Vennootschapsbelasting

Voorkom verliesverdamping! Verlenging verliescompensatie geldt niet voor verlies 2012

2 sep 2021 Kennis Ondernemers die nog verliezen hebben openstaan uit 2012 moeten nog dit jaar in actie komen om verliesverdamping tegen te gaan. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor verliezen uit 2012 blijft 9 jaar. Na 2021 verdampt een nog openstaand verlies 2012, voor zover dit nog niet is gecompenseerd met behaalde winsten en dat is zonde. De verruiming van de verliescompensatie in de vennootschapsbelasting brengt daarin geen verandering, want die geldt voor openstaande verliezen vanaf 2013.
Verder lezen...

Wijziging verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

26 jan 2021 Kennis Met ingang van 1 januari 2022 zijn de regels wat betreft de verrekening van verliezen voor de Vennootschapsbelasting gewijzigd. Verliezen zijn naar de toekomst toe onbeperkt verrekenbaar. De achterwaartse termijn van 1 jaar voor verliezen blijft gehandhaafd. Daarnaast geldt voor oude verliezen een overgangsregeling.
Verder lezen...

Let op waarde verliezen in coronatijd voor vennootschapsbelastingpositie stichting of vereniging

4 nov 2020 Kennis Menige stichting of vereniging in Nederland geniet inkomsten uit activiteiten die fiscaal kwalificeren als ondernemingsactiviteiten, ook als het gaat om ANBI’s. De ondernemingswinst is dan gebruikelijk belastbaar met vennootschapsbelasting. In verliesjaren verzuimt de Belastingdienst vaak een verliesbeschikking af te geven, hetgeen drastische gevolgen heeft voor de belastingheffing in jaren met winst. Het belang van deze beschikking is groot, aangezien alleen dan verrekening van deze verliezen kan plaatsvinden met de behaalde winsten in de andere jaren.
Verder lezen...

Belastingroute via Malta passé?

3 jul 2020 Jurisprudentie Het is geen geheim dat het (vennootschapsbelasting)tarief in Nederland hoger ligt dan in Malta. Conform het verdrag Nederland-Malta is de staat waar de werkelijke leiding van het bedrijf is gelegen bevoegd tot heffen. Belastingplichtigen zullen daarom zoveel mogelijk willen verdedigen dat belangrijke bestuursbesluiten in Malta zijn genomen en niet in Nederland. Zo ook in de zaak die in juni 2020 speelde voor Gerechtshof Den Haag. Alleen liep dat voor de belastingplichtige niet goed af.
Verder lezen...

De innovatiebox. Dé Covid-19 subsidie bij uitstek!

11 jun 2020 Kennis De overheid heeft inmiddels veel subsidies en regelingen getroffen voor ondernemers, die kampen met de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus. Zo zijn bijvoorbeeld de NOW, de TOGS en de TOZO in het leven geroepen. In de vennootschapsbelasting wordt onder andere gesproken over een fiscale coronareserve. Een belangrijke subsidie die substantiële belastingvoordelen met zich mee kan brengen blijft echter onbenoemd: de innovatiebox!
Verder lezen...

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

19 mei 2020 Kennis Op 6 mei 2020 heeft het kabinet weer een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen. Ondernemers kunnen een ‘coronareserve’ vormen om verliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met de in 2019 behaalde winsten. Voor deze ondernemers betekent dat een betere liquiditeitspositie in deze onzekere tijden.
Verder lezen...

Invloed van governance op behoud zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

19 mei 2020 Kennis Een zorginstelling kan in een non-profit omgeving opereren zonder dat heffing van vennootschapsbelasting een rol speelt. Vennootschapsbelasting geldt in Nederland als winstbelasting die wordt geheven van rechtspersonen. Deze heffing kan daarmee ook aan de orde zijn voor zorginstellingen, óók als die de rechtsvorm van stichting of vereniging hebben. December 2019 is hierover nieuw fiscaal beleid gepubliceerd.
Verder lezen...

Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

1 nov 2019 Kennis Tijdens Prinsjesdag 2019 was al bekend gemaakt dat de liquidatieverliesregeling zou worden gewijzigd. Inmiddels zijn de exacte wijzigingen in deze regeling en in de stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen. Het is de bedoeling om deze regelingen per 1 januari 2021 in de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Verder lezen...

