Vennootschapsbelasting

Geen deelnemingsvrijstelling voor van buitenlandse vennootschap ontvangen dividenden

24 jul 2022 Jurisprudentie Per 1 januari 2016 is na een aanpassing van de Moeder Dochter Richtlijn een 17e lid aan artikel 13 toegevoegd. Deze bepaling moet mismatches in de fiscale behandeling van een betaling op een geldverstrekking tegen gaan. De bepaling is echter niet beperkt tot EU-situaties en geldt wereldwijd. Voor de fiscale behandeling van de betreffende betaling bij de Nederlandse vennootschap (die de betaling ontvangt) wordt voortaan de fiscale behandeling van de bronstaat gevolgd. Kwalificatieverschillen moeten daarmee voorkomen worden. Deze regel geldt echter niet voor waardemutaties (die dus onder de deelnemingsvrijstelling blijven vallen).
Verder lezen...

Afscheidsbonus geen aftrekbare voorziening maar niet aftrekbare verkoopkosten deelneming

27 jun 2022 Jurisprudentie Uit het Baksteenarrest volgt dat een voorziening voor toekomstige uitgaven kan worden gevormd, indien die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan en ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend en terzake waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen. Kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat sprake moet zijn van een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de geclaimde kosten en de verkoop van de deelneming. Van kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming is sprake als zij worden opgeroepen door de vervreemding van de desbetreffende deelneming. De kosten zouden met andere woorden zonder die vervreemding niet zijn gemaakt.
Verder lezen...

Erkenning van bv door Portugal niet van belang voor fiscale woonplaats, aldus A-G

12 apr 2022 Jurisprudentie Fiscale woonplaatsdiscussies belanden regelmatig bij de fiscale rechter. In februari 2022 heeft A-G Wattel een conclusie geschreven in een zaak waarbij de fiscale woonplaats van een bv onderwerp van geschil vormde.
Verder lezen...

Alleen belastingplichtige kan een beroep doen op tegenbewijs van artikel 10a Wet Vpb

22 feb 2022 Kennis De hoofdregel in de vennootschapsbelasting is dat rente op vreemd vermogen aftrekbaar is. Deze hoofdregel kent echter vele uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is de renteaftrekbeperking die in artikel 10a Wet Vpb is opgenomen.
Verder lezen...

Verenigingen minder snel vennootschapsbelastingplichtig na uitspraak van de Hoge Raad begin 2022

22 feb 2022 Jurisprudentie Verenigingen zijn aan de vennootschapsbelasting onderworpen indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor stichtingen en andere niet-publiekrechtelijke rechtspersonen zoals kerkgenootschappen geldt dit ook maar hierna zal ik uit praktisch oogpunt alleen nog spreken over verenigingen.
Verder lezen...

Vereniging en stichting ruimer vrijgesteld van vennootschapsbelasting

1 feb 2022 Jurisprudentie Verenigingen en stichting die winst maken, blijven langer vrijgesteld van vennootschapsbelasting dan waar de Belastingdienst tot nu toe van uitging. De Hoge Raad legt de belastingvrijstelling uit de wetgeving in januari 2022 ruimer uit dan de Belastingdienst deed en eerder ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Verder lezen...

Zijn crypto’s valuta of juist geen valuta volgens ons rechtssysteem?

20 dec 2021 Jurisprudentie De interesse in en ontwikkeling van cryptovaluta, zoals de bitcoin, binance coin en ethereum, heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dit heeft in de praktijk tot allerlei nieuwe vragen geleid. Eén van die vragen is of dergelijke cryptovaluta als valuta kan of moet worden aangemerkt. En zo dat het geval is, hoe dit dan juridisch en fiscaal behandeld moet worden. Kijkend naar verschillende bronnen is met name op de vraag of cryptovaluta als valuta moet worden aangemerkt nog niet een eenduidig antwoord te vinden. Hierna dan een kort overzicht van enkele bronnen die ik heb geraadpleegd.
Verder lezen...

Een houdstervennootschap an sich is geen misbruik

3 dec 2021 Opinie Er is veel veranderd in het fiscale. Een grote verandering is dat misbruikbestrijding het nieuwe zwart is. Maar misbruik is in feite een ongrijpbaar begrip; ik ken geen goed onderbouwde algemene definitie. Het is zo’n soort begrip waarvan velen vinden dat het geen uitleg behoeft, omdat iedereen wel zou weten wat het inhoudt. Dat is een gevaarlijk uitgangspunt, zoals bijvoorbeeld in het toeslagenschandaal is gebleken.
Verder lezen...

Leningen en vorderingen; terugkerende discussies over afwaarderingen en afboekingen

25 nov 2021 Jurisprudentie In de praktijk wordt tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen geregeld gediscussieerd over de aftrek van afwaarderingen en verrichte afboekingen. In het bijzonder als deze zien op leningen en vorderingen. Begin 2021 kwam dit onderwerp bij de rechtbank Noord-Holland en de rechtbank Gelderland aan de orde. Bij de rechtbank Noord-Holland kwam onder meer de vraag aan de orde in hoeverre een afboeking door een vennootschapsbelastingplichtig lichaam op een rekening courant vordering afgetrokken kon worden. Bij de rechtbank Gelderland draaide het geschil onder meer om de vraag of een natuurlijke persoon die een verlies op een verstrekte lening had geleden in aftrek kon brengen. In dit artikel licht ik deze uitspraken toe.
Verder lezen...

