gevolg hebben.
Verder lezen...

C&B More wint procedure: afwaardering vorderingen aftrekbaar in box 1

11 feb 2021 Jurisprudentie In januari 2021 hebben wij een procedure tegen de Belastingdienst gewonnen bij de Rechtbank Gelderland. De casus betrof de afwaardering van een vordering van een DGA op zijn BV in box 1. Door het afwaarderen van de vordering in box 1 kan de DGA een belastingvoordeel realiseren, welk voordeel de Belastingdienst niet wilde geven. In dit artikel beschrijven wij het verloop van de procedure en vertellen wij, hoe wij u kunnen helpen met discussies met de Belastingdienst.
Verder lezen...

Belastingschade door nabetaling UWV kan wel degelijk verhaald worden

13 nov 2020 Jurisprudentie Het zal je maar gebeuren: je vraagt een uitkering aan bij het UWV, maar dat wordt geweigerd. Je gaat in bezwaar en beroep en na vijf jaar krijg je je gelijk: je hebt alsnog recht op een uitkering over de afgelopen jaren. Er volgt bijvoorbeeld een nabetaling van ca. € 100.000. De feestvreugde is van korte duur. Je belastingadviseur vertelt je dat er een nabetaling van belasting moet plaatsvinden van duizenden euro's. En dat de toeslagen dat jaar ook terugbetaald moeten worden. Hoe kan dat?
Verder lezen...

Hoge Raad: oordeel waarde aandelen is geen pleitbaar standpunt

3 jul 2020 Jurisprudentie De Hoge Raad oordeelde eind mei 2020 over een zaak waarin een werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting verdedigde dat de certificaten van aandelen die hij verwierf tegen nominale waarde geen voordeel met zich brengt in box 1. De Belastingdienst stelde echter dat de vereiste aangifte niet is gedaan, omdat er geen sprake was van een pleitbaar standpunt. Terecht volgens de Hoge Raad, want een oordeel over de feiten is geen pleitbaar standpunt. Daarvan is alleen sprake bij interpretatie van het (belasting)recht.
Verder lezen...

Toerekening kwade trouw belastingadviseur aan belastingplichtige, aldus Hof!

5 mei 2020 Jurisprudentie In de praktijk komt het voor dat een belastingplichtige al dan niet met of via zijn adviseur bewust of onbewust aangifte inkomstenbelasting doet naar een te laag inkomen. Bepaalde inkomsten worden bijvoorbeeld verzwegen of er worden gefingeerde kosten in aftrek gebracht. Vaak wordt dit bij het opleggen van de definitieve aanslag niet (door de systemen van de Belastingdienst) opgemerkt. De inspecteur kan de tot te lage bedragen opgelegde definitieve aanslagen onder voorwaarden corrigeren door navorderingsaanslagen op te leggen. In maart 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:2103) uitspraak gedaan in een zaak waarbij de navorderingsbevoegdheid aan bod kwam. In het bijzonder kwam daarbij de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan de belastingplichtige aan bod.
Verder lezen...

Gerechtshof vernietigt boetes die louter zijn gebaseerd op stellingen

6 jan 2020 Jurisprudentie Enkel het aandragen van stellingen ter onderbouwing van een vergrijpboete is niet voldoende aldus het Gerechtshof. De Inspecteur zal zich meer moeten inspannen om (voorwaardelijke) opzet te bewijzen.
Verder lezen...

Rondreizende handelaar fiscaal toch inwoner van Nederland, aldus Rechtbank

30 dec 2019 Jurisprudentie Op 9 december 2019 is een interessante uitspraak van Rechtbank Breda gepubliceerd over de vraag of een rondreizende handelaar voor de belastingheffing inwoner is van Nederland. De handelaar in kwestie kon onvoldoende aantonen dat hij niet in Nederland woonde, dan wel als fiscaal inwoner van Spanje of Duitsland moest worden beschouwd. De navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting waren dan ook terecht opgelegd.
Verder lezen...

Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!

29 nov 2019 Jurisprudentie Op 3 september 2019 heeft de rechtbank in Den Haag een interessante uitspraak gewezen over de vraag of de aanwezigheid van ‘te kwader trouw’ bij de belastingadviseur kan worden toegerekend aan de belastingplichtige. Dit is het geval als het gaat over het recht van de inspecteur om navorderingsaanslagen op te leggen.
Verder lezen...

Hoge Raad: een kennisgeving na bezwaar is nog geen beslissing op dat bezwaar!

26 okt 2019 Jurisprudentie Op 11 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de vraag of een kennisgeving na een bezwaar als schriftelijke beslissing heeft te gelden. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de vraag of in een concreet geval rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. En wellicht kan ook een vergoeding in de vorm van een dwangsom worden gevorderd.
Verder lezen...

Samenloop onbetaalde belastingschulden BV en overboekingen naar privérekeningen DGA kwalificeert als onbehoorlijk bestuur, aldus Hof

24 okt 2019 Jurisprudentie In de uitspraak van Hof Amsterdam van april 2019 gaat het over een bestuurder (DGA) van een BV met diverse openstaande naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffing. Hiervoor is hij door de ontvanger aansprakelijk gesteld. Het Hof gaat in op de vraag of er rechtsgeldig is gemeld en of het vertrouwensbeginsel is geschonden. Helaas voor de bestuurder bleef de aansprakelijkstelling in stand. Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
Verder lezen...