GroenLinks’ plan voor beperking liquidatieverlies in vennootschapsbelasting is gemiste kans

27 sep 2019 Opinie In de Miljoenennota 2020 wordt aangekondigd dat het wetsvoorstel van GroenLinks c.s. (Voorstel van wet van de leden Snels, Leijten en Nijboer tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag) inzake de liquidatieverliesregeling wordt overgenomen door de regering Ik denk dat er ‘mazen in de wet’ zitten en dat een meer fundamentele heroverweging van de regeling wenselijker is.
Verder lezen...

Non-profit met eigen vastgoed is sinds 2019 sneller belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

19 jul 2019 Kennis Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor de vennootschapsbelasting een verdere beperking van de afschrijving op onroerende zaken in eigendom. Waar tot eind 2018 in voorkomende situaties mocht worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde van een object, geldt sindsdien een grens van 100% van de WOZ-waarde. Voor veel nijvere stichtingen en verenigingen zónder winstoogmerk maar mét eigen vastgoed in gebruik, leidt deze wetswijziging eerder tot belasting- en aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting.
Verder lezen...

Let op fiscale gevolgen bij aantrekken financiering binnen groep

30 mei 2019 Jurisprudentie Indien je geld aantrekt van de bank voor één van de dochtervennootschappen binnen je groep (van B.V’s met holding en dochters) vraagt de bank zekerheden. Vaak bestaan die uit een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de holding, eventueel aangevuld met die van de overige dochtermaatschappijen. Omdat dat binnen de groep blijft, wordt er meestal niets geregeld over de voorwaarden voor die aansprakelijkheid: er worden geen zekerheden gegeven, vergoedingen afgesproken en de looptijd is meestal ook niet beperkt. En als je dan -als holding- wordt aangesproken door de bank indien het fout gaat bij de dochtermaatschappij, dan moet je aan de verplichtingen jegens de bank wel voldoen. En, dan wil je dit verlies ook graag in aftrek brengen. Echter, de belastingdienst schermt dan direct met het paraplukredietarrest uit 2013 en weigert die aftrek.
Verder lezen...

Hoge Raad oordeelt over aftrekbaarheid kosten bij aan- en verkoop deelnemingen

25 jan 2019 Jurisprudentie De achterliggende jaren is er veel discussie geweest over de aftrekbaarheid van kosten die gemaakt worden bij de aan- of verkoop van een deelneming. Op 7 december 2018 heeft de Hoge Raad in een belangrijk arrest gewezen en meer duidelijkheid geboden. Toch is het in de praktijk lang niet altijd eenvoudig om na te gaan welk deel van de gemaakte kosten wel of niet aftrekbaar is. Een belastingplichtige die kosten in aftrek wil brengen, moet oplettend zijn en de aftrek goed kunnen onderbouwen.
Verder lezen...

Hoge Raad: geen tonnageregeling voor winst scheepsmanager

26 nov 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft op 9 november 2018 geoordeeld dat een scheepsmanager geen recht heeft op toepassing van de tonnageregeling voor het technisch- en bemanningsbeheer. De Hoge Raad oordeelde in navolging van het Hof dat geen sprake is van kwalificerend scheepsmanagement, omdat niet al het technisch- en bemanningsbeheer onder eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. De scheepsmanager kan geen vertrouwen ontlenen aan een eerder afgegeven beschikking tonnageregeling.
Verder lezen...

Nieuw besluit verheldert vennootschapsbelastingpositie van stichtingen en verenigingen

14 nov 2018 Kennis De vennootschapsbelasting geldt in Nederland als winstbelasting voor rechtspersonen. Omdat het (statutaire) doel van de rechtspersoon van ondergeschikt belang is bij het onderkennen van vennootschapsbelastingplicht, moeten ook ondernemende non-profitorganisaties hun feitelijke activiteiten en exploitatieresultaten bewaken. Wanneer een organisatie een onderneming drijft binnen de rechtsvorm van een vereniging of stichting, dan is zij – soms met een gedeelte van haar activiteiten – aan te merken als belasting- en aangifteplichtig. Blijft de onderneming in resultaat beperkt dan zorgt een vrijstelling er alsnog voor dat belasting- en aangifteplicht uitblijft. Zo’n vrijstelling klinkt aantrekkelijk, maar is lang niet altijd voordelig. Om de nadelen van de vrijstelling te voorkomen, moet de nijvere instelling tijdig actie nemen.
Verder lezen...