Rechtbank Gelderland: Zorgstichting is ondernemer voor vennootschapsbelasting en geen aanspraak op de zorgvrijstelling

25 nov 2021 Jurisprudentie Op 10 februari 2021 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak waarbij de beperkte belastingplicht van stichtingen in de vennootschapsbelasting aan bod komt. De betrokken stichting wordt in deze zaak geacht ondernemer te zijn voor de vennootschapsbelasting maar komt vervolgens niet in aanmerking voor de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting. In dit artikel ga ik nader op deze uitspraak in.
Verder lezen...

Belastingplan 2022: temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vpb

25 nov 2021 Jurisprudentie Op Prinsjesdag, 21 september 2021, zijn de voorstellen voor het Pakket Belastingplan 2022 bekend gemaakt. Onderdeel van dit Pakket is de temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vennootschapsbelasting.
Verder lezen...

Voorkom verliesverdamping! Verlenging verliescompensatie geldt niet voor verlies 2012

2 sep 2021 Kennis Ondernemers die nog verliezen hebben openstaan uit 2012 moeten nog dit jaar in actie komen om verliesverdamping tegen te gaan. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor verliezen uit 2012 blijft 9 jaar. Na 2021 verdampt een nog openstaand verlies 2012, voor zover dit nog niet is gecompenseerd met behaalde winsten en dat is zonde. De verruiming van de verliescompensatie in de vennootschapsbelasting brengt daarin geen verandering, want die geldt voor openstaande verliezen vanaf 2013.
Verder lezen...

Wijziging verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

26 jan 2021 Kennis Met ingang van 1 januari 2022 zijn de regels wat betreft de verrekening van verliezen voor de Vennootschapsbelasting gewijzigd. Verliezen zijn naar de toekomst toe onbeperkt verrekenbaar. De achterwaartse termijn van 1 jaar voor verliezen blijft gehandhaafd. Daarnaast geldt voor oude verliezen een overgangsregeling.
Verder lezen...

Let op waarde verliezen in coronatijd voor vennootschapsbelastingpositie stichting of vereniging

4 nov 2020 Kennis Menige stichting of vereniging in Nederland geniet inkomsten uit activiteiten die fiscaal kwalificeren als ondernemingsactiviteiten, ook als het gaat om ANBI’s. De ondernemingswinst is dan gebruikelijk belastbaar met vennootschapsbelasting. In verliesjaren verzuimt de Belastingdienst vaak een verliesbeschikking af te geven, hetgeen drastische gevolgen heeft voor de belastingheffing in jaren met winst. Het belang van deze beschikking is groot, aangezien alleen dan verrekening van deze verliezen kan plaatsvinden met de behaalde winsten in de andere jaren.
Verder lezen...

Belastingroute via Malta passé?

3 jul 2020 Jurisprudentie Het is geen geheim dat het (vennootschapsbelasting)tarief in Nederland hoger ligt dan in Malta. Conform het verdrag Nederland-Malta is de staat waar de werkelijke leiding van het bedrijf is gelegen bevoegd tot heffen. Belastingplichtigen zullen daarom zoveel mogelijk willen verdedigen dat belangrijke bestuursbesluiten in Malta zijn genomen en niet in Nederland. Zo ook in de zaak die in juni 2020 speelde voor Gerechtshof Den Haag. Alleen liep dat voor de belastingplichtige niet goed af.
Verder lezen...

De innovatiebox. Dé Covid-19 subsidie bij uitstek!

11 jun 2020 Kennis De overheid heeft inmiddels veel subsidies en regelingen getroffen voor ondernemers, die kampen met de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus. Zo zijn bijvoorbeeld de NOW, de TOGS en de TOZO in het leven geroepen. In de vennootschapsbelasting wordt onder andere gesproken over een fiscale coronareserve. Een belangrijke subsidie die substantiële belastingvoordelen met zich mee kan brengen blijft echter onbenoemd: de innovatiebox!
Verder lezen...

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

19 mei 2020 Kennis Op 6 mei 2020 heeft het kabinet weer een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen. Ondernemers kunnen een ‘coronareserve’ vormen om verliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met de in 2019 behaalde winsten. Voor deze ondernemers betekent dat een betere liquiditeitspositie in deze onzekere tijden.
Verder lezen...

Invloed van governance op behoud zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

19 mei 2020 Kennis Een zorginstelling kan in een non-profit omgeving opereren zonder dat heffing van vennootschapsbelasting een rol speelt. Vennootschapsbelasting geldt in Nederland als winstbelasting die wordt geheven van rechtspersonen. Deze heffing kan daarmee ook aan de orde zijn voor zorginstellingen, óók als die de rechtsvorm van stichting of vereniging hebben. December 2019 is hierover nieuw fiscaal beleid gepubliceerd.
Verder lezen...

Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

1 nov 2019 Kennis Tijdens Prinsjesdag 2019 was al bekend gemaakt dat de liquidatieverliesregeling zou worden gewijzigd. Inmiddels zijn de exacte wijzigingen in deze regeling en in de stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen. Het is de bedoeling om deze regelingen per 1 januari 2021 in de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 41. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1