De belastingdienst is gehouden aan hoorplicht, ondanks ingebrekestelling

22 okt 2019 Kennis Wellicht heeft u het zelf al eens ondervonden: u ontvangt een beschikking waar u het niet mee eens bent. Naar aanleiding van die beschikking gaat u in bezwaar en geeft u uitdrukkelijk aan dat u uw bezwaren ook mondeling wilt toelichten in een hoorgesprek en inzage wilt hebben in het dossier. Er verstrijken zes weken, twaalf weken…, en enige tijd later is de beslistermijn ruimschoots verstreken zonder dat u bent uitgenodigd voor een hoorgesprek of inzage in het dossier. U maakt gebruik van de in art. 4:17 Awb gegeven mogelijkheid de fiscus in gebreke te stellen. Zodoende heeft u uitzicht op een besluit binnen een afzienbare termijn of anders uitbetaling van een dwangsom. Maar is dat wel altijd handig?!
Verder lezen...

Herziening fiscaalrechtelijke uitspraak na nieuwe informatie Belastingdienst door gerechtshof toegewezen

30 aug 2019 Jurisprudentie Medio 2019 komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terug op een eerdere eigen uitspraak medio 2017 waarin de informatiebeschikking van de Belastingdienst werd vernietigd. De Belastingdienst diende een herzieningsverzoek in, nadat er nieuwe informatie boven water kwam. Het hof ging daar in mee, en oordeelde dat de informatiebeschikking toch terecht was. Deze opmerkelijke uitspraak lijkt deuren te openen voor meer herzieningsuitspraken.
Verder lezen...

Inspecteur voert geen nadere controle op aangifte uit en begaat ambtelijk verzuim

2 jul 2019 Jurisprudentie Om te kunnen navorderen dient de inspecteur te beschikken over een nieuw feit. Van een nieuw feit wordt gesproken als sprake is van een feit dat de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn. De inspecteur heeft dus een bepaalde onderzoeksplicht. Indien de inspecteur verzuimt aan de op hem rustende onderzoeksplicht te voldoen begaat hij een ambtelijk verzuim. Volgens een uitspraak van Rechtbank Den Haag van februari 2019 was sprake van zo’n ambtelijk verzuim en dit staat de inspecteur navordering in de weg.
Verder lezen...

Het gevolg van schending van de hoorplicht in bewaarfase

6 mei 2019 Jurisprudentie Bent u tijdig in bezwaar gegaan tegen een beschikking van de Belastingdienst? Benut dan uw rechten optimaal. Maak vooral gebruik van het recht om te worden gehoord, want mogelijk kan het conflict dan zonder rechtelijke tussenkomst in der minne worden opgelost.
Verder lezen...

Hoge Raad: deels onzakelijke garantstelling is ook deels informele kapitaalstorting

6 mei 2019 Jurisprudentie Uit rechtspraak kan inmiddels een redelijk vast beoordelingssystematiek worden afgeleid voor de bepaling of sprake is van een onzakelijke lening/garantstelling en in het bijzonder voor wat betreft de fiscale gevolgen bij een op- en afwaardering. Nieuw is dat de Hoge Raad in maart 2019 heeft geoordeeld dat een onzakelijke garantstelling ertoe kan leiden dat een opwaardering ook voor slechts een deel als een informele kapitaalstorting wordt beschouwd. Dit oordeel heeft ook gevolgen bij een onzakelijke lening. In dat licht kunnen deze leningen dus ook deels (in plaats van geheel) tot een informele kapitaalstorting leiden. En dat is relevant voor de praktijk.
Verder lezen...

Hoe ga je om met zwaar geëscaleerde belastingdossiers?

6 mei 2019 Kennis Elke fiscalist en belastingambtenaar heeft vermoedelijk wel eens te maken gehad met een of meerdere totaal uit de hand gelopen conflicten tussen belastingdienst en belastingplichtige; de ene procedure na de andere met een veelheid aan klachten bij het management van de belastingdienst en/of de Nationale Ombudsman. Hoe kom je daar nog uit? Bij de belastingdienst is bij dergelijke langslepende zaken het team ‘Escala Conflictbegeleiding’ actief. Dit team heeft ook onderzoek gedaan naar zogeheten ‘fiscale lastposten’.
Verder lezen...

Fiscale rechtsbescherming bij invordering: de slager keurt zijn eigen vlees

1 feb 2019 Kennis Bij een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden is het nu nog de Directeur van de Belastingdienst die daar zijn eindoordeel over uitspreekt. Een civiele procedure volgen kan ook, maar is tijdrovend en duur. Straks wordt de fiscale rechter bevoegd, maar dat zal niet voor 2022 plaatsvinden.
Verder lezen...

Collectieve uitspraak op bezwaar btw-correctie privégebruik auto biedt mogelijkheden

1 nov 2018 Kennis Er hebben volgens het Ministerie van Financiën ruim 478.000 ondernemers bezwaar aangetekend tegen de btw-correctie privégebruik auto. Deze zijn vervolgens zonder inhoudelijke beoordeling ongegrond verklaard in een collectieve uitspraak op bezwaar van 1 juni 2017. De Belastingdienst vond het namelijk niet nodig om de ondernemer extra tijd te gunnen om het bezwaarschrift nader te motiveren. Mogelijk is er nog wel een rechtsingang als om een individuele uitspraak op bezwaar wordt gevraagd.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 34. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1