Hoge Raad: per-elementbenadering voor fiscale eenheid

12 nov 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft 19 oktober 2018 de per-elementbenadering voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting bevestigd. Onze verwachting is uitgekomen: na het Hof van Justitie van de EU oordeelt ook de Hoge Raad dat het Europese recht dwingt tot zogenoemde per-elementbenadering voor de fiscale eenheid. In grensoverschrijdende situaties moeten renteaftrekbeperkingen worden toegepast alsof ook een fiscale eenheid mogelijk is. Echter, voor valutaverliezen geldt dat niet. Na deze uitspraken kan het niet anders meer dan dat de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid ingevoerd zullen worden.
Verder lezen...

Is opteren voor integraal ondernemerschap voor een culturele instelling verstandig?

25 jun 2018 Kennis Nederlandse culturele instellingen, zoals musea en theaters, hebben net als reguliere ANBI’s de rechtsvorm van een stichting of vereniging. Stichtingen en verenigingen zijn als uitgangspunt slechts aan de vennootschapsbelasting onderworpen voor zover zij een onderneming drijven. Deze hoofdregel geldt ook voor culturele instellingen. Winsten uit het ondernemingsdeel van de culturele instelling zijn dan onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Kanttekening hierbij is dat de tekorten van de activiteiten van de culturele instelling die geen onderneming vormen niet kunnen worden meegenomen bij de bepaling van de belastbare winst. Het is duidelijk dat een culturele instelling dit in de praktijk vaak juist wel wil, omdat de tekorten van het niet-ondernemingsdeel veelal groter zullen zijn dan de overschotten van het ondernemingsdeel. Een culturele instelling zal in de praktijk dan ook de optie voor het integraal ondernemerschap willen overwegen. Maar biedt een dergelijke optie alleen maar voordelen?
Verder lezen...

Het Paard van Brussel, een nieuwe mythe of toch werkelijkheid?

22 jun 2018 Opinie Als groot criticaster van Europese belastingharmonisatie kon ik geen ‘nee’ zeggen tegen een uitnodiging om met o.a. EU-commissaris van fiscale zaken Pierre Moscovici in debat te gaan over wat ‘fair taxation’ betekent binnen een Europese context. Ik was er helaas niet alleen. Aan dat debat namen ook deel Frans Europarlementslid Alain Lamassoure en OESO’s directeur belastingzaken Pascal Saint-Amans. Liever had ik een vol uur alleen met hem gesproken, want ik had veel vragen en punten van kritiek. Moscovici vond dat landen als Nederland nog steeds veel te weinig voortgang maken met het bestrijden van ongewenste fiscale structuren. Hij glom van trots toen hij dit verkondigde.
Verder lezen...

Verzachting renteaftrekbeperking voor onderlinge leningen binnen fiscale eenheid

7 jun 2018 Kennis De fiscale eenheid vennootschapsbelasting wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 ingrijpend gewijzigd. Een overgangsmaatregel moet acute gevolgen van niet-aftrekbare rente voor het MKB wegnemen. Wij lichten graag toe wat deze regeling inhoudt.
Verder lezen...

Fusie of splitsing fiscaal geruisloos, maar bestuursrechtelijk lawaaierig

6 jun 2018 Opinie Fiscaal is er een faciliteit om een fusie of splitsing zonder afrekening over stille reserves te laten plaatsvinden: de zogenoemde geruisloze fusie of geruisloze splitsing (art. 3.56 en 3.57 Wet IB). Een ‘klantgerichte regeling’, zo lijkt het, en de Belastingdienst wil bonafide fusies en splitsingen niet belemmeren. Maar de praktijk leert toch dat het vaak fout gaat met bijvoorbeeld de 30%-regeling, de WBSO en overgang van vergunningen en registraties.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 29. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1